Nařízení Komise (ES) č. 1769/2004 ze dne 14. říjne 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF a pro účely sledování a odhadů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1769/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1769/2004 ze dne  14. øíjne 2004 , kterým se mìní naøízení (ES) è. 2390/1999, kterým se stanoví forma a obsah úèetních údajù poskytovaných Komisi pro úèely schválení úèetní závìrky záruèní sekce EZOZF a pro úèely sledování a odhadù
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 1258/1999 ze dne  17. kvìtna 1999  o financování spoleèné zemìdìlské politiky(1), a zejména na èl. 4 odst. 8 uvedeného naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Ustanovení èl. 2 odst. 3 naøízení Komise (ES) è. 1663/95 ze dne  7. èervence 1995 , kterým se stanoví provádìcí pravidla k naøízení Rady (EHS) è. 729/70 týkající se postupu schválení úèetní závìrky záruèní sekce EZOZF(2) stanoví, ¾e forma a obsah úèetních údajù podle èl. 4 odst. 1 písm. c) uvedeného naøízení se stanoví postupem podle èlánku 13 naøízení (ES) è. 1258/1999.
          
          
(2) Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 45/2001 ze dne  18. prosince 2000  o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù orgány a institucemi Spoleèenství a o volném pohybu tìchto údajù(3) pou¾itelné na orgány a instituce Spoleèenství a smìrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne  24. øíjna 1995  o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù(4), provedená ve vnitrostátních pøedpisech a pou¾itelná na èlenské státy, chrání právo na soukromí fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajù.
          
          
(3) Ve¹keré osobní údaje zahrnuté mezi údaji získanými v souvislosti s naøízením (ES) è. 2390/1999(5) je tøeba zpracovávat podle po¾adavkù naøízení (ES) è. 45/2001, které konkrétnì stanoví, ¾e subjekty údajù je tøeba informovat o jejich právech, vèetnì práva získat na po¾ádání informace o svých osobních údajích, práva na opravu ve¹kerých nepøesných nebo neúplných osobních údajù a práva obrátit se kdykoli na evropského inspektora ochrany údajù. Podle èl. 248 odst. 3 Smlouvy má Evropský úèetní dvùr právo na pøístup k úèetním údajùm uvedeným v èl. 4 odst. 1 písm. c) naøízení (ES) è. 1663/95 a smí zpracovávat osobní údaje podle èl. 5 písm. b) a èlánku 7 naøízení (ES) è. 45/2001.
          
          
(4) Pro ovìøování v souvislosti se schvalováním úèetní závìrky záruèní sekce EZOZF má právo na pøístup k úèetním údajùm uvedeným v èl. 4 odst. 1 písm. c) naøízení (ES) è. 1663/95 i Evropský úøad pro boj proti podvodùm (OLAF) a smí zpracovávat osobní údaje podle èl. 5 písm. a) a èl. 7 odst. 1 naøízení (ES) è. 45/2001.
          
          
(5) Formu a obsah úèetních údajù poskytovaných Komisi pro úèely schválení úèetní závìrky záruèní sekce EZOZF a pro úèely sledování a odhadù v souèasnosti stanoví naøízení Komise (ES) è. 2390/1999. Toto naøízení je vhodné upravit.
          
          
(6) Vzhledem ke zmìnám v rozpoètové nomenklatuøe a za úèelem zaji¹tìní optimálního a aktuálního pøedávání informací mezi èlenskými státy a Komisí je tøeba upravit pøílohy naøízení (ES) è. 2390/1999 s platností od  16. øíjna 2004 .
          
          
(7) Naøízení (ES) è. 2390/1999 by proto mìlo být odpovídajícím zpùsobem zmìnìno.
          
          
(8) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem výboru fondu,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
Naøízení (ES) è. 2390/1999 se mìní takto:
          
1. Èlánek 2 se nahrazuje tímto:
          
  «Èlánek 2
          
1. Úèetní údaje uvedené v èl. 4 odst. 1 písm. c) naøízení (ES) è. 1663/95 Komise pou¾ije výluènì pro tyto úèely:
          
a) výkon své funkce v souvislosti se schvalováním úèetní závìrky záruèní sekce EZOZF podle naøízení (ES) è. 1258/1999;
          
b) sledování vývoje a pøípravu odhadù v odvìtví zemìdìlství.
          
          
V této souvislosti mají pøístup k tìmto údajùm i Evropský úèetní dvùr a Evropský úøad pro boj proti podvodùm (OLAF).
          
2. Ve¹keré osobní údaje zahrnuté mezi získanými údaji se zpracují pouze pro úèely uvedené v odstavci 1. Zejména pokud Komise pou¾ije úèetní údaje pro úèel uvedený v odst. 1 písm. b), zajistí jejich anonymitu a bude je zpracovávat pouze v agregované podobì.
          
3. Pokud má subjekt údajù jakékoli dotazy týkající se zpracování jeho osobních údajù, obrátí se s nimi na generální øeditelství pro zemìdìlství Evropské komise na adrese AGRI-J1@cec.eu.int
          
4. Komise zajistí utajení a zabezpeèení úèetních údajù uvedených v èl. 4 odst. 1 písm. c) naøízení (ES) è. 1663/95.»
          
          
2. Pøílohy I, II a III naøízení (ES) è. 2390/1999 se nahrazují znìním uvedeným v pøíloze tohoto naøízení.
          
          
Èlánek 2
          
Toto naøízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          
Pou¾ije se ode dne  16. øíjna 2004 .
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  14. øíjna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          
(2) Úø. vìst. L 158, 8.7.1995, s. 6. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 2025/2001 (Úø. vìst. L 274, 17.10.2001, s. 3).
          
(3) Úø. vìst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          
(4) Úø. vìst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Smìrnice pozmìnìná naøízením (ES) è. 1882/2003 (Úø. vìst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          
(5) Úø. vìst. L 295, 16.11.1999, s. 1. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1747/2003 (Úø. vìst. L 259, 10.10.2003, s. 1).
          
PØÍLOHA
          
          
Pøílohy I, II a III naøízení (ES) è. 2390/1999 se nahrazují tímto:
          
  «»
          
          
PØÍLOHA I
          
          
TABULKA X - Finanèní rok 2005
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          PØÍLOHA II
          
          
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PØENOS POÈÍTAÈOVÝCH SOUBORÙ DO EZOZF
          
(platné od  16. øíjna 2004 )
          
ÚVOD
          
Uvedené technické specifikace se pou¾ijí na obchodní rok 2004, který zaèal  16. øíjna 2003 .
          
1. Pøenosové médium
          
          
Koordinaèní subjekt èlenského státu musí poèítaèové soubory a související dokumentaci pøedávat Komisi prostøednictvím systému STATEL/STADIUM. Komise bude financovat pouze jednu instalaci systému STATEL/STADIUM na èlenský stát. Poslední verzi programu STADIUM-Client a dal¹í informace o pou¾ívání systému STATEL/STADIUM je mo¾no stáhnout z webové stránky CIRCA fondu EZOZF.
          
