Nařízení Komise (ES) č. 1662/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v září 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1662/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1662/2004 ze dne  23. září 2004 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v září 2004 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne  30. března 2004  o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin(1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne  28. června 1996  o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa(2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Žádosti o dovozní licence podané v období od  1. října  do  31. prosince 2004  se v případě některých produktů vztahují na množství stejná či menší než dostupná množství, a proto je možné jim vyhovět v plné výši, avšak v případě ostatních produktů se příslušné žádosti vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Žádostem o dovozní licence pro období od  1. října  do  31. prosince 2004  podaným na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
2. Žádosti o dovozní licence pro období od  1. ledna  do  31. března 2005  je možné na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  23. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10.
          
(2) Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.