Nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1763/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20041011
          Nařízení Rady (ES) č. 1763/2004
          ze dne 11. října 2004,
          kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) byl zřízen rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 808 a 827 (1993), založenými na kapitole VII Charty OSN. ICTY má pravomoc stíhat osoby odpovědné za závažné porušení mezinárodního humanitárního práva, k němuž došlo na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Rada bezpečnosti konstatovala, že rozšířené a závažné porušení humanitárního práva, k němuž došlo na území bývalé Jugoslávie, představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a že zřízení mezinárodního tribunálu jako ad hoc opatření a stíhání osob odpovědných za závažné porušení mezinárodního humanitárního práva přispěje k obnově a zachování míru.
          (2) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1503 (2003) vyzvala dne 28. srpna 2003 ICTY, aby v roce 2010 dokončil veškeré práce a všechny státy, aby zesílily spolupráci s ICTY a poskytly mu veškerou nezbytnou pomoc, zejména proto, aby všichni obžalovaní, kteří jsou na útěku, byli předvedeni před ICTY.
          (3) Společný postoj 2004/694/SZBP stanoví, že na podporu účinného provádění mandátu ICTY by některé finanční prostředky a hospodářské zdroje měly být zmrazeny. Tato doplňující omezující opatření by měla být použita v zájmu kontroly veškerého nakládání s finančními prostředky a hospodářskými zdroji vlastněnými osobami obžalovanými ICTY, které jsou dosud na svobodě, a v zájmu zastavení jakékoli podpory, kterou by tyto osoby mohly obdržet ze zemí Společenství.
          (4) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto aby se předešlo jakémukoli narušení hospodářské soutěže, jsou nezbytné právní předpisy Společenství v zájmu provádění uvedených opatření, pokud jde o Společenství. Pro účely tohoto nařízení by se za území Společenství měla považovat území členských států, na která se vztahují ustanovení Smlouvy, za podmínek stanovených v uvedené smlouvě.
          (5) Z důvodu výhodnosti by Komise měla být oprávněna změnit přílohy k tomuto nařízení.
          (6) Aby se zabezpečila účinnost opatření stanovených v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení.
          (7) Články 60 a 301 Smlouvy opravňují Radu přijmout za určitých podmínek opatření zaměřená na přerušení nebo omezení plateb nebo pohybu kapitálu a hospodářských vztahů se třetími zeměmi. Opatření podle tohoto nařízení zaměřená na jednotlivé osoby, které nejsou přímo spojené s vládou některé třetí země, jsou nezbytná pro dosažení uvedeného cíle Společenství a článek 308 Smlouvy opravňuje Radu přijmout taková opatření, pokud nejsou ve Smlouvě stanoveny žádné jiné specifické pravomoci,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice:
          1. "finančními prostředky" se rozumějí finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné
          a) peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;
          b) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;
          c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů, derivátových smluv;
          d) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;
          e) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;
          f) akreditivy, nákladní listy, dodací listy;
          g) dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo finančních zdrojích;
          h) veškeré další nástroje financování vývozu;
          2. "zmrazením finančních prostředků" se rozumí zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít k jakékoli změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy nebo určení nebo jiné změně, která by umožnila využití finančních prostředků, včetně správy portfolia;
          3. "hospodářskými zdroji" se rozumějí aktiva jakéhokoli druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale mohou být použita k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          4. "zmrazením hospodářských zdrojů" se rozumí zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.
          Článek 2
          1. Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží fyzickým osobám obžalovaným ICTY a které tyto osoby vlastní nebo drží, uvedené v příloze I se zmrazují.
          2. Ve prospěch fyzických osob uvedených v příloze I nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.
          3. Vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé nebo nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2, se zakazuje.
          Článek 3
          Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedených v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou
          a) nezbytné k hrazení základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
          c) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;
          d) nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů, pokud dotyčný příslušný orgán uvědomí alespoň dva týdny před udělením povolení všechny ostatní příslušné orgány a Komisi o důvodech, proč se domnívá, že by mělo být zvláštní povolení uděleno.
          Dotyčný příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o všech povoleních udělených podle tohoto článku.
