Nařízení Komise (ES) č. 1723/2004 ze dne 1. řijna 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 149. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1723/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1723/2004 ze dne  1. řijna 2004 , kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 149. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne  15. prosince 1997  o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků(2) přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.
          
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Maximální podpory i částky jistot za zpracování jsou pro 149. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  2. října 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech
          V Bruselu dne  1. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).
          PŘÍLOHA
          Nařízení Komise ze dne  1. října 2004 , kterým se stanoví maximální ceny podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 149. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.