Nařízení Komise (ES) č. 1713/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 týkající se produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I ke Smlouvě, a které je vyvezeno do třetích zemí kromě Bulharska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1713/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1713/2004 ze dne  30. září 2004 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999 týkající se produktů ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I ke Smlouvě, a které je vyvezeno do třetích zemí kromě Bulharska
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3448/93 ze dne  6. prosince 1993 , kterým se stanoví obchodní režim vztahující se na určité druhy zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů(1), a zejména na článek 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne  13. července 2000 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro aplikaci systému poskytování vývozních náhrad u některých zemědělských produktů vyvezených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše takových náhrad(2), stanoví, že nařízení Komise č. 800/1999 ze dne  15. dubna 1999 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro aplikaci systému vývozních náhrad u zemědělských výrobků(3), se vztahuje na vývoz výrobků ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
          
          
(2) Článek 3 nařízení (ES) č. 800/1999 stanoví, že nárok na vývozní náhradu nastává vývozem do konkrétní třetí země, pokud se na takovou třetí zemi vztahuje odlišná náhrada. Články 14, 15, a 16 tohoto nařízení stanoví podmínky výplaty odlišné náhrady, zejména dokumenty, které je potřeba předložit jako důkaz, že zboží dorazilo do místa určení.
          
          
(3) V případě odlišné náhrady stanoví článek 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, že část náhrady kalkulovaná pomocí nejnižší sazby náhrady je splatná na základě žádosti vývozce, jakmile je podán důkaz, že výrobek opustil celní území Společenství.
          
          
(4) Nařízení Komise (ES) č. 1676/2004 ze dne  24. září 2004  o autonomních a přechodných opatřeních týkajících se dovozu určitých zpracovaných zemědělských produktů původem z Bulharska a vývozu určitých zpracovaných zemědělských produktů do Bulharska(4) nezávisle ruší s platností od  1. října 2004  náhrady u zpracovaných zemědělských produktů neuvedených v příloze I ke Smlouvě, pokud jsou vyvezeny do Bulharska.
          
          
(5) Bulharsko se zavázalo poskytovat preferenční dovozní podmínky pro zboží dovezené na jeho území, pouze pokud je dotyčné zboží vybaveno dokumenty, které uvádějí, že zboží nemá nárok na vyplacení vývozních náhrad.
          
          
(6) Vzhledem k těmto opatřením, jakožto přechodné opatření vzhledem k možnému vstupu Bulharska do Evropské unie, a pro zabránění vzniku zbytečných nákladů hospodářských subjektů v jejich obchodu s jinými třetími zeměmi, je vhodné odchýlit se od požadavku nařízení (ES) 800/1999 na důkaz vývozu v případě odlišných náhrad. V případě, že nebyly stanoveny žádné vývozní náhrady pro dotčené konkrétní země, je též vhodné nebrat na tuto skutečnost zřetel při určování nejnižší úrovně náhrady.
          
          
(7) Vzhledem k tomu, že autonomní a přechodná opatření stanovená nařízením (ES) č. 1676/2004 budou platná od  1. října 2004 , mělo by toto nařízení vstoupit v platnost den po dni jeho vyhlášení.
          
          
(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu s názorem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I ke smlouvě,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Odchylně od ustanovení článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 v případě, že rozdíl v náhradě je výhradně důsledkem skutečnosti, že pro Bulharsko nebyla náhrada stanovena, nebude důkaz o uzavření celních formalit podmínkou vyplacení náhrady ve vztahu ke všem druhům zboží uvedeným v příloze B nařízení (ES) č. 1520/2000, na něž se zároveň vztahuje nařízení (ES) č. 1676/2004.
          
Článek 2
          
Skutečnost, že pro vývoz zboží uvedeného v příloze B k nařízení (ES) č. 1520/2000, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1676/2004, do Bulharska nebyla stanovena žádná vývozní náhrada, nebude brána v potaz při stanovování nejnižší výše náhrady ve smyslu článku 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999.
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost druhým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Olli  Rehn
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          
(2) Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          
(3) Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          
(4) Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.