Nařízení Rady (ES) č. 1786/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3274/93 o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1786/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1786/2004 ze dne  14. října 2004 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3274/93 o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/698/SZBP ze dne  14. října 2004  o zrušení omezujících opatření proti Libyi(1),
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne  12. září 2003  Rada bezpečnosti OSN v souladu s kapitolou VII Charty OSN rozhodla v rezoluci 1506 (2003), že by opatření uložená odstavci 4, 5 a 6 rezoluce 748 (1992) a odstavci 3, 4, 5, 6 a 7 rezoluce 883 (1993) měla být od uvedeného dne zrušena.
          
          (2) Opatření uložená odstavci 4 a 5 rezoluce 748 (1992) a odstavci 3, 4, 5, 6 rezoluce 883 (1993) byla ve Společenství provedena prostřednictvím nařízení Rady (ES) č. 3274/93 ze dne  29. listopadu 1993  o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye(2). Uplatňování uvedeného nařízení bylo pozastaveno nařízením (ES) č. 836/99(3).
          
          (3) Nařízení (ES) č. 3274/93 by proto mělo být zrušeno.
          
          (4) Opatření stanovená v odstavci 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 883 (1993), která nebyla zrušena rezolucí 1506 (2003), byla ve Společenství provedena prostřednictvím nařízení (ES) č. 3275/93(4), které by proto mělo zůstat v platnosti,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 3274/93.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 3275/93 zůstává v platnosti. Odkaz na společný postoj ze dne  22. listopadu 1993  v preambuli uvedeného nařízení se považuje za odkaz na společný postoj 2004/698/SZBP.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Lucemburku dne  14. října 2004 .
           Za Radu
          P.  van Geel
           předseda
          (1) Viz strana 40 v tomto čísle Úředního věstníku.
          (2) Úř. věst. L 295, 30.11.1993, s. 1.
          (3) Úř. věst. L 106, 23.4.1999, s. 1.
          (4) Úř. věst. L 295, 30.11.1993, s. 4.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.