Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1676/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20040924
          Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004
          ze dne 24. září 2004,
          kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Protokol 3 k Evropské dohodě mezi Evropskými společenstvími a Bulharskem, schválené rozhodnutím Rady a Komise 94/908/ES, ESUO, Euratom ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé [1], stanoví režim výměny zboží pro zpracované zemědělské produkty uvedené v této dohodě. Protokol 3 byl pozměněn protokolem upravujícím obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a Bulharskem [2], dále jen "upravující protokol", schváleným rozhodnutím 1999/278/ES [3] a vylepšeným rozhodnutím Rady přidružení EU-Bulharsko č. 2/2002 [4].
          (2) Nedávno byla uzavřena obchodní dohoda, kterou se mění upravující protokol. Cílem dohody je zlepšit hospodářskou konvergenci v rámci přípravy na přistoupení Bulharska k Evropské unii a měla by vstoupit v platnost nejpozději dne 1. října 2004.
          (3) Postup pro přijetí rozhodnutí o změně upravujícího protokolu nebude včas ukončen tak, aby rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 1. října 2004. Je proto nezbytné stanovit používání celních koncesí stanovených pro Bulharsko na autonomním základě od 1. října 2004.
          (4) U dovozů některých zpracovaných zemědělských produktů by se neměla uplatňovat žádná cla. U některého jiného zboží by se celní kvóty měly otvírat na ročním základě.
          (5) Na zpracované zemědělské produkty zahrnuté v protokolu 3, avšak neuvedené v tomto nařízení, nebo u kterých jsou kvóty otevřené tímto nařízením vyčerpané, by se nadále měla uplatňovat obchodní ustanovení protokolu 3.
          (6) Nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 [5] otevřelo roční celní kvóty pro dovozy některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství. V roce 2004 by se měla dále uplatňovat pouze množství pro celní kvóty s pořadovým číslem 09.5463, 09.5487 a 095479.
          (7) Zpracované zemědělské produkty neuvedené v příloze I Smlouvy a vyvážené do Bulharska by neměly být způsobilé pro vývozní náhrady podle nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [6].
          (8) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [7], stanoví systém správy celních kvót. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by měly být spravovány orgány Společenství a členskými státy v souladu s uvedeným systémem.
          (9) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [8],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska a uvedeného v příloze I se ode dne 1. října 2004 použijí cla stanovená v uvedené příloze.
          Článek 2
          1. Celní kvóty Společenství pro bezcelní dovoz zboží pocházejícího z Bulharska, které jsou uvedeny v příloze II, se otevírají každoročně od 1. ledna do 31. prosince. V roce 2004 se otevřou od 1. října do 31. prosince 2004. Množství pro rok 2004 se poměrně sníží podle již uplynulé doby v celých měsících, s výjimkou celních kvót s pořadovým číslem 09.5463, 09.5487 a 09.5479.
          2. Množství zboží pro celní kvóty s pořadovým číslem 09.5463, 09.5487 a 09.5479 otevřené podle nařízení (ES) č. 1446/2002, které je uvedeno do volného oběhu od 1. ledna do 30. září 2004, se v plné výši odečtou od množství příslušných celních kvót stanovených v příloze II.
          Článek 3
          Zpracované zemědělské produkty uvedené v příloze III tohoto nařízení, které jsou vyvezeny do Bulharska, nejsou způsobilé pro vývozní náhrady podle nařízení (ES) č. 1520/2000.
          Článek 4
          Pro zpracované zemědělské produkty, které nejsou zahrnuty v příloze I nebo pro které jsou kvóty uvedené v příloze II vyčerpány, se použijí ustanovení protokolu 3.
          Článek 5
          V případě neuplatňování recipročních preferencí dohodnutých s Bulharskem může Komise postupem podle čl. 7 odst. 2 pozastavit opatření uvedená v článcích 1, 2 a 3.
          Článek 6
          Celní kvóty Společenství uvedené v příloze II tohoto nařízení spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 7
          1. Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 [9], dále jen "výbor".
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Lhůta uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. září 2004.
          Za Radu
          B. R. Bot
          předseda
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 112, 29.4.1999, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 21.
