Nařízení Komise (ES) č. 1697/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1697/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1697/2004 ze dne  30. září 2004 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky pro hospodářský rok 2004/05
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2825/93 ze dne  15. října 1993 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin(2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2825/93 stanoví, že náhrada se poskytne pro množství obilovin, která byla podrobena kontrole a destilována a na která se vztahuje koeficient, jenž je každoročně stanoven pro každý dotčený členský stát. Tento koeficient vyjadřuje u dotčených lihovin stávající poměr mezi celkovým vyvezeným množstvím a celkovým množstvím dotčených lihovin uvedených na trh na základě zjištěného vývoje těchto množství po tolik let, kolik činí průměrná doba stárnutí dané lihoviny.
          
          
(2) Podle informace, kterou poskytlo Irsko pro období ode dne  1. ledna  do dne  31. prosince 2003 , byla v roce 2003 průměrná doba stárnutí irské whisky pět let. Je třeba stanovit koeficienty pro období ode dne  1. října 2004  do dne  30. září 2005 .
          
          
(3) Článek 10 protokolu č. 3 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vylučuje poskytování náhrad na vývozy do Lichtenštejnska, na Island a do Norska. Navíc Společenství uzavřelo s některými třetími zeměmi dohody o zrušení vývozních náhrad. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 je proto k tomu nutné přihlédnout při výpočtu koeficientů pro hospodářský rok 2004/05,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro období ode dne  1. října 2004  do dne  30. září 2005  se koeficienty uvedené v článku 4 nařízení (EHS) č. 2825/93, jež platí pro obiloviny používané v Irsku k výrobě irské whisky, stanoví tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1633/2000 (Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 29).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.