2. Struktura poèítaèových souborù
          
          
2.1. Èlenský stát musí vytvoøit poèítaèový záznam pro ka¾dou jednotlivou souèást plateb a pøíjmù na úèet fondu EZOZF (záruèní sekce). Uvedené souèásti jsou jednotlivé polo¾ky, které tvoøí platbu (pøíjem) pro (od) pøíjemce.
          
2.2. Záznamy musí mít strukturu dvoupøístupového souboru. Pokud mají pole více ne¾ jednu hodnotu, jsou vy¾adovány oddìlené záznamy obsahující v¹echna datová pole. Je tøeba se ujistit, ¾e nedochází ke dvojímu zapoètení(1).
          
2.3. V¹echny údaje pro stejnou kategorii plateb èi pøíjmù musí být uvedeny ve stejném poèítaèovém souboru. Samostatné soubory týkající se stejných plateb (napø. pokud jde o hospodáøské subjekty èi inspekce nebo o základní údaje a údaje o mìøeních) nejsou povoleny.
          
2.4. Poèítaèové soubory musí mít tyto charakteristiky:
          
1. První záznam v souboru (øádek záhlaví) obsahuje popis souboru. Názvy polí se skládají z písmene  «F» , po nìm¾ následuje èíslo pole pou¾ívané v pøíloze I ( «tabulka X» ). Povoleny jsou pouze názvy polí v uvedené pøíloze.
          
2. Následující záznamy v souboru jsou záznamy údajù (øádky údajù) v poøadí uvedeném v prvním záznamu popisujícím strukturu souboru.
          
3. Pole se oddìlují støedníkem (;). Øádek záhlaví a øádky údajù obsahují stejný poèet støedníkù. V øádcích údajù jsou prázdná pole zobrazena uvnitø zápisu jako dvojité støedníky (;;) nebo na konci záznamu jako jeden støedník (;).
          
4. Záznamy mají rozdílnou délku. Ka¾dý záznam je ukonèen kódem  «CR LF»  nebo  «Carriage Return - Line Feed»  (v hexadecimální soustavì: 0D 0A). Øádek záhlaví nikdy nekonèí støedníkem (;). Øádky údajù konèí støedníkem (;) pouze tehdy, je li poslední pole prázdné.
          
5. Soubor je v kódování ASCII dle následující tabulky. Ostatní kódy (jako jsou EBCDIC, TAR, ZIP atd.) se nepøijímají.:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
6. Èíselná pole:
          
a) desetinný oddìlovaè:  «.» ;
          
b) znaménko ( «+»  nebo  «-» ) se vkládá zcela vlevo, èíslice následují bez mezery. Pou¾ívání znaménka  «+»  u kladných èísel není povinné;
          
c) stanovený poèet desetinných míst (podrobnosti jsou uvedeny v pøíloze III tohoto naøízení);
          
d) ¾ádné mezery mezi èíslicemi. ®ádné mezery nebo znaménka mezi tisíci.
          
          
7. Datové pole:  «RRRRMMDD»  (rok ètyømi èíslicemi, mìsíc dvìma èíslicemi, den dvìma èíslicemi).
          
8. Rozpoètový kód EZOZF (pole F109): formát ABB bez mezer:  «999999999999999»  kde  «9»  nahrazuje èíslici mezi 0 a 9).
          
9. Uvozovky nejsou povoleny na zaèátku ani na konci záznamù. Støedník jako oddìlovaè pole  «;»  nesmí být pou¾it v údajích textového typu.
          
10. V¹echna pole: na poèátku ani na konci pole se nedìlají mezery.
          
11. Soubor odpovídající uvedeným pravidlùm bude vypadat takto (pøíklad pro finanèní rok 2004):
          
F100;F101;F106;F107;F108;F109
          
BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001
          
BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002
          
BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001
          
BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002
          
BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (Pov¹imnìte si prosím: +0.50, nikoli +.50)
          
BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001
          
atd..
          
(ostatní øádky údajù s poli ve stejném poøadí).
          
          
          
2.5. Soubory pøedstavující charakteristiky definované v bodì 2.4 musí být pøeneseny druhem zasílání  «X-TABLE-DATA»  (viz  «STADIUM-Client» ).
          
2.6. Program pro kontrolu formátu poèítaèových souborù pøed jejich odesláním Komisi ( «WinCheckCsv» ) je zaèlenìn do programu pro pøenos údajù ( «STADIUM-Client» ). Platební agentury jsou ¾ádány, aby si pro úèely off-line potvrzení stáhly kontrolní program z CIRCA zvlá¹».
          
3. Dokumentace
          
          
Pouze v následujícím pøípadì musí koordinaèní subjekt s pou¾itím programu STATEL/STADIUM poslat vysvìtlující poznámku pro ka¾dou platební agenturu:
          
1. V pøípadì, ¾e existují rozdíly mezi roèním prohlá¹ením(2), jako souèástí schválení roèní úèetní závìrky (nejedná se tedy o tabulku 104), a úhrnem záznamù v poèítaèových souborech ( Σ>ISO_2> F106 ) za ϊθelem jejich objasnμnν pomocν rozpoθtovύch poloΎek a podpoloΎek. Klient systιmu STADIUM-Client zahrnuje zvlαΉtnν druh zasνlαnν pro tento pψenos, tj.  «EXPLANATORY-NOTE» .
          
2. V pψνpadμ, kdy jsou kσdy pouΎity pro pole, pro nμΎ pψνloha III nestanovν standardnν kσdy za ϊθelem vysvμtlenν vΉech pouΎitύch kσdω. STADIUM-Client zahrnuje zvlαΉtnν druh zasνlαnν pro tento druh pψenosu tabulek, tj.  «CODE-LIST» .
          
Vysvμtlujνcν poznαmka musν mνt formu bμΎnιho dopisu. Musν bύt zejmιna jasnμ uvedena totoΎnost odesνlatele nebo platebnν agentury a nαzev θi sprαvnν jednotka adresαta.
          
4. Pψenos ϊdajω
          
          
Koordinaθnν subjekt musν zaslat poθνtaθovι soubory v ϊplnι formμ a pouze jednou.
          
Pokud koordinaθnν subjekt zjistν, Ύe byly pψedαny chybnι ϊdaje nebo Ύe se vyskytly problιmy pψi pψenosu ϊdajω, uvμdomν o tom neprodlenμ Komisi. Je tψeba uvιst vΉechny soubory, kterι obsahujν nesprαvnι ϊdaje. Komise pak bude vyzvαna, aby vymazala uvedenι soubory. Potι, aby se zabrαnilo jakιmukoli pψekrytν mezi poθνtaθovύmi zαznamy nebo soubory dat, musν koordinaθnν subjekt zaslat opravenι poθνtaθovι soubory, kterι nahradν veΉkerι pψedchozν nesprαvnι informace.
          
(1) Pψeθtμte si laskavμ pψedem pψedbμΎnι poznαmky tύkajνcν se  «mnoΎstvν»  v kapitole 5 pψνlohy III.
          
