Nařízení Rady (ES) č. 1754/2004 ze dne 4. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 176/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1754/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1754/2004 ze dne  4. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 176/2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1015/94 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ),
          
s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
  A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
          
          
(1) Nařízením (ES) č. 1015/94(2) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska. Rada následně konečné antidumpingové clo v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení potvrdila nařízením (ES) č. 2042/2000(3).
          
          
(2) V čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1015/94 a nařízení (ES) č. 2042/2000 (dále jen  Ťkonečná nařízeníť ) Rada výslovně vyňala z působnosti antidumpingového cla kamerové systémy, které jsou uvedené v příloze konečných nařízení (dále jen  Ťpřílohať ) představující velice kvalitní profesionální kamerové systémy, jež sice technicky spadají do definice produktu podle čl. 1 odst. 2 konečných nařízení, ale nemohou být považovány za televizní kamerové systémy.
          
          
(3) Jeden vyvážející výrobce, konkrétně firma Ikegami Tsushinki Co. Ltd. (dále jen  ŤIkegamiť ), požadoval v dopise, který Komise obdržela dne  15. dubna 1999 , rozšíření seznamu v příloze o některé nové modely profesionálních kamerových systémů včetně jejich doplňků a tím jejich vyjmoutí z působnosti antidumpingových cel. V lednu 2000 vyhověla Rada této žádosti nařízením (ES) č. 176/2000(4) (dále jen  Ťpozměňující nařízeníť ) a odpovídajícím způsobem změnila nařízení (ES) č. 1015/94. V souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 176/2000 vstoupila tato změna v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropských společenství , tj. dnem  28. ledna 2000 .
          
          
B. SOUČASNÉ ŠETŘENÍ
          
          
(4) Orgány Společenství obdržely informace, že by bylo vhodné uplatňovat pozměňující nařízení v tom rozsahu, v jakém toto nařízení změnilo přílohu nařízení (ES) č. 1015/94, se zpětnou působností.
          
          
(5) Jeden vyvážející výrobce, konkrétně firma Ikegami, musel skutečně zaplatit konečné antidumpingové clo za všechen vývoz svých profesionálních kamerových systémů, na které se vztahovalo pozměňovací nařízení, ale který byl uskutečněn před vstupem uvedeného nařízení v platnost, tj. před  28. lednem 2000 , ačkoli tyto modely byly v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. e) konečných nařízení z působnosti cla následně vyňaty.
          
          
(6) V této souvislosti poukázal vyvážející výrobce také na předchozí praxi orgánů Společenství, na jejímž základě byla změna přílohy v případě potřeby obecně uplatňována se zpětnou působností ode dne podání žádosti. Proto dotčený vyvážející výrobce tvrdil, že by změna přílohy provedená na základě pozměňujícího nařízení měla být uplatňována ode dne, kdy Komise obdržela danou žádost o osvobození od konečného cla tj. od  15. dubna 1999 , v souladu se stálou praxí orgánů Společenství.
          
          
(7) Komise prozkoumala, zda by uplatňování pozměňujícího nařízení se zpětnou působností bylo skutečně vhodné. V tomto ohledu bylo nejprve zváženo, zda byly všechny profesionální kamerové systémy uvedené v pátém bodě odůvodnění skutečně kvalifikovány jako profesionální kamerové systémy. V souladu s čl. 1 odst. 3 písm. e) konečných nařízení jsou tyto kamery osvobozeny od konečného antidumpingového cla tím, že jsou zařazeny do přílohy.
          
          
(8) Poznamenává se, že profesionální kamerový systém spadající do čl. 1 odst. 3 písm. e) konečných nařízení je osvobozen od konečného cla ode dne, kdy byl výslovně zařazen do přílohy tak, že byla změněna konečná nařízení. V této souvislost se předpokládá, že vyvážející výrobci předem, tj. před jakýmkoli prvním vývozem do Společenství, znají své výrobní cykly a vědí, zda by jejich nové modely měly být kvalifikovány jako profesionální kamery ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. e), zda by z toho důvodu měly být zařazeny do přílohy a zda by v této souvislosti měla být podána žádost.
          
