Nařízení Komise (ES) č. 1685/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1685/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1685/2004 ze dne  29. září 2004 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 22 odst. 2, čl. 27 odst. 5 a 15 a čl. 33 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 4, odst. 2, pís. b nařízení Komise (ES) č. 1327/2004(2) určuje termíny pro dílčí nabídkové řízení. Vzhledem k tomu, že  1.  a  2. listopad 2004  jsou dny pracovního volna ve vetšině členských států, z důvodů administrativních a správního řízení se nabídkové řízení plánované na čtvrtek 4. listopadu neuskuteční. Podle toho se musí upravit článek 4, odst. 2,
          
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro cukr,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Čtvrtá odrážka článku 4, odst. 2, pís. b nařízení (ES) č. 1327/2004 se mění následovně:
            Ť 11.  a  25. listopadu 2004 ,ť .
          
          Článek 2
          Členské státy upraví svá oznámení o nabídkovém řízení tak, aby byla v souladu se změnami uvedenými v článku 1.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
           V Bruselu dne  29. září 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř.věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř.věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          (2) Úř.věst. L 246, 20.7.2004, s. 23.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.