          [5] Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          [7] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          [8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [9] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA I
          Cla na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska do Společenství
          Kód KN | Popis zboží | Celní sazba |
          (1) | (2) | Od 1.10. do 31.12.2004 | Od 1.1. do 31.12.2005 | Od 1.1. do 31.12.2006 | Od 1.1.2007 dále |
          0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | |
          040310 | – Jogurt: | | | | |
          | –– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | |
          | ––– Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: | | | | |
          04031051 | –––– nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0 % + 64,1 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04031053 | –––– vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | 0 % + 87,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04031059 | –––– vyšším než 27 % hmotnostních | 0 % + 113,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní, o obsahu mléčného tuku: | | | | |
          04031091 | –––– nejvýše 3 % hmotnostních | 0 % + 8,3 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04031093 | –––– vyšším než 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 6 % hmotnostních | 0 % + 11,4 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04031099 | –––– vyšším než 6 % hmotnostních | 0 % + 17,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          040390 | – ostatní: | | | | |
          | –– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | |
          | ––– Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: | | | | |
          04039071 | –––– nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0 % + 64,1 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04039073 | –––– vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | 0 % + 87,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04039079 | –––– vyšším než 27 % hmotnostních | 0 % + 113,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní, o obsahu mléčného tuku: | | | | |
          04039091 | –––– nejvýše 3 % hmotnostní | 0 % + 8,3 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04039093 | –––– vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních | 0 % + 11,4 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          04039099 | –––– vyšším než 6 % hmotnostních | 0 % + 17,9 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | | | | |
          040520 | – mléčné pomazánky: | | | | |
          04052010 | –– o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 60 % hmotnostních | 0 | 0 | 0 | 0 |
          050900 | Přírodní houba živočišného původu: | | | | |
          05090090 | – ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          0710 | Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená: | | | | |
          07104000 | – Kukuřice cukrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
          0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě: | | | | |
          071190 | – ostatní zelenina; zeleninové směsi: | | | | |
          | –– Zelenina: | | | | |
          07119030 | ––– Kukuřice cukrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: | | | | |
          | – Rostlinné šťávy a výtažky: | | | | |
          13021300 | –– z chmele | 0 | 0 | 0 | 0 |
          130220 | – Pektinové látky, pektináty a pektany: | | | | |
          13022010 | – – v suchém stavu | 0 | 0 | 0 | 0 |
          13022090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1505 | Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu): | | | | |
          15050010 | – Tuk z ovčí vlny, surový | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: | | | | |
          151710 | – Margarín, kromě tekutého margarínu: | | | | |
          15171010 | –– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | 0 % + 19,1 EUR/100 kg | 0 % + 12,7 EUR/100 kg | 0 % + 6,3 EUR/100 kg | 0 |
          151790 | – ostatní: | | | | |
          15179010 | –– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | 0 % + 19,1 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          15179093 | ––– Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací | 1,9 % | 0 | 0 | 0 |
          151800 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | |
          15180010 | – Linoxyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
          15180091 | –– Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          15180095 | ––– Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí | 0 | 0 | 0 | 0 |
          15180099 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1521 | Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené: | | | | |
          152190 | – ostatní: | | | | |
          15219099 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          152200 | Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků: | | | | |
          15220010 | – Degras | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | | | | |
          17025000 | – Chemicky čistá fruktosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
          170290 | – ostatní, včetně invertního cukru a směsí jiných cukrů a cukrových sirupů obsahující nejméně 50 % hmotnostních fruktosy v sušině: | | | | |
          17029010 | –– Chemicky čistá maltosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: | | | | |
          170410 | – Žvýkací guma, též obalená cukrem: | | | | |
          | –– obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa): | | | | |
          17041011 | ––– Plátková žvýkací guma | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17041019 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa): | | | | |
          17041091 | ––– Plátková žvýkací guma | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17041099 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          170490 | – ostatní: | | | | |
          17049010 | –– Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17049030 | –– Bílá čokoláda | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          17049051 | ––– Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17049055 | ––– Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17049061 | ––– Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní: | | | | |
          17049065 | –––– Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí ve formě cukrovinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17049071 | –––– Tvrdé bonbóny, též plněné | 0 | 0 | 0 | 0 |
          17049075 | –––– Karamely a podobné cukrovinky | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –––– ostatní: | | | | |
          17049081 | ––––– vyrobené kompresí | 0 | 0 | 0 | 0 |
          ex17049099 (Kód Taric 1704909910) | ––––– ostatní (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | | | | |
          180610 | – Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | | | | |
          18061020 | –– obsahující nejméně 5 %, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
          18061030 | –– obsahující nejméně 65 %, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
          180620 | – ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg: | | | | |
          18062010 | –– obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
          18062030 | –– obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          18062050 | ––– obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla | 0 | 0 | 0 | 0 |
