Nařízení Komise (ES) č. 1712/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu určitých zemědělských výrobků do Bulharska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1712/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1712/2004 ze dne  30. září 2004 , kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí autonomních a přechodných opatření týkajících se vývozu určitých zemědělských výrobků do Bulharska
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3448/93 ze dne  6. prosince 1993 , kterým se stanoví obchodní režim vztahující se na určité druhy zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Společenství nedávno uzavřelo s Bulharskem obchodní dohodu o zpracovaných zemědělských produktech v rámci přípravy na přistoupení Bulharska ke Společenství. Tato dohoda stanovuje úlevy zahrnující na straně Společenství zrušení vývozních náhrad na určité zpracované zemědělské produkty.
          
          
(2) Nařízení Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne  24. září 2004 , kterým se stanoví autonomní a přechodná opatření týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů původem z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska,(2) ruší autonomně s platností od  1. října 2004  náhrady u zpracovaných zemědělských produktů neuvedených v příloze I ke Smlouvě, pokud jsou tyto produkty vyvezeny do Bulharska.
          
          
(3) Výměnou za zrušení vývozních náhrad stanovené nařízením (ES) č. 1676/2004 se bulharské orgány zavázaly poskytnout reciproční preferenční dovozní podmínky pro zboží dovezené na bulharské území, pokud je dotyčné zboží vybavené vývozním prohlášením obsahujícím zvláštní zmínku o tom, že toto zboží nemá nárok na výplatu vývozní náhrady. V případě absence takové dokumentace se použije plná celní sazba.
          
          
(4) Vstupem nařízení (ES) č. 1676/2004 v platnost přestane mít nárok na náhrady zboží, u něhož subjekty žádaly o osvědčení o náhradě ve shodě s nařízením Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne  13. července 2000 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro aplikaci systému poskytování vývozních náhrad u určitých zemědělských výrobků vyvezených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha 1 ke Smlouvě, a kritéria pro stanovení výše takových náhrad(3), a které bude vyvezeno do Bulharska.
          
          
(5) Omezení počtu osvědčení o náhradě a poměrné uvolnění odpovídajících záruk by mělo být povoleno, pokud subjekty ke spokojenosti národních orgánů dokáží, že jejich nároky na náhrady byly ovlivněny vstupem nařízení (ES) č. 1676/2004 v platnost. Při posuzování žádosti o snížení počtu osvědčení o náhradě a poměrné uvolnění příslušných záruk přihlédne kompetentní národní orgán v případě pochybností zejména k dokumentům uvedeným v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne  21. prosince 1989  o přezkumu transakcí, které jsou součástí systému financování Sekcí záruk Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, členskými státy, které zrušuje nařízení 77/435/EHS(4) bez ohledu na aplikaci dalších ustanovení tohoto nařízení.
          
          
(6) Z administrativních důvodů je vhodné ustanovit, že žádosti o snížení množství osvědčení o náhradě a uvolnění záruk mají být podány v krátkém časovém období a že objemy akceptovaných snížení mají být Komisi ohlášeny včas, aby mohly být zahrnuty do určování objemu, na jaký budou podle ustanovení nařízení (ES) č. 1520/2000 vydávána osvědčení o náhradě k použití od  1. prosince 2004 .
          
          
(7) Vzhledem k tomu, že autonomní a přechodná opatření stanovená nařízením (ES) č. 1676/2004 budou platná od  1. října 2004 , mělo by toto nařízení vstoupit v platnost den po dni jeho vyhlášení.
          
          
(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu s názorem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I ke Smlouvě,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Zboží, u něhož byly exportní vývozní náhrady zrušeny nařízením (ES) č. 1676/2004, bude do Bulharska vyvezeno bezcelně, bezcelně v rámci kvót nebo se sníženými celními sazbami, pokud bude dotyčné zboží vybaveno řádně vyplněným celním prohlášením s následujícím údajem v kolonce 44:
          
  ŤVývozní náhrada: 0 EUR/nařízení (ES) č. 1676/2004ť .
          
          
Článek 2
          
1. Počet osvědčení o náhradě vydaných podle nařízení (ES) č. 1520/2000 vztahujících se na vývoz zboží, u něhož byla vývozní náhrada zrušena nařízením (ES) č. 1676/2004 může být na požádání zainteresované strany snížen za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.
          
2. Aby byla způsobilá pro snížení počtu osvědčení o náhradě, muselo být o osvědčení zmiňovaná v odstavci 1 požádáno před vstupem nařízení (ES) č. 1676/2004, v platnost a jejich platnost musí vypršet po  30. září 2004 .
          
3. Osvědčení budou snížena o objem, u něhož nemůže zainteresovaná strana v důsledku nařízení (ES) č. 1676/2004 žádat o vývozní náhradu, jak bude dokázáno ke spokojenosti národních orgánů.
          
Příslušné orgány při vyhodnocování v případě pochybností přihlédnou zejména k obchodním dokumentům zmiňovaným v čl. 1 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4045/89.
          
4. Příslušná záruka bude uvolněna v poměru k dotyčnému snížení.
          
Článek 3
          
1. Aby byly způsobilé pro posouzení, musí být žádosti doručeny příslušnému národnímu orgánu nejpozději do  7. listopadu 2004 .
          
2. Členské státy sdělí Komisi nejpozději do  14. listopadu 2004  objemy přijatých snížení podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení. Sdělené objemy budou brány v potaz při stanovování objemu, na který budou vydány osvědčení o náhradě pro použití před  1. prosincem 2004 .
          
Článek 4
          
Toto nařízení vstupuje v platnost druhým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Olli  Rehn
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          
(2) Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 177 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. 168, 1.5.2004, s. 14).
          
(4) Úř. věst. L 388, 30.12.1989, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2154/2002 (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 4).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.