Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1756/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1756/2004 ze dne  11. října 2004 , kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne  8. května 2000  o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství(1), a zejména na článek 13a odst. 5 písm. c) této směrnice,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Podle směrnice 2000/29/ES musejí být v podstatě u všech zásilek rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V této směrnice před jejich vstupem do Společenství provedeny rostlinolékařské kontroly a kontroly totožnosti.
          
          
(2) S cílem umožnit provádění rostlinolékařských kontrol se sníženou četností je třeba stanovit podrobné podmínky pro dokládání skutečnosti, jak je uvedeno v čl. 13a odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2000/29/ES, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v části B přílohy V této směrnice, které jsou dováženy do Společenství, splňují podmínky stanovené v této směrnici.
          
          
(3) Vzhledem k tomu, že rostliny určené k pěstování a rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které podléhají opatřením přijatým v souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES, představují vysoké riziko zavlečení organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům, nemělo by se na ně toto omezení vztahovat.
          
          
(4) Pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jejichž dovoz do Společenství podléhá podle odchylky v rámci čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/29/ES povolení, jsou stanoveny zvláštní podmínky. U uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů by proto neměly být prováděny rostlinolékařské kontroly se sníženou četností.
          
          
(5) Ustanovení tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Toto nařízení se použije na rostlinolékařské kontroly uvedené v čl. 13a odst. 1 písm. b) bodu iii) směrnice 2000/29/ES, co se týče rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice 2000/29/ES pocházejících z určité země, určitého území nebo jeho části (dále jen  Ťdotčené produktyť ), s výjimkou:
          
a) rostlin určených k pěstování;
          
b) jakékoli rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu, který podléhá povolení umožňujícímu dovoz do Společenství podle ustanovení čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/29/ES;
          
c) jakékoli rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu, který podléhá dočasným opatřením podle ustanovení čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES;
          
d) jakékoli rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu, který je uveden na seznamu vyhotoveném podle článku 13a odst. 5 písm. b) směrnice 2000/29/ES.
          
          
Článek 2
          
1. Kterýkoli členský stát může Komisi požádat, aby byly v případě dotčeného produktu prováděny rostlinolékařské kontroly se sníženou četností. Žádost musí obsahovat informace uvedené v příloze I.
          
2. Komise po splnění podmínek uvedených v článku 3 a po uplatnění kritérií uvedených v článku 4 připraví seznam dotčených produktů, u nichž je možné provádět rostlinolékařské kontroly se sníženou četností, a zároveň specifikuje míru omezené četnosti.
          
3. Po konzultaci výboru uvedeného v článku 18 směrnice 2000/29/ES Komise tento seznam zveřejní.
          
Článek 3
          
U dotčeného produktu je možné provádět rostlinolékařské kontroly se sníženou četností, pokud:
          
a) průměrný počet zásilek dotčeného produktu dovezených do Společenství za poslední tři roky ročně činil alespoň 200;
          
b) minimální počet zásilek dotčeného produktu, u nichž byly v posledních třech letech provedeny kontroly, činí nejméně 600;
          
c) počet zásilek dotčeného produktu za rok, u nichž byl zjištěn výskyt škodlivých organismů uvedených v písm. e) přílohy I, představuje méně než 1 % celkového počtu zásilek dotčeného produktu dovezených do Společenství;
          
d) Komise má pro dotčený produkt k dispozici žádost uvedenou v čl. 2 odst. 1.
          
          
Článek 4
          
1. Míra snížené četnosti, na niž se odkazuje v čl. 2 odst. 2, vychází z následujících kritérií:
          
a) počet zásilek dotčeného produktu pozastavených kvůli výskytu škodlivých organismů zahrnutých do seznamu uvedeného v písm. e) přílohy I;
          
b) odhadovaná mobilita škodlivých organismů zahrnutých do seznamu uvedeného v písm. e) přílohy I v nejmobilnějším stádiu, do kterého se organismus na příslušné rostlině nebo rostlinném produktu může vyvinout;
          
c) počet zásilek dotčeného produktu, u nichž byla provedena fyzická rostlinolékařská kontrola;
          
d) kterýkoli jiný faktor relevantní pro stanovení rostlinolékařského rizika dotčeného obchodu.
          
