Nařízení Komise (ES) č. 1674/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1674/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1674/2004 ze dne  24. září 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Podle článku 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999(2) organizovaly intervenční agentury stálé nabídkové řízení na prodej sušeného odstředěného mléka umístěného do skladu před  1. říjnem 2002 .
          
          
(2) Vzhledem k množství, které je ještě k dispozici, a vzhledem k situaci na trhu je třeba uvedené datum nahradit datem  1. července 2003 .
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 2799/1999 se datum  Ť 1. říjen 2002 ť  nahrazuje datem  Ť 1. červenec 2003 ť .
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  24. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1338/2004 (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.