Nařízení Komise (ES) č. 1795/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1795/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1795/2004  ze dne  15. října 2004 , kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) ( Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST O PŘEZKUM
          
          Komise obdržela žádost o přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Fertial SPA ( Ťžadatelť ), která je vyvážejícím výrobcem v Alžírsku ( Ťdotčená zeměť ).
          B. VÝROBEK
          
          Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku, pocházející z Alžírska ( Ťdotčený výrobekť ), které se v současné době řadí do kódu KN 31028000.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          
          Stávající platná opatření představují konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1995/2000(2), podle kterého podléhají dovozy do Společenství dotčeného výrobku pocházejícího z Alžírska a vyrobeného žadatelem konečnému antidumpingovému clu ve výši 6,88 EUR za tunu, s výjimkou dovozů od jmenovitě uvedené společnosti, od níž byl přijat závazek.
          D. DŮVODY PRO PŘEZKUM
          
          Žadatel tvrdí, že v šetřeném období, na jehož základě byla antidumpingová opatření přijata, tj. od  1. června 1998  do  31. května 1999  (původní šetřené období), nevyvážel dotčený výrobek do Společenství a že není spřízněn se žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.
          Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek do Společenství od konce původního šetřeného období vyvážel.
          E. POSTUP
          
          Známí dotčení výrobci ve Společenství byli o výše uvedené žádosti informováni a byla jim dána příležitost k vyjádření. Nebyly obdrženy žádné připomínky.
          Po přešetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k ospravedlnění zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem stanovení individuálního dumpingového rozpětí pro žadatele a, v případě zjištění dumpingu, úrovně cla, kterému by měly podléhat jeho dovozy dotčeného výrobku do Společenství.
          a) Dotazníky
          
          S cílem získat informace, které považuje pro své šetření za nutné, zašle Komise žadateli dotazník.
          b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
          
          Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.
          Komise krom toho může zúčastněné strany vyslyšet, pokud o to písemně požádají a doloží, že pro takovéto slyšení mají zvláštní důvody.
          F. ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ
          
          Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovozy dotčeného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Zároveň by takové dovozy měly podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby byla zajištěna možnost zpětného uvalení antidumpingových cel ode dne zahájení přezkumu, pokud by tento přezkum vedl ke zjištění dumpingu u žadatele. Částku možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stádiu řízení určit.
          G. LHŮTY
          
          V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:
          mohou zúčastněné strany samy kontaktovat Komisi, zaslat písemně svá stanoviska, odpovědi na dotazník uvedený v bodu E písm. a) tohoto nařízení, nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,
          mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          
          
          H. ODMÍTÁNÍ SPOLUPRÁCE
          
          Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve stanovených lhůtách nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní či negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
          Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a podle článku 18 základního nařízení se bude vycházet z dostupných údajů. Pokud zúčastněná strana nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může být výsledek pro dotčenou stranu méně příznivý, než kdyby spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje přezkum nařízení (ES) č. 1995/2000 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy směsí močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku, spadajících pod kód KN 31028000, pocházející z Alžírska a vyráběné a prodávané na vývoz do Společenství společností Fertial SPA (doplňkový kód TARIC: A573), podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením (ES) č. 1995/2000.
          Článek 2
          Antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1995/2000 se zrušuje, pokud jde o dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení.
          Článek 3
          Celní orgány se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 4
          1. Má-li být při šetření brán ohled na námitky zúčastněných stran, musejí tyto strany kontaktovat Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník uvedený v bodě E písm. a) tohoto nařízení nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, nebylo-li specifikováno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny práv v rámci daného postupu, jež jsou vymezena základním nařízením, závisí na tom, zda daná strana kontaktovala Komisi ve výše uvedené lhůtě.
          Zúčastněné strany mohou Komisi ve stejné lhůtě 40 dnů požádat o slyšení.
          2. Veškeré informace a žádosti zúčastněných stran musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronickém formátu, není-li specifikováno jinak) a musejí uvádět název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní, faxová a/nebo telexová čísla zúčastněné strany. Veškeré písemně předložené informace, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědi na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují na bázi důvěrnosti, se označí poznámkou  ŤVyhrazenéť (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení je doprovází verze, která není důvěrná a je označena poznámkou  ŤPro kontrolu ze strany zúčastněných stranť .
          Jakékoli informace související s touto záležitostí a žádost o slyšení je třeba zaslat Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro obchod na adresu:
          European Commission
          Directorate General for Trade
          Directorate B
          J-79 5/16
          B-1049 Brussels
          Fax (32-2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877.
          
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  15. října 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 238, 22.9.2000, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1675/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 4).
          (3) Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.