          Článek 4
          Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedených v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem zástavního práva zřízeného soudem, správním orgánem nebo rozhodčím soudem před 14. říjnem 2004 nebo rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo rozhodčího soudu přijatého před tímto dnem;
          b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajišťovaných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v rámci limitů stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob, majících takové nároky;
          c) zástavní právo nebo rozhodnutí nemá sloužit k prospěchu osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou uvedené v příloze I;
          d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.
          Dotyčný příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o všech povoleních udělených podle tohoto článku.
          Článek 5
          Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty
          i) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů, nebo
          ii) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto nařízení,
          pokud se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje čl. 2 odst. 1.
          Článek 6
          Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet uvedené osoby nebo subjektu převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Finanční instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušné orgány.
          Článek 7
          1. Aniž jsou dotčena použitelná pravidla týkající se oznamování, důvěrnosti a profesního tajemství, jakož i ustanovení článku 284 Smlouvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány
          a) neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, ve kterých jsou rezidenty nebo ve kterých mají sídlo a které jsou uvedeny v příloze II, jakékoli informace, které by podpořily plnění ustanovení tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají takové informace, přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů, Komisi;
          b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při jakémkoli ověřování takových informací.
          2. Jakékoli dodatečné informace přímo obdržené Komisí se dají k dispozici příslušným orgánům daného členského státu.
          3. Jakékoli informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.
          Článek 8
          Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici, k nimž došlo v dobré víře na základě toho, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost jakéhokoli druhu na straně fyzické nebo právnické osoby provádějící nařízení, nebo jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.
          Článek 9
          Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si navzájem všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, obtížích s vynucováním a rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 10
          Komise je oprávněna
          a) změnit přílohu I s přihlédnutím k rozhodnutím Rady, kterými se provádí společný postoj 2004/694/SZBP, a
          b) změnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 11
          Každý členský stát stanoví pravidla o sankcích použitelných při jednání porušujícím ustanovení tohoto nařízení a přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že tyto sankce budou uplatňovány. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato pravidla Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.
          Článek 12
          Toto nařízení je použitelné
          a) na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru;
          b) na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci členského státu;
          c) pro jakoukoli osobu pobývající na území Společenství nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;
          d) pro jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt, založené nebo zřízené podle právních předpisů členského státu;
          e) pro jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt podnikající v rámci Společenství.
          Článek 13
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. října 2004.
          Za Radu
          B. R. Bot
          předseda
          [1] Viz strana 52 tohoto Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          20041011
          PŘÍLOHA I
          Seznam osob podle článku 2
          1. Ante GOTOVINA. Datum narození: 12. října 1955. Místo narození: ostrov Pasman, Zadar, Chorvatská republika.
          2. Radovan KARADŽIĆ. Datum narození: 19. června 1945. Místo narození: Savnik, Srbsko a Černá Hora.
          3. Ratko MLADIĆ. Datum narození: 12. března 1942. Místo narození: Kalinovik, Bosna a Hercegovina.
          --------------------------------------------------
          20041011
          PŘÍLOHA II
          Seznam příslušných orgánů podle článků 3 a 4
          BELGIE
          Service public fédéral des affaires étrangeres, commerce extérieur et coopération au développement
          Egmont 1
          Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19
          B-1000 Bruxelles/Brussel
          Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën
          Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie
          Avenue des Arts/Kunstlaan 30
          B-1040 Bruxelles/Brussel
          Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65
          Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          ČESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo financí
          Finanční analytický útvar
          P.O. Box 675
          Jindřišská 14
          111 21 Praha 1
          Tel: +420 25704 4501
          Fax: +420 25704 4502
          DÁNSKO
          Národní agentura pro podniky a stavebnictví/Erhvervs- og Byggestyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK-2100 København Ø
          Tlf. (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          E-mail: ebst@ebst.dk
          NĚMECKO
          Pokud jde o zmrazení finančních prostředků / Einfrieren von Guthaben:
          Deutsche Bundesbank
          Servicezentrum Finanzsanktionen
          Postfach
          D-80281 München
          Tel. (49-89) 2889 3800
          Fax: (49-89) 350163 3800
          Pokud jde o zboží/Waren:
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29—35
          D-65760 Eschborn
          Tel. (49-6196) 9 08-0
          Fax: (49-6196) 9 08-800
          ESTONSKO
          Finantsinspektsioon
          Sakala 4
          15030 Tallinn
          Tel: (372-6) 680 500
          Faks: (372-6) 680 501
          ŘECKO
          A. Zmrazení aktiv
          Ministerstvo hospodářství a financí
          Generální ředitelství pro hospodářskou politiku
          Address: 5 Nikis Str.
