Nařízení Rady (ES) č. 1762/2004 ze dne 24. září 2004 o správě systému dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1762/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20040924
          Nařízení Rady (ES) č. 1762/2004
          ze dne 24. září 2004
          o správě systému dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé [1] vstoupila v platnost dnem 1. července 1998.
          (2) Stav dovozů některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství byl podroben důkladnému přezkoumání a na základě příslušných informací, které stranám byly poskytnuty, strany uzavřely dohodu ve formě výměny dopisů [2], kterou se stanoví systém dvojí kontroly bez množstevních omezení pro období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do 31. prosince 2006, pokud se však strany nerozhodnou, že systém ukončí dříve.
          (3) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. V období od 29. října 2004 do 31. prosince 2006 a v souladu s ustanoveními dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou, kterou se stanoví systém dvojí kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Moldavské republiky do Evropského společenství, bude muset být při dovozech výrobků z oceli pocházejících z Moldavské republiky, jak jsou uvedeny v příloze I, do Společenství předložen doklad o dohledu v souladu se vzorem uvedeným v příloze II, vydaným orgány Společenství.
          2. V období uvedeném v odstavci 1 bude navíc muset být při dovozech výrobků z oceli pocházejících z Moldavské republiky, jak jsou uvedeny v příloze I, do Společenství předložen vývozní doklad vydaný příslušnými moldavskými orgány.
          Vývozní doklad bude odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Bude platný pro vývozy v rámci celního území Společenství. Aby dovozce obdržel doklad o dohledu uvedený v odstavci 1, musí předložit řádně vyplněný originál vývozního dokladu. V každém případě musí dovozce předložit originál vývozního dokladu nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, kdy bylo odesláno zboží, na které se doklad vztahuje.
          3. Zařazení výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, je založeno na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále je "KN"). Původ výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, se určí v souladu s pravidly platnými ve Společenství.
          4. Příslušné orgány Společenství se zavazují, že budou Moldavskou republiku informovat o všech změnách KN týkajících se výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, a to dříve, než tyto změny vstoupí ve Společenství v platnost.
          5. Zboží odeslané před 29. říjnem 2004 bude vyjmuto z oblasti působnosti tohoto nařízení. Má se za to, že se odeslání uskutečnilo v den, kdy proběhla nakládka na vývozní dopravní prostředek.
          Článek 2
          1. Doklad o dohledu uvedený v článku 1 bude příslušným orgánem členského státu vydán automaticky, a to bez poplatku za množství, o která se žádá, do pěti pracovních dnů poté, co dovozce Společenství usazený kdekoliv ve Společenství předložil žádost. Má se za to, že příslušný vnitrostátní orgán obdrží žádost nejpozději do tří pracovních dnů po jejím podání, pokud není prokázáno jinak.
          2. Doklad o dohledu vydaný jedním z příslušných vnitrostátních orgánů uvedených v příloze IV bude platný v rámci Společenství.
          3. Žádost dovozce o doklad o dohledu bude obsahovat následující údaje:
          a) jméno a celou adresu žadatele (včetně telefonního a faxového čísla a případně identifikačního čísla, které příslušné vnitrostátní orgány používají) a identifikační číslo pro DPH, pokud podléhá DPH;
          b) případně jméno a celou adresu deklaranta nebo zástupce žadatele (včetně telefonního a faxového čísla);
          c) jméno a celou adresu vývozce;
          d) přesný popis zboží, včetně:
          - obchodního názvu,
          - kódu (kódů) KN,
          - země původu,
          - země odeslání;
          e) čistou hmotnost, vyjádřenou v kg, a také množství v předepsaných jednotkách, jsou-li jiné než jednotky čisté hmotnosti, podle položek kombinované nomenklatury;
          f) hodnotu CIF zboží v eurech na hranici Společenství podle položek kombinované nomenklatury;
          g) zda jsou příslušné výrobky snížené nebo podprůměrné jakosti [4],
          h) navrhované období a místo celního odbavení;
          i) zda je žádost opakováním předcházející žádosti týkající se stejné smlouvy;
          j) následující prohlášení, opatřené datem a podepsané žadatelem, společně s přepisem jeho jména velkými písmeny:
          "Já, níže podepsaný, potvrzuji, že údaje v této žádosti jsou pravdivé a byly uvedeny v dobré víře a že jsem usazen ve Společenství."
          Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy, proforma faktury nebo, není-li zboží koupeno přímo v zemi výroby, výrobní osvědčení vydané příslušnými ocelárnami, v nichž byl výrobek vyroben.
          4. Doklady o dohledu lze používat pouze po dobu, kdy pro příslušné transakce zůstávají v platnosti opatření pro liberalizaci dovozů. Aniž jsou dotčeny možné změny platného dovozního režimu nebo ustanovení přijatá v rámci dohody nebo řízení kvóty:
          - doba platnosti dokladu o dohledu se stanoví na čtyři měsíce,
          - nepoužité nebo částečně použité doklady o dohledu lze prodloužit o stejné období.
          5. Na konci období platnosti dovozce vrátí doklady o dohledu vydávajícímu orgánu.
          Článek 3
          1. Zjištění, že jednotková cena při dané transakci nepřesahuje cenu uvedenou v dovozním dokladu o více než 5 % nebo že celková hodnota nebo množství výrobků předložených k dovozu nepřesahují hodnotu nebo množství uvedené v dovozním dokladu o více než 5 %, nebude bránit propuštění dotčeného výrobku do volného oběhu.
          2. Žádosti o dovozní doklady a doklady samotné budou důvěrné. Budou určeny výhradně pro příslušné orgány a pro žadatele.
          Článek 4
          1. Během prvních deseti dnů každého měsíce sdělí členské státy Komisi:
          a) podrobné údaje o množstvích a hodnotách (vypočtené v eurech), pro něž byly vydány dovozní doklady během předcházejícího měsíce;
          b) podrobné údaje o dovozech během měsíce, který předcházel měsíci uvedenému v písmenu a).
          Údaje poskytnuté členskými státy budou rozepsány podle výrobku, kódu KN a země.
          2. Členské státy oznámí jakékoliv nesrovnalosti nebo případy podvodů, které odhalí, a případně na jakém základě odmítly dovozní doklad udělit.
          Článek 5
          Všechna oznámení podaná podle těchto ustanovení budou určena Komisi a budou sdělena elektronicky v rámci integrované sítě za tímto účelem zřízené, pokud nebude z naléhavých technických důvodů nezbytné dočasně použít jiné komunikační prostředky.
          Článek 6
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 7
          Změny příloh, které možná bude nutné zohlednit při změnách přílohy nebo dodatků přiložených k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou, nebo změny provedené v předpisech Společenství týkajících se statistik, celního režimu a společného režimu dovozů a dohledu nad dovozem se přijmou postupem podle čl. 6 odst. 2.
          Toto nařízení vstupuje v platnost patnáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. září 2004.
          Za Radu
          L. J. Brinkhorst
          předseda
          [1] Úř. věst. L 181, 24.6.1998, s. 3.
          [2] Viz strana 33 tohoto Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [4] Podle kritérií uvedených ve sdělení Komise týkajícím se kritérií identifikace výrobků z oceli, které pocházejí ze třetích zemí a jsou snížené jakosti, jež jsou používána celními službami členských států (Úř. věst. C 180, 11.7.1991, s. 4).