          18062070 | ––– Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          ex18062080 (Kód Taric 1806208010) | ––– Čokoládová poleva (jiná než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          ex18062095 (Kód Taric 1806209510) | ––– ostatní (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | – ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách: | | | | |
          18063100 | –– plněné | [1] | 0 | 0 | 0 |
          180632 | –– neplněné: | | | | |
          18063210 | ––– s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů | [1] | 0 | 0 | 0 |
          18063290 | ––– ostatní | [1] | 0 | 0 | 0 |
          180690 | – ostatní: | | | | |
          | –– Čokoláda a čokoládové výrobky: | | | | |
          | ––– Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: | | | | |
          18069011 | –––– obsahující alkohol | [1] | 0 | 0 | 0 |
          18069019 | –––– ostatní | [1] | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní: | | | | |
          18069031 | –––– plněné | [1] | 0 | 0 | 0 |
          18069039 | –––– neplněné | [1] | 0 | 0 | 0 |
          18069050 | –– Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao | [1] | 0 | 0 | 0 |
          18069060 | –– Pasty (pomazánky) obsahující kakao | [1] | 0 | 0 | 0 |
          18069070 | –– Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao | [1] | 0 | 0 | 0 |
          ex18069090 (Kód Taric 1806909011 a 1806909091) | –– ostatní (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) | [1] | 0 | 0 | 0 |
          1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | |
          19011000 | – Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19012000 | – Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190190 | – ostatní: | | | | |
          | –– Sladový výtažek: | | | | |
          19019011 | ––– obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19019019 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          19019091 | ––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru) nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu, kromě sušených potravinových přípravků vyrobených z produktů čísel 0401 až 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: | | | | |
          | – Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené: | | | | |
          19021100 | –– obsahující vejce | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190219 | –– ostatní: | | | | |
          19021910 | ––– neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19021990 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190220 | – Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené: | | | | |
          | –– ostatní: | | | | |
          19022091 | ––– vařené | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19022099 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190230 | – ostatní těstoviny: | | | | |
          19023010 | –– sušené | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19023090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190240 | – Kuskus: | | | | |
          19024010 | –– neupravený | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19024090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19030000 | Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | |
          190410 | – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: | | | | |
          19041010 | –– z kukuřice | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19041030 | –– z rýže | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19041090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190420 | – Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: | | | | |
          19042010 | –– Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          19042091 | ––– z kukuřice | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19042095 | ––– z rýže | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19042099 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19043000 | – Pšenice bulgur | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190490 | – ostatní: | | | | |
          19049010 | –– Rýže | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19049080 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: | | | | |
          19051000 | – Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190520 | – Perník: | | | | |
          19052010 | –– obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19052030 | –– obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19052090 | –– obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | – Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | | | | |
          190531 | –– Sladké sušenky: | | | | |
          | ––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | | | | |
          19053111 | –––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19053119 | –––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní: | | | | |
          19053130 | –––– obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –––– ostatní: | | | | |
          19053191 | ––––– dvojité (slepované) sušenky plněné | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19053199 | ––––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190532 | ––– Oplatky a malé oplatky: | | | | |
          19053205 | –––– o obsahu vody vyšším než 10 % hmotnostních | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní | | | | |
          | –––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | | | | |
          19053211 | ––––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19053219 | ––––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –––– ostatní: | | | | |
          19053291 | ––––– slané, též plněné | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19053299 | ––––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190540 | – Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: | | | | |
          19054010 | –– Suchary | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19054090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          190590 | – ostatní: | | | | |
          19059010 | –– Nekvašený chléb (macesy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19059020 | –– Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          19059030 | ––– Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19059045 | ––– Sušenky | 0 | 0 | 0 | 0 |
          19059055 | ––– Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | ––– ostatní: | | | | |
          19059060 | –––– slazené | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2001 | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou: | | | | |
          200190 | – ostatní: | | | | |
          20019030 | –– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          20019040 | –– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních | 0 | 0 | 0 | 0 |
          20019060 | –– Palmové vegetační vrcholy | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2004 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006: | | | | |
          200410 | – Brambory: | | | | |
          | –– ostatní: | | | | |
          20041091 | ––– ve formě mouky, krupice nebo vloček | 0 | 0 | 0 | 0 |
          200490 | – ostatní zelenina a zeleninové směsi: | | | | |
          20049010 | –– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2005 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006: | | | | |
          200520 | – Brambory: | | | | |
