Nařízení Komise (ES) č. 1645/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1645/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1645/2004 ze dne  20. září 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003 , kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů(1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Rybolovná práva Společenství týkající se huňáčka severního v oblastech V, XIV (vody Grónska) pro rok 2004 jsou přechodně stanovena v příloze IC nařízení (ES) č. 2287/2003.
          
          
(2) Podle čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu podle Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé(2), získává Společenství 7,7 % celkového přípustného odlovu (TAC) huňáčka severního v oblastech V, XIV (vody Grónska), přičemž tento podíl odpovídá 70 % podílu Grónska na TAC.
          
          
(3) Dopisem ze dne  9. července 2004  informovaly grónské orgány Komisi, že TAC huňáčka severního byl pro rok 2004 stanoven na 335000 tun. Konečná rybolovná práva Společenství týkající se huňáčka severního pro rok 2004 by tudíž měla být stanovena na 25795 tun v oblastech V, XIV (vody Grónska).
          
          
(4) Snížení úrovně TAC by nemělo vést k tomu, aby odlovy legálně uskutečněné před vstupem tohoto nařízení v platnost podléhaly odpočtům kvóty podle čl. 23 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93(3), článku 5 nařízení Rady (ES) č. 847/96(4) nebo článku 26 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002(5).
          
          
(5) Nařízení (ES) č. 2287/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ :
          
Článek 1
          
Příloha IC nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, článku 5 nařízení (ES) č. 847/96 nebo článku 26 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 se před vstupem tohoto nařízení v platnost nepoužijí na odlovy huňáčka severního prováděné v oblastech V, XIV (vody Grónska), které překračují kvótu určenou v příloze IC nařízení (ES) č. 2287/2003 ve znění tohoto nařízení.
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské Unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 867/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 144).
          
(2) Úř. věst. L 209, 2.8.2001, s. 2. Protokol ve znění protokolu (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 1).
          
(3) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          
(4) Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          
(5) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          
PŘÍLOHA
          
          
V příloze IC nařízení (ES) č. 2287/2003 se údaje týkající se huňáčka severního v oblastech V a XIV (vody Grónska) nahrazují tímto:


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.