          GR-101 80 Athens
          Tel. (30-210) 33 32 786
          Fax (30-210) 33 32 810
          A. Δέσμευση κεφαλαίων
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
          Διεύθυνση: Νίκης 5
          GR-101 80 Αθήνα
          Τηλ. (30-210) 33 32 786
          Φαξ (30-210) 33 32 810
          B. Dovozní a vývozní omezení
          Ministerstvo hospodářství a financí
          Generální ředitelství pro politiku plánování a řízení
          Address: 1 Kornaroy Str.
          GR-105 63 Athens
          Tel. (30-210) 32 86 401-3
          Fax (30-210) 32 86 404
          B. Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
          Διεύθυνση: Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Τηλ. (30-210) 32 86 401-3
          Φαξ (30-210) 32 86 404
          ŠPANĚLSKO
          Dirección General del Tesoro y Política Financiera
          Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales
          Ministerio de Economía
          Paseo del Prado, 6
          E-28014 Madrid
          Tel. (34) 912 09 95 11
          Subdirección General de Inversiones Exteriores
          Ministerio de Economía
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Tel. (34) 913 49 39 83
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo — Bureau E2
          Téléphone (33-1) 44 74 48 93
          Télécopieur (33-1) 44 74 48 97
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction du Trésor
          Service des affaires européennes et internationales
          Sous-direction E
          139, rue de Bercy
          F-75572 Paris Cedex 12
          Téléphone (33-1) 44 87 72 85
          Télécopieur (33-1) 53 18 96 37
          Ministère des affaires étrangères
          - Direction de la coopération européenne
          Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
          Téléphone (33-1) 43 17 44 52
          Télécopieur (33-1) 43 17 56 95
          - Direction générale des affaires politiques et de sécurité
          Service de la politique étrangère et de sécurité commune
          Téléphone (33-1) 43 17 45 16
          Télécopieur (33-1) 43 17 45 84
          IRSKO
          Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
          Financial Markets Department
          Dame Street
          Dublin 2
          Ireland
          Tel.: 00353 1 6716666
          Fax: 00353 1 6798882
          Department of Foreign Affairs
          United Nations Section
          79-80 St Stephens Green
          Dublin 2
          Ireland
          Tel.: 00353 1 4780822
          Fax: 00353 1 4082165
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari esteri
          Direzione generale per i paesi dell'Europa
          Ufficio III
          Piazzale della Farnesina, 1
          I-00194 Roma
          Tel. (39) 06 36 91 22 78
          Fax (39) 06 323 58 33
          Ministero dell'Economia e delle finanze
          Dipartimento del Tesoro
          Comitato di Sicurezza finanziaria
          Via XX Settembre, 97
          I-00187 Roma
          Tel. (39) 06 47 61 39 42
          Fax (39) 06 47 61 30 32
          KYPR
          OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS
          Tel. 357 22 889 115
          Fax 357 22 667498
          Address: Apelli Street 1
          1403 Nicosia, Cyprus
          LOTYŠSKO
          Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
          Brīvības iela 36
          Rīga LV-1395
          Tel. (371) 7016 201
          Fakss (371) 7828 121
          LITVA
          Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
          J. Tumo-Vaižganto 2
          LT-01511 Vilnius, Lietuva
          Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593
          Faks. (+370) 5 2313090
          El. paštas: urm@urm.lt
          Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
          Šermukšnių st. 3
          LT-01106 Vilnius, Lietuva
          Tel. (+370) 5 271 74 47
          Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05
          Faks. (+370) 5 262 18 26
          El. paštas: info@fntt.lt
          LUCEMBURSKO
          Ministère des affaires étrangères
          Direction des relations internationales
          6, rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Téléphone (352) 478 23 46
          Télécopieur (352) 22 20 48
          Ministère des finances
          3, rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Téléphone (352) 478 27 12
          Télécopieur (352) 47 52 41
          MAĎARSKO
          Ministerstvo vnitra
          József Attila utca 2/4.