          
2. Snížení četnosti se vyjadřuje jako minimální procento rostlinolékařských kontrol, které mohou členské státy na dotčeném produktu provést. Toto minimální procento se použije u každého členského státu pro všechny zásilky dovážené na jeho území, jež obsahují dotčený produkt.
          
Článek 5
          
1. Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, dovážející členské státy Komisi a ostatním členským státům poskytnou, za účelem monitorování dovozu dotčených produktů, u kterých se provádí rostlinolékařské kontroly podle tohoto nařízení, informace uvedené v příloze II, a to nejpozději 31. března každého roku.
          
2. Na základě těchto informací a v souladu s ustanoveními článků 3 a 4 Komise vyhotoví zprávu a stanoví, zda a v jaké četnosti se mají dále provádět rostlinolékařské kontroly dotčených produktů se sníženou četností podle tohoto nařízení.
          
3. Pokud je u 1 % z celkového počtu dovezených zásilek, které obsahují dotčený produkt a u nichž jsou prováděny kontroly se sníženou četností podle tohoto nařízení, shledán výskyt jakýchkoli organismů uvedených v přílohách I nebo II směrnice 2000/29/ES, nepovažuje se již příslušný produkt za produkt, který je způsobilý pro provádění rostlinolékařských kontrol se sníženou četností.
          
Článek 6
          
Pokud z posouzení uvedeného v čl. 5 odst. 2 či z uvážení uvedeného v čl. 5 odst. 3 vyplývá nebo je z novějších oznámených pozastavení v členských státech zjevné, že dotčený produkt již neodpovídá ustanovením článku 3, musí Komise změnit seznam dotčených produktů, u nichž je možné provádět rostlinolékařské kontroly se sníženou četností, a musí příslušnou změnu zveřejnit.
          
Článek 7
          
Toto nařízení je třeba nejpozději  1. ledna 2007  přezkoumat.
          
Článek 8
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. ledna 2005 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  11. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
David  Byrne
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/70/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 97).
          
PŘÍLOHA I
          
          
Informace uvedené v článku 2 musí obsahovat:
          
a) popis dotčených produktů;
          
b) původ dotčených produktů;
          
c) seznam členských států, které dotčený produkt dovážejí;
          
d) objem dovozu dotčených produktů do Společenství vyjádřený počtem zásilek a váhou kusů nebo jednotek;
          
e) seznam škodlivých organismů uvedených v příloze I nebo II směrnice 2000/29/ES, u nichž je pravděpodobné, že by se na dotčeném produktu mohly vyskytovat;
          
f) počet zásilek dotčeného produktu pozastavených kvůli výskytu škodlivých organismů uvedených v písm. e);
          
g) odhadovaná mobilita škodlivých organismů uvedených v písm. e) v nejmobilnější fázi, do které se mohou na příslušné rostlině nebo rostlinném produktu vyvinout;
          
h) počet zásilek dotčeného produktu pozastavených z jiných důvodů, než je výskyt škodlivých organismů uvedených v písm. e);
          
i) počet zásilek dotčeného produktu, u nichž byla provedena fyzická rostlinolékařská kontrola.
          
Co se týče informací uvedených v písmenech d), f), h) a i), složka musí obsahovat údaje za období alespoň tří let předcházejících roku, kdy je předkládána.
          
PŘÍLOHA II
          
          
Informace uvedené v čl. 5 odst. 1 musí pro každý dotčený produkt obsahovat:
          
a) celkový počet dovezených zásilek;
          
b) celkový počet zkontrolovaných zásilek;
          
c) celkový počet pozastavení z důvodu výskytu škodlivých organismů uvedených v přílohách I či II směrnice 2000/29/ES, co se týče zásilek dovážených podle této směrnice, a příslušné podrobnosti;
          
d) celkový počet zásilek dotčeného produktu pozastavených z jiných důvodů, než je výskyt škodlivých organismů uvedených v písmenu c) a příslušné podrobnosti.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.