          20052010 | –– ve formě mouky, krupice nebo vloček | 0 | 0 | 0 | 0 |
          20058000 | – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: | | | | |
          | – Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi: | | | | |
          200811 | –– Podzemnice olejná: | | | | |
          20081110 | ––– Máslo z podzemnice olejné | 0 | 0 | 0 | 0 |
          20089100 | –– Palmové vegetační vrcholy | 0 | 0 | 0 | 0 |
          200899 | –– ostatní: | | | | |
          20089985 | ––––– Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
          20089991 | ––––– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2101 | Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: | | | | |
          | – Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: | | | | |
          210111 | –– Výtažky, tresti a koncentráty: | | | | |
          21011111 | ––– o obsahu kávy v sušině nejméně 95 % hmotnostních | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21011119 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          210112 | –– Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: | | | | |
          21011292 | ––– Přípravky na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z kávy | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21011298 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          210120 | – Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: | | | | |
          21012020 | –– Výtažky, tresti a koncentráty | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– Přípravky: | | | | |
          21012098 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          210130 | – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: | | | | |
          | –– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky: | | | | |
          21013011 | ––– Pražená čekanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21013019 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– Výtažky, tresti a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek: | | | | |
          21013091 | ––– z pražené čekanky | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21013099 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2102 | Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva: | | | | |
          210210 | – Živé kvasinky: | | | | |
          21021010 | –– Kulturní kvasinky | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– Pekařské droždí: | | | | |
          21021090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          210220 | – Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy: | | | | |
          | –– Neživé kvasinky: | | | | |
          21022011 | ––– v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21022019 | ––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21023000 | – Hotové prášky do pečiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2103 | Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi: hořčičná mouka a hotová hořčice: | | | | |
          21031000 | – Sojová omáčka | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21032000 | – Kečup a jiné omáčky z rajčat | 2,5 % | 0 | 0 | 0 |
          210330 | – Hořčičná mouka a hotová hořčice: | | | | |
          21033090 | –– Hotová hořčice | 0 | 0 | 0 | 0 |
          210390 | – ostatní: | | | | |
          21039090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2104 | Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony; homogenizované směsi potravinových přípravků: | | | | |
          210410 | – Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony: | | | | |
          21041010 | –– sušené | 3 % | 0 | 0 | 0 |
          21041090 | –– ostatní | 3 % | 0 | 0 | 0 |
          21042000 | – Homogenizované směsi potravinových přípravků | 3,6 % | 0 | 0 | 0 |
          210500 | Zmrzlina, též obsahující kakao: | | | | |
          21050010 | – bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní | 0 % + 13,5 EUR/100 kg Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          | – o obsahu mléčných tuků: | | | | |
          21050091 | –– nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních | 0 % + 25,9 EUR/100 kg Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          21050099 | –– nejméně 7 % hmotnostních | 0 % + 36,4 EUR/100 kg Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg | 0 | 0 | 0 |
          2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | | | | |
          210610 | – Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: | | | | |
          21061020 | –– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21061080 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          210690 | – ostatní: | | | | |
          21069010 | –– Sýrové fondue | 0 | 0 | 0 | 0 |
          21069020 | –– Složené alkoholické přípravky, jiné než na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– ostatní: | | | | |
          21069092 | ––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009: | | | | |
          22021000 | – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná | 0 | 0 | 0 | 0 |
          220290 | – ostatní: | | | | |
          22029010 | –– neobsahující produkty čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z produktů těchto čísel | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2205 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek: | | | | |
          220510 | – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: | | | | |
          22051010 | –– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových | 0 | 0 | 0 | 0 |
          220590 | – ostatní: | | | | |
          22059010 | –– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových | 0 | 0 | 0 | 0 |
          2403 | Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti: | | | | |
          240310 | – Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru: | | | | |
          24031010 | –– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 500 g | 50,5 % | 33,7 % | 16,8 % | 0 |
          24031090 | –– ostatní | 50,5 % | 33,7 % | 16,8 % | 0 |
          | – ostatní: | | | | |
          24039100 | –– Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák | 11,1 % | 7,4 % | 3,7 % | 0 |
          240399 | –– ostatní: | | | | |
          24039910 | ––– Žvýkací a šňupací tabák | 28 % | 18,7 % | 9,3 % | 0 |
          24039990 | ––– ostatní | 11,1 % | 7,4 % | 3,7 % | 0 |
          3301 | Silice (též deterpenované), včetně konkrétních a absolutních; pryskyřice; extrahované pryskyřice; koncentráty silic v tucích, ve ztužených olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty a vodné roztoky silic: | | | | |
          330190 | – ostatní: | | | | |
          33019010 | –– Vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic | 0 | 0 | 0 | 0 |
          | –– Extrahované pryskyřice | | | | |
          33019090 | –– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          3302 | Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů: | | | | |
          330210 | – používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů: | | | | |
          | –– používané k výrobě nápojů: | | | | |
          | ––– Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj: | | | | |
          | –––– ostatní: | | | | |
          33021021 | ––––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu | 0 | 0 | 0 | 0 |
          33021029 | ––––– ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 |
          [*] Nadále by se měla použít obchodní ustanovení protokolu 3.
