Nařízení Komise (ES) č. 1700/2004 ze dne 29. září 2004 o zákazu rybolovu sledě plavidly plujícími pod vlajkou Německa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1700/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1700/2004 ze dne  29. září 2004  o zákazu rybolovu sledě plavidly plujícími pod vlajkou Německa
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne  12. října 1993  o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(1), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003 , kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů, určuje kvóty pro sledě na rok 2004(2).
          
          
(2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          
          
(3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky sledě odlovené ve vodách oblasti ICES I, II plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu naplnily kvótu přidělenou na rok 2004. Německo zakázalo rybolov této populace od  25. srpna 2004 . Mělo by být proto stanoveno toto datum,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Má se za to, že úlovky sledě odlovené ve vodách oblasti ICES I, II plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu vyčerpaly kvótu přidělenou Německu na rok 2004.
          
Zakazuje se rybolov sledě ve vodách oblasti ICES I, II prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu, jakož i uchovávání, překládka a vykládka této populace odlovené těmito plavidly od data, od kterého se použije toto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  25. srpna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  29. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Jörgen  Holmquist
          
  generální ředitel pro rybářství
          
(1) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.