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA I
          SEZNAM VÝROBKŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE SYSTÉM DVOJÍ KONTROLY BEZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ
          MOLDAVSKO
          7202
          7203
          7206
          7207
          7208
          7209
          7210
          7211
          7212
          7213
          7214
          7215
          7216
          7217
          7218
          7219
          7220
          7221
          7222
          7223
          7224
          7225
          7226
          7227
          7228
          7229
          7301
          7303
          7304
          7305
          7306
          7307
          7312
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA II
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          DOKLAD O DOHLEDU
          1. Adresát (jméno, celá adresa, země, číslo DPH)
          2. Číslo jednací
          3. Navrhované místo a datum dovozu
          4. Orgán odpovědný za vydání (jméno, adresa a telefonní číslo)
          5. Deklarant/zástupce, podle případu (jméno a celá adresa)
          6. Země původu (a kód nomenklatury)
          7. Země odeslání (a kód nomenklatury)
          8. Poslední den platnosti
          9. Popis zboží
          10. Kód KN a skupina
          11. Množství v kilogramech (čistá hmotnost) nebo v dodatečných jednotkách
          12. Hodnota v eurech, CIF hranice ES
          13. Dodatečné poznámky
          14. Schválení příslušného orgánu
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          Výtisk pro držitele
          1
          1
          +++++ TIFF +++++
          15. PŘÍDĚLY Dostupné množství uveďte v části 1 sloupce 17 a přidělené množství v části 2 uvedeného sloupce
          16. Čisté množství (čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s uvedením jednotky)
          19. Celní doklad (vzor a číslo) nebo číslo výpisu a datum přidělení
          20. Jméno, členský stát, razítko a podpis přidělujícího orgánu
          17. Čísly
          18. Slovy pro přidělená množství
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          Zde se připojí dodatečné stránky
          +++++ TIFF +++++
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          DOKLAD O DOHLEDU
          1. Adresát (jméno, celá adresa, země, číslo DPH)
          2. Číslo jednací
          3. Navrhované místo a datum dovozu
          4. Orgán odpovědný za vydání (jméno, adresa a telefonní číslo)
          5. Deklarant/zástupce, podle případu (jméno a celá adresa)
          6. Země původu (a kód nomenklatury)
          7. Země odeslání (a kód nomenklatury)
          8. Poslední den platnosti
          9. Popis zboží
          10. Kód KN a skupina
          11. Množství v kilogramech (čistá hmotnost) nebo v dodatečných jednotkách
          12. Hodnota v eurech, CIF hranice ES
          13. Dodatečné poznámky
          14. Schválení příslušného orgánu
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          Výtisk pro vydávající orgán
          2
          2
          +++++ TIFF +++++
          15. PŘÍDĚLY Dostupné množství uveďte v části 1 sloupce 17 a přidělené množství v části 2 uvedeného sloupce
          16. Čisté množství (čistá hmotnost nebo jiná měrná jednotka s uvedením jednotky)
          19. Celní doklad (vzor a číslo) nebo číslo výpisu a datum přidělení
          20. Jméno, členský stát, razítko a podpis přidělujícího orgánu
          17. Čísly
          18. Slovy pro přidělená množství
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          1.
          2.
          Zde se připojí dodatečné stránky
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA III
          1. Exporter (name, full address, country)
          ORIGINAL
          2. Number
          3. Year
          4. Product group
          EXPORT DOCUMENT (steel products)
          5. Consignee (name, full address, country)
          6. Country of origin
          7. Country of destination
          8. Place and date of shipment means of transport
          9. Supplementary details
          10. Description of goods manufacturer
          11. CN code
          12. Quantity (1)
          13. Fob value (2)
          14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
          15. Competent authority (name, full address, country)
          At on (Signature)(Stamp)
          (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
          (2) In the currency of the sale contract.
          +++++ TIFF +++++
          1. Exporter (name, full address, country)
          COPY
          2. Number
          3. Year
          4. Product group
          EXPORT DOCUMENT (steel products)
          5. Consignee (name, full address, country)
          6. Country of origin
          7. Country of destination
          8. Place and date of shipment means of transport
          9. Supplementary details
          10. Description of goods manufacturer
          11. CN code
          12. Quantity (1)
          13. Fob value (2)
          14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
          15. Competent authority (name, full address, country)
          At on (Signature)(Stamp)
          (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
          (2) In the currency of the sale contract.
