Nařízení Komise (ES) č. 1776/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se stanoví pro hospodářský rok 2003/04 částka, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky B a částkou této dávky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1776/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1776/2004 ze dne  14. října 2004 , kterým se stanoví pro hospodářský rok 2003/04 částka, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální částkou dávky B a částkou této dávky
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Ustanovení čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud je dávka B nižší než maximální částka podle čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení, v případě potřeby upravená podle čl. 15 odst. 5, musí výrobci cukru uhradit prodejcům cukrové řepy 60 % rozdílu mezi maximální částkou a částkou skutečně uloženou k úhradě dávky B. Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne  20. února 2002 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru(2), stanoví, že výše uvedená částka, která má být vyplacena, se stanoví současně s částkou dávek z výroby a stejným postupem.
          
          
(2) Pro hospodářský rok 2003/04 zvýšilo nařízení Komise (ES) č. 1430/2003(3) maximální částku dávky B na 37,5 % intervenční ceny bílého cukru a nařízení Komise (ES) č. 1775/2004(4) stanovilo dávky B k úhradě pro uvedený hospodářský rok na částky odpovídající 27,050 % intervenční ceny bílého cukru. Vzhledem k tomuto rozdílu je třeba stanovit podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 částku, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy za tunu cukrové řepy standardní jakosti.
          
          
(3) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro hospodářský rok 2003/04 se částka uvedená v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 vytahující se k dávce B, která má být vyplacena výrobci cukru prodejcům cukrové řepy, stanoví na 5,151 EUR za tunu cukrové řepy standardní jakosti.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  14. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 38/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 13).
          
(3) Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 15.
          
(4) Viz str. 64 tohoto Úředního věstníku.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.