Nařízení Komise (ES) č. 1686/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1686/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1686/2004 ze dne  28. září 2004 , kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Macaa
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne  12. října 1993  o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí(1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 7 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Macaem o obchodu s textilními výrobky, schválené rozhodnutím Rady 87/497/EHS ze dne  11. prosince 1986 (2), naposledy pozměněné dohodou ve formě výměny dopisů a schválené rozhodnutím Rady 95/131/ES(3) ze dne  20. února 1995  stanoví, že mohou být sjednávány převody mezi kategoriemi a kvótovými roky.
          
          (2) Macao předložilo žádost o převody mezi kvótovými roky dne  5. května 2004 .
          
          (3) Převody požadované Macaem jsou v mezích ustanovení týkajících se flexibility, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení (EHS) č. 3030/93 a podrobně stanoveny v příloze VIII sloupci 9 téhož nařízení.
          
          (4) Této žádosti je proto vhodné vyhovět.
          
          (5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, aby z něho hospodářské subjekty mohly mít prospěch co nejrychleji.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Převody mezi množstevními limity pro textilní výrobky pocházející z Macaa stanovené dohodou mezi Evropským společenstvím a Macaem o obchodu s textilními výrobky se povolují pro kvótový rok 2004 v rozsahu uvedeném v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. září 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 487/2004 (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 287, 9.10.1987, s. 46.
          (3) Úř. věst. L 94, 26.4.1995, s. 1.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.