(2) Roθnν prohlαΉenν: ϊdaje pψenαΉenι prostψednictvνm STATE/STADIUM s pouΎitνm druhu zasνlαnν  «ANNUAL_DECLARATION» .
          
PΨΝLOHA III  «AIDE-MΙMOIRE»
          
Finanθnν rok 2005
          
          
OBSAH
          
strana
          
1.     ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE PLATEB     41
          F100:     nαzev platebnν agentury     41
          F101:     referenθnν θνslo platby     41
          F102:     referenθnν θνslo pψedchozν platby     41
          F103:     typ platby     41
          F103B:     pψνspμvek soukromιho sektoru     42
          F105:     platba se sankcν     42
          F105A:     krαcenν podle θlαnkω 3 a 4 naψνzenν Rady (ES) θ. 1259/1999     42
          F106:     θαstka     42
          F107:     mμnovα jednotka     42
          F108:     den platby     42
          F109:     rozpoθtovύ kσd EZOZF     42
          F110:     hospodαψskύ rok nebo obdobν     43
          2.     ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE PΨΝJEMCE (ADATELE)     43
          F200:     identifikaθnν kσd     43
          F201:     jmιno     43
          F202A:     adresa Ύadatele (ulice a θνslo)     43
          F202B:     adresa Ύadatele (mezinαrodnν poΉtovnν smμrovacν θνslo)     43
          F202C:     adresa Ύadatele (obec nebo mμsto)     43
          F207:     region a subregion     43
          F211:     referenθnν mnoΎstvν pro dodαvky     43
          F212:     referenθnν mnoΎstvν pro pψνmι prodeje     43
          F213:     referenθnν obsah tuku     43
          F214:     kupujνcν mlιka     44
          F217:     den uskladnμnν v soukromιm skladovαnν     44
          F218:     den ukonθenν soukromιho skladovαnν     44
          F220:     identifikaθnν kσd zprostψedkovatelskι organizace     44
          F221:     nαzev zprostψedkovatelskι organizace     44
          F222B:     adresa organizace (mezinαrodnν poΉtovnν smμrovacν θνslo)     44
          F222C:     adresa organizace (obec nebo mμsto)     44
          3.     ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE PROHLΑ©ENΝ/ΑDOSTI     44
          F300:     θνslo prohlαΉenν/Ύαdosti     44
          F300B:     datum podαnν Ύαdosti     44
          F301:     θνslo smlouvy (popψνpadμ)     44
          F304:     odpovμdnύ orgαn     44
          F305:     θνslo osvμdθenν nebo licence     44
          F306:     datum vydαnν osvμdθenν nebo licence     44
          F307:     orgαn, u nμhoΎ jsou doklady zaψazeny     45
          4.     ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE JISTOTY     45
          F402:     vύΉe jistoty na zpracovαnν (jinα, neΎ jsou jistoty nabνdkovιho ψνzenν)     45
          5.     ΪDAJE SOUVISEJΝCΝ S PRODUKTY     45
          F500:     kσd produktu/kσd dνlθνho opatψenν pro rozvoj venkova     45
          F502:     zaplacenι mnoΎstvν (poθet zvνψat, hektarω, atd.)     47
          F503:     mnoΎstvν, pro kterι byla podαna Ύαdost o platbu (udanι mnoΎstvν)     47
          F507:     vύnos     47
          F508A:     plocha, pro kterou byla pψedloΎena Ύαdost o platbu     47
          F508B:     plocha, pro kterou byla platba provedena     47
          F509A:     nesprαvnμ udanα plocha     47
          F510:     Naψνzenν Spoleθenstvν a θνslo zboΎν     47
          F510A:     pψνspμvek Spoleθenstvν (v %)     48
          F511:     sazba podpory EZOZF (v EUR) na mμrnou jednotku     48
          F512:     pψepoθνtacν koeficient     48
          F513:     sazba podpory EZOZF (v mμnμ definovanι v poli F107) na mμrnou jednotku     48
          F515:     hrubι dodαvky     48
          F517:     skuteθnύ obsah tuku     48
          F518:     upravenι dodαvky     48
          F519:     pψνmι prodeje     48
          F519B:     dodαvky po administrativnνch opravαch (popψνpadμ)     49
          F519C:     pψνmι prodeje po administrativnνch opravαch (popψνpadμ)     49
          F520:     dodαvky niΎΉν nebo vyΉΉν neΎ kvσty     49
          F521:     pψνmι prodeje niΎΉν nebo vyΉΉν neΎ kvσty     49
          F522:     splatnα doplςkovα dαvka     49
          F523:     splatnι ϊroky z prodlenν     49
          F530:     skuteθnύ obsah alkoholu v % objemovύch     49
          F531:     celkovύ obsah alkoholu v % objemovύch     49
          F532:     pψirozenύ obsah alkoholu v % objemovύch     49
          F533:     vinaψskα oblast     50
          6.     ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE INSPEKCΝ     50
          F600:     inspekce v zemμdμlskιm podniku nebo dαlkovύm prωzkumem zemμ     50
          F601:     den inspekce     50
          F602:     snνΎenα Ύαdost     50
          F602B:     revize vύpoθtu splatnι doplςkovι dαvky     50
          F603:     dωvod snνΎenν     50
          F604:     Naψνzenν Rady (EHS) θ. 386/90 (kontroly na mνstμ)     51
          F604B:     Naψνzenν Rady (EHS) θ. 386/90 (kontroly zαmμny)     51
          7.     (NEPΨIDΜLENO)     51
          8.     DOPLKOVΙ ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE VέVOZNΝCH NΑHRAD     51
          F800:     θistα hmotnost     51
          F800B:     mμrnα jednotka pro pole F800     51
          F801:     θνslo Ύαdosti (vύvoznν nαhrady: JSD)     51
          F802:     celnν ϊψad, kterύ provαdν celnν dohled     52
          F802B:     celnν ϊψad vύstupu     52
          F804:     kσd vύvoznν nαhrady     52
          F805:     kσd mνsta urθenν     52
          F808:     den stanovenν nαhrady pψedem     52
          F809:     poslednν den platnosti (stanovenν nαhrady pψedem)     52
          F812:     nabνdkovι ψνzenν, popψνpadμ (stanovenν nαhrady pψedem)     52
          F814:     den pψijetν platebnνho prohlαΉenν (COM-7)     53
          F816:     den pψijetν vύvoznνho prohlαΉenν     53
          F816B:     den vύvozu z ϊzemν Evropskι unie     53
          Obecnα poznαmka: vύznam kσdω X, A a D pouΎitύch v pψνloze I:
          
VΉechny ϊdaje oznaθenι  «X»  nebo  «A»  jsou povinnι.
          
  «X»  = ϊdaj, kterύ byl jiΎ obsaΎen v pψedchozν verzi naψνzenν.
  «A»  = ϊdaj, kterύ mα bύt doplnμn v porovnαnν s pψedchozν verzν naψνzenν.
  «D»  = ϊdaj, kterύ mα bύt vymazαn v porovnαnν s pψedchozν verzν naψνzenν.