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA II
          Celní kvóty s nulovým clem na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska do Společenství
          Poř. č. | Kód KN | Popis zboží | Roční celní kvóta (tuny) | Roční nárůst počínaje rokem 2005 (tuny) |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
          09.5920 | ex0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | 200 | 20 |
          040520 | – Mléčné pomazánky: |
          04052030 | –– o obsahu tuku nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních |
          09.5921 | ex1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: | 100 | 10 |
          170490 | – ostatní: |
          ex17049099 (Kód Taric 1704909990) | ––––– ostatní (výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) |
          09.5922 | ex1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | 50 | 5 |
          180610 | – Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: |
          18061090 | –– obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa |
          180620 | – ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg: |
          ex18062080 (Kód Taric 1806208090) | ––– čokoládová poleva (obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) |
          ex18062095 (Kód Taric 1806209590) | ––– ostatní (obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) |
          09.5923 | ex1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | 50 | 5 |
          ex180690 | – ostatní: |
          ex18069090 (kód Taric 1806909019 a 1806909099) | –– ostatní (obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) |
          09.5463 | ex1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | 704 [1] | — |
          18063100 až ex18069090 (kód Taric 1806909011 a 1806909091) | – ostatní čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao (jiné než výrobky obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)) |
          09.5924 | ex1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 100 | 10 |
          19019099 | ––– ostatní |
          09.5925 | ex1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: | 200 | 20 |
          190590 | – ostatní: |
          19059090 | –––– ostatní |
          09.5487 | 21032000 | Kečup a jiné omáčky z rajčat | 2600 [2] | — |
          09.5479 | 210500 | Zmrzlina, též obsahující kakao | 116 [2] | — |
          09.5926 | ex2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 500 | 50 |
          210690 | – ostatní: |
          21069098 | ––– ostatní |
          09.5927 | ex2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009: | 2000 | 500 |
          220290 | – ostatní: |
          –– ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404: |
          22029091 | ––– nižším než 0,2 % hmotnostní |
          22029095 | ––– nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní |
          22029099 | ––– nejméně 2 % hmotnostní |
          09.5928 | 2905 | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: | 100 | 10 |
          – ostatní vícesytné alkoholy: |
          29054300 | –– Mannitol (mannit) |
          290544 | –– D-glucitol (sorbitol, sorbit): |
          ––– ve vodném roztoku: |
          29054411 | –––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu |
          29054419 | –––– ostatní |
          ––– ostatní: |
          29054491 | –––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu |
          29054499 | –––– ostatní |
          09.5929 | 3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: | 2000 | 500 |
          350510 | – Dextriny a jiné modifikované škroby: |
          35051010 | –– Dextriny |
          –– ostatní modifikované škroby: |
          35051090 | ––– ostatní |
          09.5930 | 3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | 100 | 10 |
          350520 | – Klihy: |
          35052010 | –– obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů |
          35052030 | –– obsahující nejméně 25 % hmotnostních, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů |
          35052050 | –– obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů |
          35052090 | –– obsahující nejméně 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů |
          09.5938 | 3809 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 500 | 50 |
          380910 | – na bázi škrobových látek: |
          38091010 | –– obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek |
          38091030 | –– obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek |
          38091050 | –– obsahující nejméně 70 % hmotnostních, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek |
          38091090 | –– obsahující nejméně 83 % hmotnostních těchto látek |
          09.5934 | 3824 | Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 100 | 10 |
          382460 | – Sorbitol, jiný než položky 290544: |
          –– ve vodném roztoku: |
          38246011 | ––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáného na obsah D-glucitolu |
          38246019 | ––– ostatní |
          –– ostatní: |
          38246091 | ––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáného na obsah D-glucitolu |
          38246099 | ––– ostatní |
          [*] Kvóty otevřené pouze pro rok 2004. Od 1. ledna 2005 bude clo nulové.
