Nařízení Komise (ES) č. 1765/2004 ze dne 13. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o další používání látek uvedených v příloze IIText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1765/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20041013
          Nařízení Komise (ES) č. 1765/2004
          ze dne 13. října 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2076/2002, pokud jde o další používání látek uvedených v příloze II
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čtvrtý pododstavec čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 ze dne 20. listopadu 2002, kterým se prodlužuje období uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a které se týká nezahrnutí některých aktivních látek do přílohy I uvedené směrnice a odebrání povolení na přípravky na ochranu rostlin s obsahem těchto látek [2], obsahuje dočasná opatření za účelem umožnění vývoje náhradních řešení týkajících se použití, k nimž byly dodány technické podklady dokazující nezbytnou potřebu dalšího používání aktivní látky a absenci účinného náhradního řešení.
          (2) Francie uvedla nový důkaz potvrzující potřebu dalších nezbytných použití. Komise s odborníky z členských států tuto informaci zhodnotila.
          (3) Odchylky je možné povolit jen v odůvodněných případech, které nevyvolají obavy, a měly by být omezeny na kontrolu škodlivých organismů, k nimž neexistují žádná účinná náhradní řešení.
          (4) Nařízení (ES) č. 2076/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze II nařízení (ES) č. 2076/2002 se řádek týkající se aktivní látky 4-CPA (kyselina 4-chlorofenoxyoctová) nahrazuje textem, který zní:
          "4-CPA (kyselina 4-chlorofenoxyoctová) | Řecko | hrozny (bez jader) |
          Španělsko | rajčata, lilek |
          Francie | rajčata, lilek" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. října 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/71/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 104).
          [2] Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 835/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 43).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.