Nařízení Komise (ES) č. 1652/2004 ze dne 20. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Pákistánské islámské republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1652/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1652/2004 ze dne  20. září 2004 , kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Pákistánské islámské republiky
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne  12. října 1993  o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí(1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o opatřeních v oblasti přístupu na trh s textilními výrobky, které bylo schváleno rozhodnutím Rady 96/386/ES(2), stanoví, že by měly být příznivě posouzeny některé žádosti Pákistánu o tzv.  Ťvýjimečnou flexibilituť .
          
          
(2) Pákistánská islámská republika podala žádost o převody mezi kategoriemi dne  24. května 2004 .
          
          
(3) Převody požadované Pákistánskou islámskou republikou jsou v mezích ustanovení týkajících se flexibility, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení (EHS) č. 3030/93 a stanoveny v příloze VIII sloupci 9 uvedeného nařízení.
          
          
(4) Této žádosti je vhodné vyhovět.
          
          
(5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, aby z něho hospodářské subjekty mohly mít co nejrychleji prospěch.
          
          
(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Převody mezi množstevními limity pro textilní výrobky pocházející z Pákistánské islámské republiky se povolují pro kvótový rok 2004 v souladu s přílohou.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Pascal  Lamy
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 487/2004 (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 153, 27.6.1996, s. 47.
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.