Nařízení Komise (ES) č. 1687/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1687/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1687/2004 ze dne  28. září 2004 , kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Indické republiky
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne  12. října 1993  o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí(1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o opatřeních k přístupu textilních výrobků na trh podepsané  31. prosince 1994 (2) stanoví, že některé žádosti Indie o tzv.  Ťvýjimečnou flexibilituť  mají být posuzovány vstřícně.
          
          (2) Indická republika podala žádost o převody mezi kategoriemi dne  8. června 2004 .
          
          (3) Převody požadované Indickou republikou jsou v mezích ustanovení týkajících se flexibility, které jsou uvedeny v článku 7 a stanoveny v příloze VIII, sloupci 9 nařízení (EHS) č. 3030/93.
          
          (4) Žádosti je vhodné vyhovět.
          
          (5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, aby bylo subjektům trhu umožněno využívat jeho výhod co nejdříve.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Převody mezi množstevními limity textilního zboží pocházejícího z Indické republiky se pro kvótový rok 2004 schvalují podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. září 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 487/2004 (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 153, 27.6.1996, s. 53.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.