Nařízení Komise (ES) č. 1730/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2004, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na prodej vyváženého žita ze zásob německých intervenčních agentur

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1730/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1730/2004 ze dne  4. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1185/2004, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na prodej vyváženého žita ze zásob německých intervenčních agentur
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 5 nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 ze dne  25. června 2004  o zahájení stálého nabídkového řízení na vývoz žita ze zásob německých intervenčních agentur(2) stanoví, že lhůty pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních uplynou každý čtvrtek, s výjimkou některých dat.
          
          (2) Vzhledem k tomu, že  1.  a  2. listopad  a  30. prosinec 2004  jsou ve většině členských států svátky, je z administrativně-technických důvodů vhodné zrušit dílčí nabídkové řízení, jehož lhůta uplyne dne  4. listopadu  a  30. prosince 2004 .
          
          (3) Proto je nutné změnit nařízení (ES) č. 1185/2004.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1185/2004 se nahrazuje tímto:
           Ť2. Lhůta pro předložení nabídek v následujících dílčích nabídkových řízeních uplyne každý čtvrtek v 9.00 hod. (bruselského času), s výjimkou  22. července 2004 ,  5. srpna 2004 ,  19. srpna 2004 ,  2. září 2004 ,  4. listopadu 2004 ,  23. prosince 2004 ,  30. prosince 2004 ,  24. března 2005 ,  5. května 2005  a  26. května 2005 .ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  4. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          (2) Úř. věst. L 227, 26.6.2004, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1410/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.