          
Pokud Ύαdost o data nemα v pψesnμ stanovenιm pψνpadμ smysl nebo nenν pro dotyθnύ θlenskύ stαt pouΎitelnα, je tψeba uvιst hodnotu NULA, vyjαdψenou jako dva po sobμ jdoucν stψednνky (;;) v datovιm souboru ve formαtu CSV.
          
1. ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE PLATEB
          
          
PψedbμΎnα poznαmka: v tomto oddνle se vύraz  «platba»  vztahuje jak na platby, tak pψνjmy EZOZF (zαruθnν sekce).
          
F100: nαzev platebnν agentury
          
          
  PoΎadovanύ formαt : mα bύt vyjαdψen kσdem (viz seznam kσdω F100, kterύ se neustαle aktualizuje na CAP-ED):
          
https://awai.cec.eu.int/
          
F101: referenθnν θνslo platby
          
          
Referenθnν θνslo umoΎςujνcν jednoznaθnμ identifikovat platbu v ϊθetnictvν platebnν agentury. Vyskladnμnν za ϊθelem potravinovι pomoci se nepovaΎujν za prodeje intervenθnνch produktω. V tomto zvlαΉtnνm pψνpadμ lze pole F101 nebrat v ϊvahu.
          
F102: referenθnν θνslo pψedchozν platby
          
          
Referenθnν θνslo umoΎςujνcν jednoznaθnμ identifikovat platbu v ϊθetnictvν platebnν agentury, pokud platba pψedstavuje zαlohu nebo navrαcenou θαstku.
          
F103: typ platby
          
          
  PoΎadovanύ formαt : mα bύt vyjαdψen jednomνstnύm kσdem v souladu s tνmto seznamem kσdω:
          
          >TABELPOSITION>
          F103B: pψνspμvek soukromιho sektoru
          
          
Toto pole souvisν s polem F510A, v nμmΎ Komise Ύαdα o procentnν sazbu celkovι podpory financovanι EZOZF. Podle vύkladu procentnν sazby uvedenι v F510A jednotlivou zemν, mωΎe nebo nemusν bύt vyΎadovαno pole F103B. Pokud je financovαnν EZOZF vyjαdψeno ve formμ procentnν sazby celkovι investice, musν zde bύt uvedena vύΉe pψνspμvku soukromιho sektoru. Celkovα investice je definovαna jako celkovα θαstka, na niΎ lze poskytnout podporu EZOZF. Pokud je pole F510A naopak vyjαdψeno ve formμ procentnν sazby zpωsobilύch veψejnύch vύdajω, zejmιna vnitrostαtnν a evropskι veψejnι vύdaje, je moΎnι toto pole nevyplnit.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F105: platba se sankcν
          
          
  PoΎadovanύ formαt : ano =  «Y» , ne =  «N» .
          
F105A: krαcenν podle θlαnkω 3 a 4 naψνzenν Rady (ES) θ. 1259/1999 (Ϊψ. vμst. L 160, 26.6.1999, s. 113).
          
          
Pole F105A tabulky X se musν pouΎνt pro uvedenν sraΎenύch θαstek (zαpornι θαstky) na zαkladμ θlαnkω 3 a 4 naψνzenν (ES) θ. 1259/1999. Pole F105A se musν pouΎνt pro kaΎdou rozpoθtovou poloΎku, kde byla provedena srαΎka.
          
Nenν Ύαdnα zvlαΉtnν rozpoθtovα poloΎka, na niΎ se majν hlαsit platby provedenι pomocν θαstek sraΎenύch na zαkladμ θlαnkω 3 a 4 naψνzenν (ES) θ. 1259/1999. Je proto poΎadovαno uvιst tyto platby v poli F105A odpovνdajνcνch rozpoθtovύch poloΎek (050401054030, 050401064040, 050401084050 a 050401114070). Objevujν se jako kladnι θαstky, kterι uvαdμjν, Ύe vύdaj je financovαn prostψednictvνm sankcν za nedodrΎovαnν poΎadavkω ochrany Ύivotnνho prostψedν nebo prostψednictvνm sytιmu odliΉenν.
          
V oblasti plodin na ornι pωdμ se naproti tomu pole F105A objevuje jako zαpornα θαstka ukazujνcν krαcenν pψνmι podpory.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9 vθetnμ.
          
F106: θαstka
          
          
Θαstka kaΎdι jednotlivι poloΎky platby v mμnμ blνΎe urθenι v poli F107. Souθet tμchto θαstek (F106) podle rozpoθtovιho kσdu (F109) musν v zαsadμ odpovνdat θαstkαm udanύm v tabulce 104. Θαstky v poli F106 se tύkajν pouze vύdajω EZOZF. Pod touto poloΎkou se nesmν uvαdμt vnitrostαtnν vύdaje.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F107: mμnovα jednotka
          
          
  PoΎadovanύ formαt : kσd ISO 4217: (napψ. DKK, EUR, GBP, SEK atd.)
          
Viz takι seznam kσdω F107, kterύ se neustαle aktualizuje na CAP-ED:
          
https://awai.cec.eu.int/
          
F108: den platby
          
          
Datum, kterι stanovν mμsνc prohlαΉenν pro EZOZF.
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F109: rozpoθtovύ kσd EZOZF
          
          
Kσd struktury ABB (rozpoθtovnictvν podle θinnostν) se musν uvιst ϊplnμ a musν zahrnovat hlavu, kapitolu, poloΎku a podpoloΎku.
          
  PoΎadovanύ formαt : ABB bez mezer:  «999999999999999» , kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. Prαzdnα mνsta se vyplnν nulami (napψ. 05020901160 se stane 050209011600000).
          
F110: hospodαψskύ rok nebo obdobν
          
          
U intervenθnνch produktω musν Komise znαt hospodαψskύ rok, jemuΎ produkt odpovνdα, jakoΎ i kvσtovι obdobν, proti kterιmu mα bύt zapoθνtαn.
          
2. ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE PΨΝJEMCE (ADATELE)
          
          
PψedbμΎnα poznαmka: pole F200, F201, F202A, F202B a F202C se musν pouΎνvat k identifikaci pψνjemce platby, tj. koneθnιho pψνjemce. Pole F220, F221, F222B a F222C se musν rovnμΎ pouΎνt, pokud je platba pro pψνjemce provedena prostψednictvνm zprostψedkovatelskι organizace. Pokud je zprostψedkovatelskα organizace rovnμΎ koneθnύm pψνjemcem, musν se do polν F220, F221, F222B a F222C uvιst stejnι ϊdaje, jako jsou ϊdaje uvedenι v polνch F200, F201, F202A, F202B a F202C.
          
Pole F207 souvisν pouze s polem F200.
          
F200: identifikaθnν kσd
          
          
Individuαlnν jedineθnύ identifikaθnν kσd pψidμlenύ Ύadateli θlenskύm stαtem.
          
F201: jmιno
          
          
Pψνjmenν a jmιno Ύadatele nebo obchodnν firma.
          