          [**] Kvóty otevřené pouze pro rok 2004. Na množství, které překročí kvótu, se použijí cla stanovená v příloze I. Od 1. ledna 2005 bude clo nulové.
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA III
          Zpracované zemědělské produkty, které nejsou způsobilé pro vývozní náhrady
          Kód KN | Popis zboží |
          (1) | (2) |
          0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
          040310 | – Jogurt: |
          | –– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
          | ––– Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: |
          04031051 | –––– nejvýše 1,5 % hmotnostní |
          04031053 | –––– vyšším než 1,5 % hmotnostní, avšak nejvýše 27 % hmotnostních |
          04031059 | –––– vyšším než 27 % hmotnostních |
          | ––– ostatní, o obsahu mléčného tuku: |
          04031091 | –––– nejvýše 3 % hmotnostní |
          04031093 | –––– vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních |
          04031099 | –––– vyšším než 6 % hmotnostních |
          040390 | – ostatní: |
          | –– ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
          | ––– sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: |
          04039071 | –––– nejvýše 1,5 % hmotnostní |
          04039073 | –––– vyšším než 1,5 % hmotnostní, avšak nejvýše 27 % hmotnostních |
          04039079 | –––– vyšším než 27 % hmotnostních |
          | ––– ostatní, o obsahu mléčného tuku: |
          04039091 | –––– nejvýše 3 % hmotnostní |
          04039093 | –––– vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních |
          04039099 | –––– vyšším než 6 % hmotnostních |
          0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: |
          040520 | – Mléčné pomazánky: |
          04052010 | –– o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 60 % hmotnostních |
          04052030 | –– o obsahu tuku nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních |
          0710 | Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená: |
          07104000 | – Kukuřice cukrová |
          0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě: |
          071190 | – ostatní zelenina; zeleninové směsi: |
          | –– Zelenina: |
          07119030 | ––– Kukuřice cukrová |
          1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: |
          151710 | – Margarín, kromě tekutého margarínu: |
          15171010 | –– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků |
          151790 | – ostatní: |
          15179010 | –– obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků |
          1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel: |
          17025000 | – Chemicky čistá fruktosa |
          1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: |
          170410 | – Žvýkací guma, též obalená cukrem: |
          | –– obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa): |
          17041011 | ––– Plátková žvýkací guma |
          17041019 | ––– ostatní |
          | –– obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa): |
          17041091 | ––– Plátková žvýkací guma |
          17041099 | ––– ostatní |
          170490 | – ostatní: |
          17049030 | –– Bílá čokoláda |
          | –– ostatní: |
          17049051 | ––– Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg |
          17049055 | ––– Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli |
          17049061 | ––– Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé |
          | ––– ostatní: |
          17049065 | –––– Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí ve formě cukrovinek |
          17049071 | –––– Tvrdé bonbóny, též plněné |
          17049075 | –––– Karamely a podobné cukrovinky |
          | –––– ostatní: |
          17049081 | ––––– vyrobené kompresí |
          17049099 | ––––– ostatní |
          1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: |
          180610 | – Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: |
          18061015 | –– neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa |
          18061020 | –– obsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa |
          18061030 | –– obsahující nejméně 65 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa |
          18061090 | –– obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa |
          180620 | – ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg: |
          18062010 | –– obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku |
          18062030 | –– obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku |
          | –– ostatní: |
          18062050 | ––– obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla |
          18062070 | ––– Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb) |
          18062080 | ––– Čokoládová poleva |
          18062095 | ––– ostatní |
          | – ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách: |
          18063100 | –– plněné |
          180632 | –– neplněné |
          18063210 | ––– s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů |
          18063290 | ––– ostatní |
          180690 | – ostatní: |
          | –– Čokoláda a čokoládové výrobky: |
          | ––– Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: |
          18069011 | –––– obsahující alkohol |
          18069019 | –––– ostatní |
          | ––– ostatní: |
          18069031 | –––– plněné |
          18069039 | –––– neplněné |
          18069050 | –– Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao |
          18069060 | –– Pasty (pomazánky) obsahující kakao |
          18069070 | –– Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao |
          18069090 | –– ostatní |
          1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
          19011000 | – Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej |
          19012000 | – Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905 |
          190190 | – ostatní: |
          | –– Sladový výtažek: |
          19019011 | ––– obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny |
          19019019 | ––– ostatní |
