Nařízení Komise (ES) č. 1688/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1688/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1688/2004 ze dne  29. září 2004 , kterým se pro skladovací agentury stanoví nákupní cena hrozinek a nezpracovaných sušených fíků na hospodářský rok 2004/05
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny(1) a zejména na čl. 9 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kritéria pro stanovení ceny, za jakou skladovací agentury kupují nezpracované sušené fíky a hrozinky, jsou stanoveny v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 a podmínky nákupu a řízení produktů skladovacími agenturami jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1622/1999 ze dne  23. července 1999  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 o skladovacím režimu použitelném pro nezpracované hrozinky a sušené fíky(2).
          
          (2) Následně stanovit nákupní ceny pro hospodářský rok 2004/05 pro sušené hrozinky na základě vývoje kurzů ve světě a pro sušené fíky podle minimální ceny stanovené nařízením Komise (ES) č. 1583/2004 ze dne  9. září 2004 , kterým se stanovuje pro hospodářský rok 2004/05 minimální cena, která se vyplácí producentům za nezpracované sušené fíky a částka podpory výrobě sušených fíků(3).
          
          (3) Opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2004/05 je nákupní cena podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96:
          a) 418,89 EUR za tunu čisté váhy nezpracovaných hrozinek;
          b) 542,70 EUR za tunu čisté váhy nezpracovaných sušených fíků.
          
          Článek 2
          Toto nařízení nabývá účinnosti třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  29. září 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          (2) Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 33.
          (3) Úř. věst. L 289, 10.9.2004, s. 58.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.