Nařízení Komise (ES) č. 1640/2004 ze dne 17. září 2004, o vydání dovozních licencí pro rýži z nejméně rozvinutých zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1640/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1640/2004 ze dne  17. září 2004 , o vydání dovozních licencí pro rýži z nejméně rozvinutých zemí
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne  10. prosince 2001  o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od  1. ledna 2002  do  31. prosince 2004 (1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1401/2002 ze dne  31. července 2002 , kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/03 až 2008/09(2), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení (ES) č. 1401/2002 otevřelo na hospodářský rok 2004/2005 celní kvótu na množství 3828 tun vyjádřených v ekvivalentu loupané rýže.
          
          
(2) Množství, na něž byly předloženy žádosti, jsou vyšší než množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit procento snížení použitelné na požadovaná množství,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V případě žádostí o dovozní licence na rýži s původem nejméně rozvinutých zemí podle článku 9 nařízení (ES) č. 2501/2001, které byly předloženy během prvních pěti pracovních dnů měsíce září 2004 podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1401/2002 a oznámeny Komisi v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení, se dovozní licence vydávají pro množství uvedená v žádostech vynásobená procentem snížení 91,8620 %.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  18. září 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  17. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 905/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 45).
          
(2) Úř. věst. L 203, 1.8.2003, s. 42.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.