Nařízení Komise (ES) č. 1779/2004 ze dne 13. října 2004 o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1779/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1779/2004 ze dne  13. října 2004  o zákazu rybolovu mníka plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne  12. října 1993  o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(1), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne  16. prosince 2002 , kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb(2), určuje kvóty pro mníka na rok 2004.
          
          
(2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          
          
(3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky mníka odlovené ve vodách oblasti ICES III (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska nebo registrovanými v Dánsku naplnily kvótu přidělenou na rok 2004. Dánsko zakázalo rybolov této populace od  1. srpna 2004 . Mělo by být proto stanoveno toto datum,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Má se za to, že úlovky mníka odlovené ve vodách oblasti ICES III (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Dánska nebo registrovanými v Dánsku vyčerpaly kvótu přidělenou Dánsku na rok 2004.
          
Zakazuje se rybolov mníka ve vodách oblasti ICES III (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Dánska nebo registrovanými v Dánsku, jakož i uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka této populace odlovené těmito plavidly po datu, od kterého se použije toto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. srpna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  13. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Jörgen  Holmquist
          
  generální ředitel pro rybolov
          
(1) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 356, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 762/2004 (Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 8).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.