F202A: adresa Ύadatele (ulice a θνslo)
          
          
F202B: adresa Ύadatele (mezinαrodnν poΉtovnν smμrovacν θνslo)
          
          
F202C: adresa Ύadatele (obec nebo mμsto)
          
          
F207: region a subregion
          
          
Kσd regionu a subregionu (NUTS 3) je definovαn podle hlavnνch θinnostν provαdμnύch na pωdμ pψνjemce, pro kterιho je platba urθena.
          
Kσd  «zvlαΉtnν region»  (MSZZZ) by se mμl uvιst pouze v pψνpadech, kde napψ. neexistuje Ύαdnύ kσd NUTS 3.
          
PoΎadovanύ formαt: kσd NUTS 3, jak je pψesnμ stanoven v seznamu kσdω F207 na CAP-ED: https://awai.cec.eu.int/
          
F211: referenθnν mnoΎstvν pro dodαvky
          
          
Tύkα se reΎimu mlιθnύch kvσt.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F212: referenθnν mnoΎstvν pro pψνmι prodeje
          
          
Tύkα se reΎimu mlιθnύch kvσt.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F213: referenθnν obsah tuku
          
          
Tύkα se reΎimu mlιθnύch kvσt.
          
  PoΎadovanύ formαt : 9...9.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F214: kupujνcν mlιka
          
          
V souladu s θl. 5 pνsm. e) naψνzenν Rady (ES) θ. 1788/2003 (Ϊψ. vμst. L 94, 31.3.2003, s. 71). Tύkα se reΎimu mlιθnύch kvσt.
          
F217: den uskladnμnν v soukromιm skladovαnν
          
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F218: den ukonθenν soukromιho skladovαnν
          
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F220: identifikaθnν kσd zprostψedkovatelskι organizace
          
          
Jednα se o individuαlnν jedineθnύ identifikaθnν kσd pψidμlenύ zprostψedkovatelskύm organizacνm θlenskύm stαtem.
          
Platba pro pψνjemce je provedena prostψednictvνm zprostψedkovatelskι organizace, tj. prostψednictvνm kaΎdι zprostψedkovatelskι instituce, nebo pψνmo tιto organizaci.
          
U vύdajω na rozvoj venkova se bude v podstatμ omezovat na opatψenν, kdy jsou dotace ϊrokovι sazby vyplαceny prostψednictvνm zprostψedkovatelskύch organizacν.
          
F221: nαzev zprostψedkovatelskι organizace
          
          
Nαzev organizace.
          
F222B: adresa organizace (mezinαrodnν poΉtovnν smμrovacν θνslo)
          
          
F222C: adresa organizace (obec nebo mμsto)
          
          
3. ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE PROHLΑ©ENΝ/ΑDOSTI
          
          
F300: θνslo prohlαΉenν/Ύαdosti
          
          
Mα umoΎnit sledovat prohlαΉenν/Ύαdost v souborech θlenskύch stαtω.
          
F300B: datum podαnν Ύαdosti
          
          
Den obdrΎenν Ύαdosti platebnν agenturou (vθetnμ kterιkoli regionαlnν sekce a zastoupenν platebnν agentury).
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F301: θνslo smlouvy (popψνpadμ)
          
          
F304: odpovμdnύ orgαn
          
          
Orgαn odpovμdnύ za sprαvnν kontrolu a platebnν pψνkaz (napψ. region). Θνm decentralizovanμjΉν je sprαva reΎimu, tνm jsou uvedenι ϊdaje dωleΎitμjΉν.
          
F305: θνslo osvμdθenν nebo licence
          
          
F306: datum vydαnν osvμdθenν nebo licence
          
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F307: orgαn, u nμhoΎ jsou doklady zaψazeny
          
          
Pouze pokud se liΉν od orgαnu uvedenιho v poli F304.
          
4. ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE JISTOTY
          
          
F402: vύΉe jistoty na zpracovαnν (jinα, neΎ jsou jistoty nabνdkovιho ψνzenν)
          
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
5. ΪDAJE SOUVISEJΝCΝ S PRODUKTY
          
          
  PψedbμΎnα poznαmka tύkajνcν se mnoΎstvν : zαkladnνm pravidlem je, Ύe mnoΎstvν, plochy a poθty zvνψat se uvαdμjν pouze jednou. V pψνpadμ platby zαlohy, po nνΎ nαsleduje vyrovnαnν zωstatku, musν bύt odpovνdajνcν mnoΎstvν uvedeno v zαznamu o platbμ zαlohy. Ϊpravy tύkajνcν se mnoΎstvν, ploch a poθtu zvνψat musν bύt uvedeny v zαznamech pψedstavujνcνch zωstatek nebo pozdμjΉν platby. V pψνpadμ navrαcenύch θαstek, pokud je poΎadovanα θαstka snνΎena z dωvodu chyb tύkajνcνch se mnoΎstvν, ploch nebo poθtu zvνψat, musν bύt ϊpravy mnoΎstvν oznaθeny znamιnkem mνnus.
          
F500: kσd produktu/kσd dνlθνho opatψenν pro rozvoj venkova
          
          
Θlenskι stαty musν vypracovat svι vlastnν seznamy kσdω, kterι musν bύt vysvμtleny v dopise, kterύ doprovαzν soubor(y) tύkajνcν se plateb.
          
V pψνpadμ opatψenν pro rozvoj venkova, uveοte popψνpadμ kσd pro kaΎdι provedenι dνlθν opatψenν (napψ. druh agroenvironmentαlnνho opatψenν). U rozpoθtovι linie pro vύdaje na rozvoj venkova v novύch θlenskύch stαtech (poloΎka rozpoθtu 05040400000) musν bύt uveden jednopνsmennύ nebo dvoupνsmennύ kσd podle nαsledujνcνno seznamu:
          
          >TABELPOSITION>
          V pψνpadμ restrukturalizace a pψemμny vinic (rozpoθtovα poloΎka 050209071650) musν bύt uvedeny kσdy opatψenν. Tyto kσdy odkazujν na opatψenν, kterι stanovily pψνsluΉnι orgαny θlenskύch stαtω v souladu s θl. 13 odst. 2 pνsm. a) naψνzenν Komise (ES) θ. 1227/2000 (Ϊψ. vμst. L 143, 16.6.2000, s. 1).
          
V pψνpadμ vύvoznνch nαhrad: je nutnι pouze pole F500, pokud pole F804 obsahuje sloΎky, pro kterι je stanovena refundace pψi vύvozu. Pak v F500 musν bύt uveden kσd zboΎν (v principu kσd KN uvedenύ v kolonce 33 JSD; 8 θνslic) u zboΎν, kterι nenν uvedeno v pψνloze 1, nebo kσd produktu u koneθnύch zpracovanύch zemμdμlskύch produktω.
          
Pro reΎim malύch zemμdμlcω je tψeba pouΎνt tento seznam kσdω:
          
          >TABELPOSITION>
          F502: zaplacenι mnoΎstvν (poθet zvνψat, hektarω, atd.)
          
