Nařízení Komise (ES) č. 1658/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1658/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1658/2004 ze dne  22. září 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1898/97 ze dne  29. září 1997 , kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Polskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskem, Bulharskem a Rumunskem(1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádosti o dovozní licence podané pro čtvrté čtvrtletí 2004 se vztahují na množství menší nebo stejná jako ta, která jsou k dispozici, a je proto možné jim vyhovět v plném rozsahu.
          
          (2) Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období.
          
          (3) Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Žádostem o dovozní licence podaným na období od  1. října  do  31. prosince 2004  dle nařízení (ES) č. 1898/97 se vyhovuje dle přílohy I tohoto nařízení.
          2. Na období od  1. ledna 2005  do  31. března 2005  mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1898/97 pro celkové množství uvedené v příloze II.
          3. Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. října 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  22. září 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 267, 30.9.1997, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 333/2004 (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 12).
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.