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          20040924
          PŘÍLOHA IV
          LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
          SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
          LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
          LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
          PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
          LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
          LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
          ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
          VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
          ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
          AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
          LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
          LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
          LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
          LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
          ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
          SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
          LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
          FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
          BELGIQUE/BELGIË
          Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie
          Administration du potentiel économique
          Politiques d'accès aux marchés, services licences
          Rue Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Télécopieur: (32-2) 230 83 22
          Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
          Middenstand & Energie
          Bestuur Economisch Potentieel
          Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
          Generaal Lemanstraat 60
          B-1040 Brussel
          Fax (32-2) 230 83 22
          ČESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo průmyslu a obchodu
          Licenční správa
          Na Františku 32
          CZ-110 15 Praha 1
          Fax: + 420-22421 21 33
          DANMARK
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Økonomi- og Erhvervsministeriet
          Vejlsøvej 29
          DK-8600 Silkeborg
          Fax (45) 35 46 64 01
          DEUTSCHLAND
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
          (BAFA)
          Frankfurter Straße 29—35
          D-65760 Eschborn 1
          Fax: + 49-61-969 42 26
          EESTI
          Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
          Harju 11
          EE-15072 Tallinn
          Fax: + 372-6313 660
          ΕΛΛΑΔΑ
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Φαξ (30-210) 32 86 094
          ESPAÑA
          Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Subdirección General de Productos Industriales
          Paseo de la Castellana 162
          E-28046 Madrid
          Fax (34) 91 349 38 31
          FRANCE
          SETICE
          8, rue de la Tour-des-Dames
          F-75436 Paris Cedex 09
          Télécopieur (33) 155 07 46 69
          IRELAND
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Import/Export Licensing, Block C
          Earlsfort Centre
          Hatch Street
          Dublin 2
          Ireland
          Fax (353-1) 631 25 62
          ITALIA
          Ministero delle Attività produttive
          Direzione generale per la Politica commerciale e per
          la gestione del regime degli scambi
          Viale America 341
          I-00144 Roma
          Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36
          ΚΥΠΡΟΣ
          Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
          Υπηρεσία Εμπορίου
          Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
          Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6
          CY-1421 Λευκωσία
          Φαξ: (357-22) 37 51 20
          LATVIJA
          Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
          Brīvības iela 55
          LV-1519 Rīga
          Fakss: + 371-728 08 82
          LIETUVA
          Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
          Prekybos departamentas
          Gedimino pr. 38/2
          LT-01104 Vilnius
          Faksas (370-5) 26 23 974
          LUXEMBOURG
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          BP 113
          L-2011 Luxembourg
          Télécopieur (352) 46 61 38
          MAGYARORSZÁG
          Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
          Margit krt. 85.
          H-1024 Budapest
          Fax: (36-1) 336 73 02
          MALTA
          Diviżjoni ghall-Kummerċ
          Servizzi Kummerċjali
          Lascaris
          MT-Valletta CMR02
          Fax: + 356-25-69 02 99
          NEDERLAND
          Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
          uitvoer
          Postbus 30003, Engelse Kamp 2
          9700 RD Groningen
          Nederland
          Fax (31-50) 523 23 41
          ÖSTERREICH
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Außenwirtschaftsadministration
          Abteilung C2/2
          Stubenring 1
          A-1011 Wien
          Fax: + 43-1-711 00/83 86
          POLSKA
          Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
          Społecznej
          pl. Trzech Krzyży 3/5
          PL 00-507 Warszawa
          Fax: (48-22) 693 40 21 / 693 40 22
          PORTUGAL
          Ministério das Finanças
          Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
          Especiais sobre o Consumo
          Rua Terreiro do Trigo
          Edifício da Alfândega de Lisboa
          P-1140-060 Lisboa
          Fax: (351-21) 88142 61
          SLOVENIJA
          Ministrstvo za gospodarstvo
          Področje za ekonomske odnose s tujino
          Kotnikova 5
          SI-1000 Ljubljana
          Fax: + 386-1-478 36 11
          SLOVENSKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo hospodárstva SR
          Odbor licencií
          Mierová 19
          SK-827 15 Bratislava 212
          Fax: + 421-2-43 42 39 19
          SUOMI/FINLAND
          Tullihallitus
          PL 512
          FIN-00101 Helsinki
          Faksi (358) 20 492 28 52
          Tullstyrelsen
          PB 512
          FIN-00101 Helsingfors
          Fax (358) 20 492 28 52
          SVERIGE
          Kommerskollegium
          Box 6803
          S-113 86 Stockholm
          Fax (46-8) 30 67 59
          UNITED KINGDOM
          Department of Trade and Industry
          Import Licensing Branch
          Queensway House — West Precinct
          Billingham TS23 2NF
          United Kingdom
          Fax (44-1642) 36 42 69
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.