          
Viz pψedbμΎnι poznαmky pod nadpisem 5 (ϊdaje tύkajνcν se produktω).
          
Pro  rozvoj venkova  musν bύt zaplacenι mnoΎstvν vyjαdψeno v jednotce, kterα odpovνdα agroenvironmentαlnνmu dνlθνmu opatψenν uvedenιmu v poli F500. Srovnαvacν tabulka mezi kσdem dνlθνho opatψenν (napψ. snνΎenν vstupω) pouΎitύm v poli F500 a jednotkou pro vύpoθet prιmie (napψ. hektar) pouΎitou v poli F502 musν bύt pψipojena k souboru(ωm) tύkajνcνmu se (tύkajνcνm se) plateb.
          
Pro  odvμtvν vνna  musν bύt produkty zνskanι po destilaci definovαny obsahem alkoholu.
          
Pro vΉechna ostatnν odvμtvν musν bύt zaplacenι mnoΎstvν vyjαdψeno v jednotce, kterα je v naψνzenν stanovena jako zαklad pro platbu prιmie.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι (maximαlnμ 6).
          
F503: mnoΎstvν, pro kterι byla podαna Ύαdost o platbu (udanι mnoΎstvν)
          
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι (maximαlnμ 6).
          
F507: vύnos
          
          
Reprezentativnν vύnos pouΎitύ k vύpoθtu vyrovnαvacν platby (v souladu s regionalizaθnνm plαnem uvedenύm v θlαnku 3 naψνzenν Rady (ES) θ. 1251/1999 (Ϊψ. vμst. L 160, 26.6.1999, s. 1).
          
  PoΎadovanύ formαt : 9...9.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F508A: plocha, pro kterou byla pψedloΎena Ύαdost o platbu
          
          
Plocha, na kterou se vztahuje Ύαdost.
          
U rozpoθtovι poloΎky 050404000000 (rozvoj venkova v novύch θlenskύch stαtech) je toto pole nutnι pouze pro opatψenν E, F a H.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F508B: plocha, pro kterou byla platba provedena
          
          
Plocha, na kterou se vztahuje platba.
          
Viz pψedbμΎnα poznαmka rubriky 5 (ϊdaje tύkajνcν se produktω).
          
U rozpoθtovι poloΎky 050404000000 (rozvoj venkova v novύch θlenskύch stαtech) je toto pole nutnι pouze pro opatψenν E, F a H.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F509A: nesprαvnμ udanα plocha
          
          
Rozdνl mezi udanou plochou a zmμψenou plochou. NavύΉenι udαnν plochy, pokud udanα plocha pψesahuje zmμψenou plochu a pokud je uvedenι θνslo kladnι. Nνzkι udαnν plochy, pokud zmμψenα plocha pψesahuje udanou plochu a pokud je uvedenι θνslo zαpornι.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F510: Naψνzenν Spoleθenstvν a θνslo zboΎν
          
          
V pψνpadμ intervenθnνch produktω je poΎadovαno zveψejnμnν nαstroje  ad hoc  v  Ϊψednνm vμstnνku Evropskι Unie .
          
F510A: pψνspμvek Spoleθenstvν (v %)
          
          
Procento z celkovι podpory, kterα je financovαna EZOZF: uvedenι procento lze vypoθνtat v pomμru k celkovι investici, pψedstavuje celkovι nαklady, na nμΎ lze poskytnout podporu EZOZF, vθetnμ pψνspμvku soukromιho sektoru (odkaz na pole F103B). MωΎe bύt rovnμΎ vypoθνtαna v pomμru k celkovύm veψejnύm nαkladωm, na nμΎ lze poskytnout podporu EZOZF, tj. bez pψνspμvku soukromιho sektoru.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F511: sazba podpory EZOZF (v EUR) na mμrnou jednotku
          
          
S vύhradou, pokud bμhem hospodαψskιho roku nedojde ke zmμnμ v polνch F511 a F512.
          
  PoΎadovanύ formαt : 9...9.999999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
PouΎνvαnν Ήesti desetinnύch mνst mωΎe vypadat zvlαΉtnμ, ale nμkterα naψνzenν jako naψνzenν Rady (ES) θ. 660/1999 (Ϊψ. vμst. L 83, 27.3.1999, s. 10) stanovν prιmie, kterι mohou dosαhnout pμti desetinnύch mνst, dokonce i v euro. S cνlem pψihlιdnout ke vΉem moΎnostem byl poθet desetinnύch mνst zvύΉen na Ήest.
          
F512: pψepoθνtacν koeficient
          
          
Zemμdμlskύ koeficient pouΎitύ na platbu (s vύhradou, pokud bμhem hospodαψskιho roku nedojde ke zmμnμ v polνch F511 a F512).
          
  PoΎadovanύ formαt : 9...9.999999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F513: sazba podpory EZOZF (v mμnμ definovanι v poli F107) na mμrnou jednotku
          
          
  PoΎadovanύ formαt : 9...9.999999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9 (viz poznαmka u F511).
          
F515: hrubι dodαvky
          
          
  «Hrubύmi dodαvkami»  jsou vΉechna dodanα mnoΎstvν mlιka nebo mlιθnύch vύrobkω, jak jsou vymezena v θl. 5 pνsm. f) naψνzenν (ES) θ. 1788/2003, vyjαdψenα bez opravy obsahu tuku.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F517: skuteθnύ obsah tuku
          
          
Vύsledky laboratornνch rozborω vyjαdψenι spνΉe v procentech neΎ v gramech nebo kilogramech.
          
  PoΎadovanύ formαt : 9...9.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F518: upravenι dodαvky
          
          
Dodanα mnoΎstvν s opravou obsahu tuku v souladu s θl. 10 odst. 1 naψνzenν Komise (ES) θ. 595/2004 (Ϊψ. vμst. L 94, 31.3.2004, s. 22).
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F519: pψνmι prodeje
          
          
Mlιko a ekvivalent mlιka, jak jsou vymezeny v θl. 5 pνsm. g) naψνzenν Rady (ES) θ. 1788/2003.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F519B: dodαvky po administrativnνch opravαch (popψνpadμ)
          
          
Odvμtvν mlιka:  «administrativnνmi opravami»  se rozumμjν ϊpravy provedenι platebnν agenturou u mnoΎstvν udanύch odbμrateli. Tyto zmμny musν bύt dωslednμ uvαdμny oddμlenμ od mnoΎstvν udanύch odbμrateli. Uvedenι opravy mohou bύt kladnι nebo zαpornι. Θistι zmμny musν bύt uvedeny v porovnαnν se stavem pψed opravou. Nenν stanoveno, aby zde byly zahrnuty opravy pauΉαlnν sazby.
          