          H-1051 Budapest
          Hungary
          Tel. +36 (1) 441-1000
          Fax +36 (1) 441-1437
          Belügyminisztérium
          József Attila utca 2/4.
          H-1051 Budapest
          Magyarország
          Tel. +36 (1) 441-1000
          Fax +36 (1) 441-1437
          MALTA
          Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
          Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
          Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
          Palazzo Parisio
          Triq il-Merkanti
          Valletta CMR 02
          Tel: +356 21 245705
          Fax: +356 21 25 15 20
          NIZOZEMSKO
          Ministerie van Financiën
          Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
          Postbus 20201
          2500 EE Den Haag
          Tel. 0031 703428997
          Fax 0031 703427984
          RAKOUSKO
          Oesterreichische Nationalbank
          Otto-Wagner-Platz 3
          A-1090 Wien
          Tel. (+43-1) 404 20-00
          Fax (+43-1) 40420-73 99
          POLSKO
          Koordinační orgán:
          Ministry of Foreign Affairs
          Department of Law and Treaties
          Al. J. Ch. Szucha 23
          00-580 Warszawa
          Polska
          Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348
          Fax (+48 22) 523 8329
          Zmrazení aktiv
          Ministry of Finance
          General Inspector of Financial Information
          ul. Świętokrzyska 12
          00-916 Warszawa
          Polska
          Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87
          Fax (+48 22) 694 54 50
          Soudní pomoc:
          Ministry of Justice
          Bureau of Preliminary Proceedings – Division of Foreign Legal Relations
          Al. Ujazdowskie 11
          00-950 Warszawa
          Polska
          Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661
          Fax (+48 22) 621 70 06
          Pohyb osob:
          Ministry of Interior and Administration
          Border Guard
          02-514 Warszawa
          Tel. (+48 22) 845 40 71
          Fax (+48 22) 844 62 87
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo do Rilvas
          P-1350-179 Lisboa
          Tel.: (351) 21 394 60 72
          Fax: (351) 21 394 60 73
          Ministério das Finanças
          Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
          Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
          P-1100 Lisboa
          Tel.: (351) 21 882 32 40/47
          Fax: (351) 21 882 32 49
          SLOVINSKO
          Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)
          Župančičeva 3
          1000 Ljubljana
          Slovenia
          Tel. + 386 1 369 52 00
          Telefaks + 386 1 369 57 83
          E-pošta: gp.mp@gov.si
          Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)
          Prešernova 25
          1000 Ljubljana
          Slovenia
          Tel. + 386 1 478 20 00
          Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41
          E-pošta: info.mzz@gov.si
          SLOVENSKO
          Ministerstvo financií Slovenskej Republiky
          Štefanovičova 5
          P. O. Box 82
          817 02 Bratislava
          Slovenská republika
          Tel: (421-2) 59 58 1111
          Fax: (421-2) 52 49 80 42
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          FI-00161 Helsinki/Helsingfors
          P. (358-9) 16 00 5
          F. (358-9) 16 05 57 07
          ŠVÉDSKO
          Riksförsäkringsverket (RFV)
          S-103 51 Stockholm
          Tfn (46-8) 786 90 00
          Fax (46-8) 411 27 89
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          HM Treasury
          Financial Systems and International Standards
          1, Horse Guards Road
          London
          SW1A 2HQ
          United Kingdom
          Tel.: (44 20) 7270 5977/5323
          Fax: (44 20) 7270 5430
          E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          Komise Evropských společenství
          Generální ředitelství pro vnější vztahy
          Ředitelství SZBP
          Oddělení A.2: Právní a institucionální záležitosti vnějších vztahů – sankce
          CHAR 12/163
          B-1049 Brüssel
          Tel. (32-2) 296 25 56
          Fax (32-2) 296 75 63
          E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.