Nařízení Rady (ES) č. 1690/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podmínky zpětného vývozu a zpětného zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1690/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1690/2004 ze dne  24. září 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podmínky zpětného vývozu a zpětného zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,
          
s ohledem na návrh Komise,
          
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu(1),
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)(2), nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)(3), a nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)(4), zakazují zpětný vývoz a zpětné zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, kromě několika výjimečných případů.
          
          
(2) Nařízení (ES) č. 1452/2001 a (ES) č. 1453/2001 povolují vývoz zpracovaných produktů do třetích zemí v zájmu podpory regionálního obchodu a tradiční zasílání zpracovaných produktů.
          
          
(3) Nařízení (ES) č. 1454/2001 povoluje tradiční vývoz a zasílání zpracovaných produktů. Rovněž za určitých podmínek, které stanoví Komise, povoluje vývoz dále neupravovaných produktů nebo těchto produktů na místě balených do dalšího balení, a to včetně úhrady podpory nebo zaplacení dovozního cla.
          
          
(4) V zájmu umožnění rozvoje hospodářské činnosti v nejvzdálenějších regionech by po úhradě podpory nebo zaplacení dovozního cla mělo být povoleno vyvážení nebo zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování.
          
          
(5) Jelikož výsledkem obchodu s produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování mezi Azory a Madeirou, jsou určité spekulativní transakce, navrhuje se, aby obchod s produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, byl omezen pouze na produkty zpracované v uvedených nejvzdálenějších regionech.
          
          
(6) Nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V článku 3 nařízení (ES) č. 1452/2001 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          
  Ť5. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, mohou být zpětně vyváženy do třetích zemí nebo zpětně zasílány do zbývající části Společenství pouze za podmínek stanovených Komisí postupem podle čl. 23 odst. 2. Tyto podmínky se týkají zejména úhrady podpory získané v rámci zvláštního režimu zásobování na produkty uvedené v odstavci 2 nebo zaplacení dovozního cla na produkty uvedené v odstavci 1. Toto omezení se nevztahuje na obchodní toky mezi francouzskými zámořskými departementy.
          
Omezení uvedené v prvním pododstavci se nevztahuje na produkty zpracované ve francouzských zámořských departementech a obsahující suroviny, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, pokud jsou takové produkty:
          
a) vyvezeny v rámci tradičního vývozu nebo regionálního obchodu z francouzských zámořských departementů do třetích zemí, nebo
          
b) zaslány v rámci tradičního zasílání z francouzských zámořských departementů do zbývající části Společenství.
          
          
Na produkty uvedené ve druhém pododstavci se neposkytuje žádná vývozní náhrada.ť .
          
          
Článek 2
          
V článku 3 nařízení (ES) č. 1453/2001 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          
  Ť5. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, mohou být zpětně vyváženy do třetích zemí nebo zpětně zasílány do zbývající části Společenství pouze za podmínek stanovených Komisí postupem podle čl. 35 odst. 2. Tyto podmínky se týkají zejména úhrady podpory získané podle zvláštního režimu zásobování na produkty uvedené v odstavci 2 nebo úhrady dovozního cla na produkty uvedené v odstavci 1.
          
Omezení uvedené v prvním pododstavci se nevztahuje na produkty zpracované na Azorách nebo na Madeiře a obsahující suroviny, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, pokud jsou takové produkty:
          
a) vyvezeny v rámci tradičního vývozu nebo regionálního obchodu z Azor nebo Madeiry do třetích zemí, nebo
          
b) jsou zaslány v rámci:
          
i) tradičního zasílání z Azor nebo Madeiry do zbývající části Společenství, nebo
          
ii) obchodních toků mezi Azory a Madeirou.
          
          
          
Na produkty uvedené ve druhém pododstavci se neposkytuje žádná vývozní náhrada.ť .
          
          
Článek 3
          
V článku 3 nařízení (ES) č. 1454/2001 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          
  Ť5. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, mohou být zpětně vyváženy do třetích zemí nebo zpětně zasílány do zbývající části Společenství pouze za podmínek stanovených Komisí postupem podle čl. 21 odst. 2. Tyto podmínky se týkají zejména úhrady podpory získané v rámci zvláštního režimu zásobování na produkty uvedené v odstavci 2 nebo zaplacení dovozního cla na produkty uvedené v odstavci 1.
          
Omezení uvedené v prvním pododstavci se nevztahuje na produkty zpracované na Kanárských ostrovech a obsahující suroviny, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, pokud jsou takové produkty:
          
a) vyvezeny v rámci tradičního vývozu nebo regionálního obchodu z Kanárských ostrovů do třetích zemí, nebo
          
b) zaslány v rámci tradičního zasílání z Kanárských ostrovů do zbývající části Společenství.
          
Na produkty uvedené ve druhém pododstavci se neposkytuje žádná vývozní náhrada.ť .
          
          
          
Článek 4
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  24. září 2004 .
          
  Za Radu
          
L. J.  Brinkhorst
          
  předseda
          
(1) Stanovisko ze dne  21. dubna 2004  (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          
(2) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          
(3) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 55/2004 (Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 1).
          
(4) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.