Nαslednι opravy po kontrolαch na mνstμ vyΎadovanύch v θl. 21 naψνzenν Komise (ES) θ. 595/2004 musν bύt zaznamenαny v polνch F600 aΎ F603.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F519C: pψνmι prodeje po administrativnνch opravαch (popψνpadμ)
          
          
Pokud jde o definici administrativnνch oprav, viz pole F519B.
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F520: dodαvky niΎΉν nebo vyΉΉν neΎ kvσty
          
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F521: pψνmι prodeje niΎΉν nebo vyΉΉν neΎ kvσty
          
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.999 nebo -99...99.999, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F522: splatnα doplςkovα dαvka
          
          
Pro dodαvky nebo pψνmι prodeje (rozliΉenν pomocν rozpoθtovιho kσdu, pole F109).
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F523: splatnι ϊroky z prodlenν
          
          
Pro dodαvky nebo pψνmι prodeje (rozliΉenν pomocν rozpoθtovιho kσdu, pole F109).
          
  PoΎadovanύ formαt:  : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F530: skuteθnύ obsah alkoholu v % objemovύch
          
          
Vyjαdψenύ v % vol/hl.
          
   PoΎadovanύ formαt : 99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F531: : celkovύ obsah alkoholu v % objemovύch
          
          
Vyjαdψenύ v % vol/hl.
          
   PoΎadovanύ formαt : 99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F532: pψirozenύ obsah alkoholu v % objemovύch
          
          
Vyjαdψenύ v % vol/hl.
          
   PoΎadovanύ formαt : 99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F533: vinaψskα oblast
          
          
Vinaψskα oblast podle definice v pψνloze III naψνzenν Rady (ES) θ. 1493/1999 (Ϊψ. vμst. L 179, 14.7.1999, s. 1).
          
   PoΎadovanύ formαt : jeden z tμchto kσdω: A, B, CIA, CIB, CII, CIIIA, CIIIB.
          
6. ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE INSPEKCΝ
          
          
Komise musν znαt, kolik inspekcν bylo provedeno a do jakι mνry vedly k uloΎenν sankcν. Nenν-li prιmie poskytnuta nebo je-li zcela navrαcena, musν bύt nulovι platby uvedeny s datem rozhodnutν v poli F108.
          
F600: inspekce v zemμdμlskιm podniku nebo dαlkovύm prωzkumem zemμ
          
          
  «Kontrolami na mνstμ»  jsou kontroly uvedenι v pψνsluΉnύch naψνzenνch(1). Zahrnujν inspekce na mνstμ a/nebo kontroly dαlkovύm prωzkumem zemμ. Pole F601 aΎ F603 se majν vyplnit pouze tehdy, pokud pole F600 uvαdν kontrolu na mνstμ. KaΎdύ zαznam, a» uΎ se jednα o zαlohu, vyrovnαnν zωstatku nebo jinou platbu, tύkajνcν se zvlαΉtnν kontroly, musν uvιst odpovνdajνcν kσd (viz nνΎe) v poli F600.
          
Sprαvnν kontroly ve smyslu vύΉe uvedenύch naψνzenν (viz poznαmka pod θarou) nesmν bύt uvedeny v poli F600. Jako takovι se neuvαdμjν v Ύαdnιm poli. UloΎenι sankce se vΉak uvαdμjν v poli F105 bez ohledu na to, zda byly uloΎeny na zαkladμ sprαvnν kontroly nebo inspekce na mνstμ.
          
  PoΎadovanύ formαt:  :  «N»  = Ύαdnα inspekce,  «F»  = inspekce v zemμdμlskιm podniku a  «T»  = inspekce dαlkovύm prωzkumem zemμ. Je tψeba pouΎνt kσd  «FT» , pokud se kontroly provαdμjν zαroveς dαlkovύm prωzkumem zemμ i inspekcν na mνstμ.
          
F601: den inspekce
          
          
Toto pole se musν vyplnit, pokud pole F600 uvαdν inspekci na mνstμ. Nemusν se vyplnit v pψνpadμ kontroly dαlkovύm prωzkumem zemμ.
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F602: snνΎenα Ύαdost
          
          
Pokud byla Ύαdost snνΎena v dωsledku inspekce, je tψeba to uvιst zde. Toto pole se musν vyplnit, pokud pole F600 uvαdν inspekci na mνstμ.
          
  PoΎadovanύ formαt : ano =  «Y» ; ne =  «N» .
          
F602B: revize vύpoθtu splatnι doplςkovι dαvky
          
          
Napψνklad po kontrolαch na mνstμ.
          
  PoΎadovanύ formαt: : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9.
          
F603: dωvod snνΎenν
          
          
V pψνpadμ nμkolika dωvodω uveοte dωvod, kterύ odωvodςuje nejvyΉΉν sankci. Toto pole se musν vyplnit, pokud pole F600 uvαdν inspekci na mνstμ.
          
Pro reΎim malύch zemμdμlcω je tψeba pouΎνt tento seznam kσdω:
          
          >TABELPOSITION>
           PoΎadovanύ formαt : mα bύt vyjαdψen pomocν kσdu; kσdy musν bύt vysvμtleny v prωvodnνm dopise.
          
F604: Naψνzenν Rady (EHS) θ. 386/90 (Ϊψ. vμst. L 42, 16.2.1990, s. 6) (kontroly na mνstμ)
          
          
  PoΎadovanύ formαt : ano=  «Y» ; ne =  «N» .
          
F604B: Naψνzenν Rady (EHS) θ. 386/90 (kontroly zαmμny)
          
          
  PoΎadovanύ formαt : ano =  «Y» ; ne =  «N» .
          
7. (NEPΨIDΜLENO)
          
          
8. DOPLKOVΙ ΪDAJE TέKAJΝCΝ SE VέVOZNΝCH NΑHRAD
          
          
F800: θistα hmotnost
          
          
Viz pψedbμΎnα poznαmka rubriky 5 (ϊdaje tύkajνcν se produktω).
          
V pψνpadμ zpracovanύch produktω (zboΎν nebo zpracovanι zemμdμlskι produkty neuvedenι v pψνloze I): mnoΎstvν pψνsady, na kterou se vztahuje financovαnν. Pokud kσd produktu (F500) obsahuje vνce neΎ jednu pψνsadu, na kterou se vztahuje financovαnν (F804), je tψeba vytvoψit vνce zαznamω s odpovνdajνcνmi θαstkami (F106) a mnoΎstvνm (F800).
          
  PoΎadovanύ formαt : +99...99.99 nebo -99...99.99, kde 9 pψedstavuje θνslici od 0 do 9. S moΎnostν zvύΉit poθet desetinnύch mνst, je-li to nutnι. (maximαlnμ 6).
          
F800B: mμrnα jednotka pro pole F800
          
          
  PoΎadovanύ formαt : mα bύt vyjαdψen pomocν jednomνstnιho kσdu v souladu s touto tabulkou:
          
          >TABELPOSITION>
          F801: θνslo Ύαdosti (vύvoznν nαhrady: JSD)
          
          
F802: celnν ϊψad, kterύ provαdν celnν dohled
          
          
Θlenskι stαty musν pouΎνvat seznam celnνch ϊψadω tranzitu (COL (2)). Jednα se o seznam schvαlenύch celnνch ϊψadω pro tranzitnν operace Spoleθenstvν. Vzhledem k tomu, Ύe se uvedenύ seznam tύkα  «tranzitnνch operacν» , je moΎnι, Ύe na nμm nejsou nμkterι ϊψady uvedeny, avΉak bude to spνΉe vύjimka. V takovιm pψνpadμ uvede θlenskύ stαt ϊplnύ nαzev celnνho ϊψadu.
          
