Nařízení Komise (ES) č. 1663/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1663/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1663/2004 ze dne  23. září 2004 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v září 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1431/94 ze dne  22. června 1994 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty(1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Žádosti o dovozní licence podané pro období od  1. října  do  31. prosince 2004  se vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Žádostem o dovozní licence pro období od  1. října  do  31. prosince 2004  podaným na základě nařízení (ES) č. 1431/94 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  23. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.