Nařízení Komise (ES) č. 1775/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1775/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1775/2004 ze dne  14. října 2004 , kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 15 odst. 8 první odrážku uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 8 nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne  20. února 2002 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru(2), stanoví, že částky dávky ze základní výroby a dávky B, jakož i popřípadě koeficient uvedený v čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 pro cukr, isoglukosu a inulinový sirup musejí být stanoveny za předcházející hospodářský rok do 15. října.
          
          
(2) Předpokládaná celková ztráta zjištěná podle čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 za hospodářský rok 2003/04 vyžaduje, aby podle odstavců 3 a 4 uvedeného článku byla sražena 2 % ze základní dávky a 27,050 % z dávky B.
          
          
(3) Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 je plně pokryta výnosy ze základních dávek a z dávek B. Z tohoto důvodu není třeba stanovit pro hospodářský rok 2003/04 koeficient uvedený v čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení.
          
          
(4) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Částky dávek z výroby v odvětví cukru se na hospodářský rok 2003/04 stanoví takto:
          
a) 12,638 EUR na tunu bílého cukru jako dávka ze základní výroby cukru A a cukru B;
          
b) 170,929 EUR na tunu bílého cukru jako dávka B z cukru B;
          
c) 5,330 EUR na tunu sušiny jako dávka ze základní výroby isoglukosy A a isoglukosy B;
          
d) 73,014 EUR na tunu sušiny jako dávka B z isoglukosy B;
          
e) 12,638 EUR na tunu ekvivalentu sušiny cukru/isoglukosy jako dávka ze základní výroby inulinového sirupu A a inulinového sirupu B;
          
f) 170,929 EUR na tunu ekvivalentu sušiny cukru/isoglukosy jako dávka B z inulinového sirupu B.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  14. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 38/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.