  PoΎadovanύ formαt : kσd COL se sklαdα ze dvou pνsmen oznaθujνcνch zemi, po nichΎ nαsleduje Ήest θνslic, kterι urθujν celnν ϊψad. Napψνklad  «NL146123» .
          
F802B: celnν ϊψad vύstupu
          
          
Uveοte zde celnν ϊψad, kterύ osvμdθuje, Ύe produkty, pro nμΎ bylo Ύαdαno o nαhradu, opustily celnν ϊzemν Spoleθenstvν. Θlenskι stαty musν pouΎνvat seznam celnνch ϊψadω tranzitu (COL). Jednα se o seznam schvαlenύch celnνch ϊψadω pro tranzitnν operace Spoleθenstvν. Vzhledem k tomu, Ύe se uvedenύ seznam tύkα  «tranzitnνch operacν» , je moΎnι, Ύe na nμm nejsou nμkterι ϊψady uvedeny, avΉak bude to spνΉe vύjimka. V takovιm pψνpadμ uvede θlenskύ stαt ϊplnύ nαzev celnνho ϊψadu.
          
Uvedenι ϊdaje jsou podstatnι pro auditory v rαmci pouΎitν naψνzenν (EHS) θ. 386/90, pokud jde o  «kontrolu zαmμny» . Ϊdaje jsou uvedeny v kontrolnνm vύtisku T5 nebo v rovnocennιm dokladu.
          
  PoΎadovanύ formαt : kσd COL se sklαdα ze dvou pνsmen oznaθujνcνch zemi, po nichΎ nαsleduje Ήest θνslic, kterι urθujν celnν ϊψad. Napψνklad  «NL146123» .
          
F804: kσd vύvoznν nαhrady
          
          
V pψνpadμ nezpracovanύch zemμdμlskύch produktω: dvanαctiθνselnύ kσd produktu, u kterιho je stanovena vύvoznν nαhrada.
          
V pψνpadμ zpracovanύch produktω (zboΎν neuvedenι v pψνloze I nebo zpracovanι zemμdμlskι produkty): kσd(y) KN pψνsady (pψνsad), u kterι(ύch) je stanovena vύvoznν nαhrada. V tomto pψνpadμ musν bύt do pole F500 doplnμn kσd koneθnιho produktu. Viz takι vysvμtlujνcν poznαmka o poli F800, tύkajνcν se postupu, kterύ mα bύt pouΎit, pokud se na vνce pψνsad zpracovanιho produktu mωΎe vztahovat nαhrada.
          
F805: kσd mνsta urθenν
          
          
  PoΎadovanύ formαt :  «XX» , kde X pψedstavuje pνsmeno od A do Z (v souladu s klasifikacν zemν a ϊzemν pro statistiku zahraniθnνho obchodu Spoleθenstvν. Viz naψνzenν Komise (ES) θ. 2020/2001 (Ϊψ. vμst. L 273, 16.10.2001, s. 6), ve znμnν pozdμjΉνch pψedpisω).
          
Pro ϊθely harmonizace musν θlenskι stαty rovnμΎ pouΎνvat kategorii  «rωznι»  (kσdy Q*) klasifikace zemν a ϊzemν pro statistiku zahraniθnνho obchodu. Komise vν, Ύe naψνzenν nestanovν vΉechny zvlαΉtnν pψνpady vύvoznν nαhrady, ale tento podrobnύ ϊdaj nepoΎaduje. Proto musν θlenskι stαty pψemμnit svι zvlαΉtnν vnitrostαtnν kσdy, aby odpovνdaly ΉirΉνm kategoriνm naψνzenν o klasifikaci zemν a ϊzemν pro statistiku zahraniθnνho obchodu, dψνve neΎ odeΉlou svι ϊdaje Komisi.
          
F808: den stanovenν nαhrady pψedem
          
          
Dojde-li ke stanovenν pψedem, den, kdy byla sazba nαhrady stanovena.
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F809: poslednν den platnosti (stanovenν nαhrady pψedem)
          
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F812: nabνdkovι ψνzenν, popψνpadμ (stanovenν nαhrady pψedem)
          
          
Postup stanovenύ v θlαnku 5 naψνzenν Komise (ES) θ. 1501/95 (Ϊψ. vμst. L 147, 30.6.1995, s. 7) nebo obdobnύ postup pro ostatnν odvμtvν. Komise potψebuje odkaz na nabνdkovι ψνzenν.
          
F814: den pψijetν platebnνho prohlαΉenν (COM-7)
          
          
Pro odvμtvν hovμzνho masa: v pψνpadμ pψedbμΎnιho financovαnν vyplςte pouze pole F814 (a neberte v ϊvahu pole F816 a F816B). Nenν-li pψedbμΎnι financovαnν, vyplςte pouze pole F816 a F816B (a neberte v ϊvahu pole F814).
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F816: den pψijetν vύvoznνho prohlαΉenν
          
          
Den ve smyslu θl. 5 odst. 1 naψνzenν Komise (ES) θ. 800/1999 (Ϊψ. vμst. L 102, 17.4.1999, s. 11).
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
F816B: den vύvozu z ϊzemν Evropskι unie
          
          
Den vύvozu, jak je uveden ve vύvoznνm prohlαΉenν nebo v kontrolnνm vύtisku T5. Viz rovnμΎ θl. 7 odst. 1 naψνzenν Komise (ES) θ. 800/1999.
          
  PoΎadovanύ formαt :  «RRRRMMDD»  (rok θtyψmi θνslicemi, mμsνc dvμma θνslicemi, den dvμma θνslicemi).
          
(1) Θlαnek 61 naψνzenν Komise (ES) θ. 445/2002 (Ϊψ. vμst. L 74 15.3.2002, s. 1) (rozvoj venkova).
          
Θlαnek 8 naψνzenν Rady (EHS) θ. 3508/92 (Ϊψ. vμst. L 355, 5.12.1992, s. 1) (IACS).
          
Kapitola III naψνzenν Komise (ES) θ. 2419/2001 (Ϊψ. vμst. L 327, 12.12.2001, s. 1) (plodiny na ornι pωdμ a prιmie na zvνψata).
          
Θlαnek 8 naψνzenν Komise (EHS) θ. 2159/89 (Ϊψ. vμst. L 207, 19.7.1989, s. 19) (oψechy).
          
Θlαnek 8 naψνzenν Komise (ES) θ. 1621/1999 (Ϊψ. vμst. L 192, 24.7.1999, s. 21) (suΉenι vinnι hrozny).
          
Θlαnek 4 naψνzenν Komise (ES) θ. 609/1999 (Ϊψ. vμst. L 75, 20.3.1999, s. 20) (chmel).
          
(2) http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.