Nařízení Komise (ES) č. 1643/2004 ze dne 17. září 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 18. září 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1643/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1643/2004 ze dne  17. září 2004 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od  18. září 2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne  28. června 1996  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin(2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1612/2004(3).
          
          
(2) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1612/2004,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1612/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  18. září 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  17. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          
(3) Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 7.
          
PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II
          
Prvky výpočtu cel  období od  15.9. - 16.9.2004
          
          
1. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
2. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          
Dopravné/náklady: Mexický záliv-Rotterdam: 26,70 EUR/t; Velká jezera-Rotterdam: 31,97 EUR/t.
          
3.
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.