Nařízení Komise (ES) č. 1651/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1651/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1651/2004 ze dne  21. září 2004 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 15 písm. b) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2921/90 ze dne  10. října 1990 (2) o podpoře výroby kaseinů a kaseinátů z odstředěného mléka stanoví výši podpory pro odstředěné mléko zpracované na kasein nebo na kaseináty. S ohledem na vývoj tržní ceny kaseinu a kaseinátů na trhu Společenství a na světovém trhu je nutné podporu snížit.
          
          
(2) Nařízení (EHS) č. 2921/90 bude následně změněno.
          
          
(3) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanové jeho předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2921/90 se částka  Ť4,80 EURť  nahrazuje částkou  Ť3,30 EURť .
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 279, 11.10.1990, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1325/2004 (Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 21).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.