Nařízení Komise (ES) č. 1672/2004 ze dne 24. září 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce září 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1672/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1672/2004 ze dne  24. září 2004  o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce září 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne  18. června 1996  o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT(1),
          
s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne  13. května 1996  o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT(2),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne  10. února 1998  o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže(3), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
prostudování množství, na něž byly podány žádosti na tranši září 2004, ukazuje, že je třeba vydat licence pro množství uvedená v žádostech, která se případně upraví procentní sazbou snížení, a stanovit množství, která budou převedena do následující tranše,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Dovozní licence pro rýži podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce září 2004 podle nařízení (ES) č. 327/98 a oznámené Komisi, se vydávají pro množství uvedená v žádostech, která se upraví procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.
          
2. Množství, která jsou k dispozici pro následující tranši, jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  25. září 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  24. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  SIlva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          
(2) Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.
          
(3) Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2296/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 35).
          
PŘÍLOHA
          
          
Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc září 2004, a množství převedená na následující tranši
          
(1)
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          (1) Vydání pro množství uvedené v žádosti


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.