Nařízení Komise (ES) č. 1733/2004 ze dne 5. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1733/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1733/2004 ze dne  5. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 635/2004 o stanovení směnných kurzů použitelných v roce 2004 pro některé přímé podpory a opatření strukturální nebo environmentální povahy
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne  22. prosince 1998 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství(1), a zejména na čl. 4 odst. 3 druhou větu uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2808/98 je rozhodnou skutečností pro směnný kurs pro platbu na plochu pro skořápkové ovoce uvedenou v hlavě IV kapitole 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003(2), kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění některá nařízení, začátek příslušného hospodářského roku.
          
          (2) Podle čl. 4 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) č. 659/97 ze dne  16. dubna 1997 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny(3), začíná hospodářský rok pro skořápkové ovoce 1. ledna.
          
          (3) V příloze nařízení Komise (ES) č. 635/2004(4) je uveden směnný kurs použitelný pro částky, jejichž rozhodnou skutečností je 1. leden.
          
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 635/2004 nezmiňuje platbu na plochu pro skořápkové ovoce uvedené v hlavě IV kapitole 4 nařízení (ES) č. 1782/2003. Přesto je třeba, aby se kurzy uvedené v příloze uvedeného nařízení vztahovaly rovněž na platbu na plochu pro skořápkové ovoce.
          
          (5) Nařízení (ES) č. 635/2004 by mělo být proto odpovídajícím způsobem pozměněno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 635/2004 se doplňuje nové písmeno f), které zní:
           Ťf) platbu na plochu pro skořápkové ovoce uvedené v hlavě IV kapitole 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  5. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).
          (2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          (3) Úř. věst. L 100, 17.4.1997, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1135/2001 (Úř. věst. L 154, 9.6.2001, s. 9).
          (4) Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 22.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.