          
(9) Bez ohledu na to, co bylo řečeno výše, neměly orgány Společenství v úmyslu uplatnit konečné antidumpingové clo na dovoz profesionálních kamerových systémů, u nichž se nakonec zjistí, že je lze od tohoto cla osvobodit uplatněním čl. 1 odst. 3 písm. e). Proto byla v případě potřeby uznána nezbytnost uplatnění nařízení, kterým se některé profesionální kamerové systémy osvobozují, se zpětnou působností ode dne obdržení takové žádosti, která umožnila orgánům Společenství řádně sledovat správnost klasifikací. Zde se jednalo zejména o případy, kdy byly modely profesionálních kamer dovezeny do Společenství dříve, než nařízení měnící přílohu vstoupilo v platnost, ale po dni podání žádosti o osvobození.
          
          
(10) V tomto případě se ukázalo, že firma Ikegami dovážela před vyhlášením pozměňujícího nařízení, ale po podání své žádosti o osvobození od cla, určité profesionální kamerové systémy, které byly následně od konečného cla osvobozeny na základě čl. 1 odst. 3 písm. e) konečných nařízení. Pozměňující nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení, tj. dnem  28. ledna 2000 . Avšak, jak je uvedeno výše, orgány Společenství neměly v úmyslu uplatnit antidumpingová cla na kamerové systémy, o nichž se po podání příslušné žádosti Komisi zjistí, že je lze od cla osvobodit. Ve skutečnosti Komise informovala dotčené vyvážející výrobce okamžitě po zavedení konečných opatření a vytvoření přílohy v roce 1994 o tom, že se plánuje navrácení konečných antidumpingových cel zaplacených za dovoz profesionálních kamerových systémů, u nichž se nakonec zjistí, že spadají pod čl. 1 odst. 3 písm. e), uskutečněný v době mezi podáním plně zdokumentované žádosti o osvobození a zveřejněním odpovídajícím způsobem změněné přílohy. V této souvislosti se uvažovalo o zpětné působnosti pozměňujícího nařízení v tom rozsahu, v jakém toto změnilo přílohu nařízení (ES) č. 1015/94, což by uvedlo současnou situaci v soulad se stálou praxí orgánů Společenství.
          
          
(11) Průmyslová odvětví Společenství a firma Ikegami byly odpovídajícím způsobem informovány a byl jim poskytnut čas na to, aby se mohly vyjádřit k rozhodnutí služeb Komise. Žádná ze zúčastněných stran nevznesla námitky proti výše uvedeným závěrům.
          
          
C. ZÁVĚR
          
          
(12) S ohledem na výše uvedené vyvodily orgány Společenství závěr, že zpětná působnost přílohy ve znění pozměňujícího nařízení je potvrzena.
          
          
(13) S přihlédnutím k výše uvedenému by se měla příloha změněná nařízením (ES) č. 176/2000 vztahovat na dovoz následujících modelů profesionálních kamer vyráběných firmou Ikegami a vyvážených touto firmou do Evropského společenství ode dne, kdy Komise obdržela odpovídající žádost o osvobození těchto modelů od konečného antidumpingového cla, tj. od  15. dubna 1999 :
          
hlavice kamery HC-400
          
hlavice kamery HC-400W
          
hledáček VF15-46
          
provozní řídící jednotka RCU-390
          
kamerový adaptér CA-400
          
kamerová řídící jednotka MA-200A,
          
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Článek 2 nařízení (ES) č. 176/2000 se nahrazuje tímto:
          
  ŤČlánek 2
          
1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
2. Pro následující výrobky firmy Ikegami Tsushinki Co. Ltd. se toto nařízení použije od  15. dubna 1999 :
          
  hlavice kamery HC-400
          
hlavice kamery HC-400W
          
hledáček VF15-46
          
provozní řídící jednotka RCU-390
          
kamerový adaptér CA-400
          
kamerová řídící jednotka MA-200A.ť
          
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Lucemburku dne  4. října 2004 .
          
  Za Radu
          
A. J.  de Geus
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 111, 30.4.1994, s. 106. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 176/2000 (Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29).
          
(3) Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 38. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 825/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 12).
          
(4) Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.