Nařízení Komise (ES) č. 1669/2004 ze dne 23. září 2004, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 238/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1669/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1669/2004 ze dne  23. září 2004 , kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u čiroku v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 238/2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Dle nařízení Komise (ES) č. 238/2004 Komise(2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u čiroku dováženého do Španělska.
          
          
(2) Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95(3) Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným článkem 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla, přičemž musí vzít v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je přidělena těm účastníkům řízení, jejichž nabídka odpovídá maximální náhradě nebo je nižší.
          
          
(3) Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.
          
          
(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V případě nabídek podaných v období od  17.  do  23. září 2004  v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 238/2004 se maximální snížení dovozního cla u čiroku stanoví na 39,28 EUR/t pro maximální celkové množství 4300 t.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  24. září 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  23. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 23.
          
(3) Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařizení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2235/2000 (Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.