Nařízení Komise (ES) č. 1717/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1717/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1717/2004 ze dne  30. záøí 2004 , kterým se stanoví opravná èástka pro poskytnutí náhrady u sladu
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 1784/2003 ze dne  29. záøí 2003  o spoleèné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na èl. 15 odst. 2 uvedeného naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Na základì èl. 14 odst. 2 naøízení (ES) è. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, pou¾itelná v den podání ¾ádosti o licenci uplatnìna na základì ¾ádosti pro vývozy, které se mají uskuteènit bìhem doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto pøípadì mù¾e být vý¹e náhrady opravena.
          
          
(2) Dle naøízení Komise (ES) è. 1501/95 ze dne  29. èervna 1995 , kterým se stanoví urèitá provádìcí pravidla k naøízení Rady (EHS) è. 1766/92, co se týèe poskytování vývozních náhrad, jako¾ i opatøení, která je tøeba pøijmout v pøípadì naru¹ení trhu s obilovinami(2), je mo¾né pro slad uvedený v èl. 1 odst. 1 písm. c) naøízení (EHS) è. 1766/92 stanovit opravnou èástku. Tato opravná èástka musí být vypoèítána s ohledem na faktory uvedené v èlánku 1 naøízení (ES) è. 1501/95.
          
          
(3) Z vý¹e uvedených ustanovení vyplývá, ¾e opravná èástka musí být stanovena podle pøílohy tohoto naøízení.
          
          
(4) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro obiloviny,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
Opravnou èástku uvedenou v èl. 15 odst. 3 naøízení (ES) è. 1784/2003, pou¾itelnou pro pøedem stanovené vývozní náhrady pro slad, je tøeba stanovit dle pøílohy tohoto naøízení.
          
Èlánek 2
          
Toto naøízení vstupuje v platnost dnem  1. øíjna 2004 .
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  30. záøí 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úø. vìst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Ν>ISO_2>aψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm (ES) θ. 1431/2003 (Ϊψ. vμst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          
PΨΝLOHA
          
Naψνzenν Komise ze dne  30. zαψν 2004 , kterύm se stanovν opravnα θαstka pro nαhradu poskytovanou pro slad
          
          
  Pozn.:  Kσdy produktω, jakoΎ i kσdy zemν urθenν sιrie  «A»  jsou definovαny v naψνzenν Komise (EHS) θ. 3846/87 ve znμnν pozdμjΉνch pψedpisω (Ϊψ. vμst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          
Θνselnι kσdy zemν urθenν jsou definovαny v naψνzenν Komise (ES) θ. 2081/2003 (Ϊψ. vμst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.