Nařízení Komise (ES) č. 1689/2004 ze dne 29. září 2004, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1689/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1689/2004 ze dne  29. září 2004 , kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol č. 4 o bavlně tohoto aktu(1),
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne  22. května 2001  o podpoře pro produkci bavlny(2), a zejména na čl. 19 odst. 2 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
           (1) Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne  2. srpna 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu(3), stanoví, že odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny podle čl. 14 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001, jakož i z toho vyplývající dočasné snížení cílové ceny se stanoví do 10. září příslušného hospodářského roku.
          
          (2) Podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1051/2001 se odhadovaná produkce stanoví s ohledem na předpokládanou sklizeň.
          
          (3) V souladu s čl. 14 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1051/2001 se dočasné snížení cílové ceny vypočítá podle ustanovení článku 7 uvedeného nařízení, přičemž se skutečná produkce nahradí odhadovanou produkcí, která je zvýšena o 15 %.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro hospodářský rok 2004/05 je odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny stanovena na:
          1055000 tun pro Řecko,
          324518 tun pro Španělsko,
          951 tun pro Portugalsko.
          
          2. Pro hospodářský rok 2004/05 je dočasné snížení cílové ceny stanoveno na:
          35,185 EUR/100 kg pro Řecko,
          29,658 EUR/100 kg pro Španělsko,
          0 EUR/100 kg pro Portugalsko.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  29. září 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          (3) Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.