Nařízení Rady (ES) č. 1691/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1691/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1691/2004 ze dne  24. září 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva ve vodách Grónska
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne  20. prosince 2002  o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V nařízení Rady (ES) č. 1245/2004 ze dne  28. června 2004  o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanovují podmínky rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé(2), jsou stanovena rybolovná práva Společenství ve vodách Grónska. K provedení výsledků uvedené dohody by měla být přijata nezbytná opatření.
          
          
(2) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003 , kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů(3), by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I C nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  24. září 2004 .
          
  Za Radu
          
L. J.  Brinkhorst
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          
(2) Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha I C nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění takto:
          
a) před položku týkající se hlavouna tuponosého v oblasti V, XIV (vody Grónska) se vkládá nová položka, která zní:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
b) položka týkající se tresky obecné v oblasti I, II (vody Norska) se nahrazuje tímto:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
c) za položku týkající se tresky obecné v oblasti I, IIb se vkládá položka týkající se tresky obecné v oblasti Grónska, která zní:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
d) položka týkající se platýse obecného v oblasti V, XIV (vody Grónska) se nahrazuje tímto:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
e) za položku týkající se krevetky severní v oblasti V, XIV (vody Grónska) se vkládá nová položka, která zní:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
f) položka týkající se platýse černého v oblasti V, XIV (vody Grónska) se nahrazuje tímto:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
g) za položku týkající se ryb řádu platýsů v oblasti Vb (vody Faerských ostrovů) se doplňuje nová položka, která zní:
          
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.