          | –– ostatní: |
          19019099 | ––– ostatní |
          1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: |
          | – Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené: |
          19021100 | –– obsahující vejce |
          190219 | –– ostatní: |
          19021910 | ––– neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné |
          19021990 | ––– ostatní |
          190220 | – Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené: |
          | –– ostatní: |
          19022091 | ––– vařené |
          19022099 | ––– ostatní |
          190230 | – ostatní těstoviny: |
          19023010 | –– sušené |
          19023090 | –– ostatní |
          190240 | – Kuskus: |
          19024010 | –– neupravený |
          19024090 | –– ostatní |
          19030000 | Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách |
          1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
          190410 | – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: |
          19041010 | –– z kukuřice |
          19041030 | –– z rýže |
          19041090 | –– ostatní |
          190420 | – Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: |
          19042010 | –– Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček |
          | –– ostatní: |
          19042091 | ––– z kukuřice |
          19042095 | ––– z rýže |
          19042099 | ––– ostatní |
          19043000 | – Pšenice bulgur |
          190490 | – ostatní: |
          19049010 | –– Rýže |
          19049080 | –– ostatní |
          1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: |
          19051000 | – Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" |
          190520 | – Perník: |
          19052010 | –– obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) |
          19052030 | –– obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) |
          19052090 | –– obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) |
          | – Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: |
          190531 | –– Sladké sušenky: |
          | ––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: |
          19053111 | –––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g |
          19053119 | –––– ostatní |
          | ––– ostatní: |
          19053130 | –––– obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku |
          | –––– ostatní: |
          19053191 | ––––– dvojité (slepované) sušenky plněné |
          19053199 | ––––– ostatní |
          190532 | –– Oplatky a malé oplatky: |
          19053205 | ––– o obsahu vody vyšším než 10 % hmotnostních |
          | ––– ostatní |
          | –––– zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: |
          19053211 | ––––– v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g |
          19053219 | ––––– ostatní |
          | –––– ostatní: |
          19053291 | ––––– slané, též plněné |
          19053299 | ––––– ostatní |
          190540 | – Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: |
          19054010 | –– Suchary |
          19054090 | –– ostatní |
          190590 | – ostatní: |
          19059010 | –– Nekvašený chléb (macesy) |
          19059020 | –– Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky |
          | –– ostatní: |
          19059030 | ––– Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině |
          19059045 | ––– Sušenky |
          19059055 | ––– Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené |
          | ––– ostatní: |
          19059060 | –––– slazené |
          19059090 | –––– ostatní |
          2001 | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou: |
          200190 | – ostatní: |
          20019030 | –– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) |
          20019040 | –– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních |
          2004 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006 |
          200410 | – Brambory: |
          | –– ostatní: |
          20041091 | ––– ve formě mouky, krupice nebo vloček |
          200490 | – ostatní zelenina a zeleninové směsi: |
          20049010 | –– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) |
          2005 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006 |
          200520 | – Brambory: |
          20052010 | –– ve formě mouky, krupice nebo vloček |
          20058000 | – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) |
          2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: |
          20089985 | ––––– Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata) |
          20089991 | ––––– Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních |
          2101 | Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: |
          21011298 | ––– ostatní |
          210120 | – Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: |
          21012098 | ––– ostatní |
          210130 | – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: |
          | –– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky: |
          21013019 | ––– ostatní |
          | –– Výtažky, tresti a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek: |
          21013099 | ––– ostatní |
          2102 | Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva: |
          210210 | – Živé kvasinky: |
          21021031 | ––– sušené |
          21021039 | ––– ostatní |
          210500 | Zmrzlina, též obsahující kakao: |
          21050010 | – bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní |
          | – o obsahu mléčných tuků: |
          21050091 | –– nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních |
          21050099 | –– nejméně 7 % hmotnostních |
          2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
          210690 | – ostatní: |
          21069010 | –– Sýrové fondue |
          21069092 | ––– neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu: |
          21069098 | ––– ostatní |
          2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009: |
          22021000 | – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná |
          220290 | – ostatní: |
          22029010 | –– neobsahující produkty čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z produktů těchto čísel |
          | –– ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404: |
          22029091 | ––– nižším než 0,2 % hmotnostní |
          22029095 | ––– nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní |
          22029099 | ––– nejméně 2 % hmotnostní |
          2205 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek: |
          220510 | – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: |
          22051010 | –– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových |
          22051090 | –– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových |
          220590 | – ostatní: |
          22059010 | –– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových |
          22059090 | –– o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových |
          2208 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny; |
          220820 | – Vínovice nebo matolinové pálenky: |
          | –– v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: |
          22082012 | ––– Koňak |
          22082014 | ––– Armagnac |
          22082026 | ––– Grappa |
          22082027 | ––– Brandy de Jerez |
          22082029 | ––– ostatní |
          | –– v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry: |
          22082040 | ––– Čisté destiláty |
          | ––– ostatní: |
          22082062 | –––– Koňak |
          22082064 | –––– Armagnac |
          22082086 | –––– Grappa |
          22082087 | –––– Brandy de Jerez |
          22082089 | –––– ostatní |
          220830 | – Whisky: |
          | –– Scotch whisky: |
          | ––– Sladová whisky, v nádobách o obsahu: |
          22083032 | –––– nejvýše 2 litry |
          22083038 | –––– vyšším než 2 litry |
          | ––– Míchaná whisky, v nádobách o obsahu: |
          22083052 | –––– nejvýše 2 litry |
          22083058 | –––– vyšším než 2 litry |
          | ––– ostatní, v nádobách o obsahu: |
          22083072 | –––– nejvýše 2 litry |
          22083078 | –––– vyšším než 2 litry |
          | –– ostatní, v nádobách o obsahu: |
          22083082 | ––– nejvýše 2 litry |
          22083088 | ––– vyšším než 2 litry |
          220850 | – Gin a jalovcová |
          | –– Gin, v nádobách o obsahu: |
          22085011 | ––– nejvýše 2 litry |
          22085019 | ––– vyšším než 2 litry |
          | –– Jalovcová, v nádobách o obsahu: |
          22085091 | ––– nejvýše 2 litry |
          22085099 | ––– vyšším než 2 litry |
          220860 | – Vodka: |
          | –– o obsahu alkoholu nejvýše 45,4 % objemových, v nádobách o obsahu: |
          22086011 | ––– nejvýše 2 litry |
          22086019 | ––– vyšším než 2 litry |
          | –– o obsahu alkoholu nejvýše 45,4 % objemových, v nádobách o obsahu: |
          22086091 | ––– nejvýše 2 litry |
          22086099 | ––– vyšším než 2 litry |
          220870 | – Likéry: |
          22087010 | –– v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry |
          22087090 | –– v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry |
          220890 | – ostatní: |
          | ––– nejvýše 2 litry: |
          22089041 | –––– Ouzo |
          | –––– ostatní: |
          | ––––– Destiláty (kromě likérů): |
          | –––––– z ovoce: |
          22089045 | ––––––– Calvados |
          22089048 | ––––––– ostatní |
          | –––––– ostatní: |
          22089052 | ––––––– Korn |
          22089054 | ––––––– Tequila |
          22089056 | ––––––– ostatní |
          22089069 | ––––– ostatní lihoviny |
          | ––– vyšším než 2 litry: |
          | –––– Destiláty (kromě likérů): |
          22089071 | ––––– z ovoce |
          22089075 | ––––– Tequila |
          22089077 | ––––– ostatní |
          22089078 | –––– Ostatní lihoviny |
          2905 | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |
          | – ostatní vícesytné alkoholy: |
          29054300 | –– Mannitol (mannit) |
          290544 | –– D-glucitol (sorbitol, sorbit): |
          | ––– ve vodném roztoku: |
          29054411 | –––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu |
          29054419 | –––– ostatní |
          | ––– ostatní: |
          29054491 | –––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu |
          29054499 | –––– ostatní |
          3302 | Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů: |
          330210 | – používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů: |
          | –– používané k výrobě nápojů: |
          | ––– Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj: |
          33021029 | ––––– ostatní |
          3502 | Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu: |
          | – Vaječný albumin |
          350211 | –– sušené |
          35021190 | ––– ostatní |
          35021990 | ––– ostatní |
          3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: |
          350510 | – Dextriny a jiné modifikované škroby: |
          | –– ostatní modifikované škroby |
          35051050 | ––– Esterifikované a etherifikované škroby |
          3809 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
          380910 | – na bázi škrobových látek: |
          38091010 | –– obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek |
          38091030 | –– obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek |
          38091050 | –– obsahující nejméně 70 % hmotnostních, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek |
          38091090 | –– obsahující nejméně 83 % hmotnostních těchto látek |
          3824 | Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; |
          382460 | – Sorbitol, jiný než položky 290544: |
          | –– ve vodném roztoku: |
          38246011 | ––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu |
          | ––– ostatní |
          38246019 | –– ostatní: |
          38246091 | ––– obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu |
          38246099 | ––– ostatní |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.