Nařízení Komise (ES) č. 1695/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1695/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1695/2004 ze dne  30. září 2004 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne  29. října 1975  o společné organizaci trhu s vejci(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě vývozu tohoto zboží ve formě zboží, na něž se vztahuje příloha tohoto nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne  13. července 2000 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad(2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75.
          
          
(2) Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena na stejně dlouhé období, jako je to, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.
          
          
(3) Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro onen produkt vyvážený bez dalšího zpracování.
          
          
(4) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne  24. září 2004 , kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska(3), s účinností od  1. října 2004  zpracované zemědělske produkty neuvedené na seznamu v příloze I Smlouvy, které jsou vyváženy do Bulharska, nemají nárok na vývozní náhrady.
          
          
(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze I nařízení (EHS) č. 2771/75, se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Odchylně od článku 1 a s účinnosti od  1. října 2004 , se sazby stanovené v příloze nepoužijí na zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do Bulharska.
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Olli  Rehn
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          
(3) Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.