Nařízení Komise (ES) č. 1638/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 a (ES) č. 1789/2003, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1638/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1638/2004 ze dne  17. září 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 a (ES) č. 1789/2003, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 ze dne  17. prosince 1999  o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou(1), a zejména na články 5 a 6 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001(2) ze dne  6. srpna 2001  a (ES) č. 1789/2003(3) ze dne  11. září 2003 , kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87(4) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, pozměnila nomenklaturu některého konzervovaného ovoce, ovocných šťáv a ferochromu, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2793/1999.
          
          
(2) Příloha nařízení (ES) č. 2793/1999 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna s účinností ode dne vstupu nařízení (ES) č. 2031/2001 a (ES) č. 1789/2003 v platnost.
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Ve druhém sloupci přílohy nařízení (ES) č. 2793/1999 se provádějí tyto změny:
          
a) u pořadového čísla 09.1813:
          
kódy KN  Ť20084091ť  a  Ť20084099ť  se nahrazují kódem KN  Ť20084090ť ,
          
kódy KN  Ť20087094ť  a  Ť20087099ť  se nahrazují kódem KN  Ť20087098ť ;
          
          
b) u pořadového čísla 09.1821:
          
kód KN  Ť20094030ť  se nahrazuje kódy KN  Ť20094110ť  a  Ť20094930ť ,
          
kódy KN  Ť20097011 až 20097099ť  se nahrazují kódy KN  Ť20097110, 20097191, 20097199, 20097911, 20097919, 20097930, 20097991, 20097993, 20097999ť ;
          
          
          
c) u pořadového čísla 09.1827:
          
kódy KN  Ť72024191ť  a  Ť72024199ť  se nahrazují kódem KN  Ť72024190ť .
          
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Ustanovení čl. 1 písm. b) se použijí ode dne  1. ledna 2002 . Ustanovení čl. 1 písm. a) a c) se použijí ode dne  1. ledna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  17. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Frederik  Bolkestein
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 120/2002 (Úř. věst. L 28, 30.1.2002, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.
          
(4) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1558/2004 (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 7).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.