Nařízení Komise (ES) č. 1796/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžné odhady zásobování francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a předběžné odhady zásobování Madeiry pro odvětví rostlinných olejů, produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1796/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1796/2004 ze dne  15. října 2004 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžné odhady zásobování francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a předběžné odhady zásobování Madeiry pro odvětví rostlinných olejů, produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vepřového masa
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)(1), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)(2), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne  30. prosince 2003  týkající se stanovení předběžných odhadů a podpor Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy, a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001(3) stanoví předběžné dodávky zásobování a podporu Společenství.
          
          (2) Současná úroveň provádění ročních odhadů zásobování obilovinami a produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny pro francouzské zámořské departementy a rostlinnými oleji, produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny, sušeným plnotučným mlékem a sýry a vepřovým masem pro Madeiru ukazuje, že množství stanovená pro zásobování uvedenými produkty jsou nižší než požadavky z důvodu vyšší poptávky, než se předpokládalo.
          
          (3) Je proto třeba upravit množství uvedených produktů podle skutečných požadavků dotyčných nejvzdálenějších regionů.
          
          (4) Při přijetí nařízení (ES) č. 14/2004 vznikla tisková chyba, pokud jde o kód KN plemenných koní uvedených v příloze II části 1, kteří jsou určeni pro francouzské zámořské departementy. Tuto chybu je třeba opravit.
          
          (5) Je proto třeba změnit a opravit nařízení (ES) č. 14/2004.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky řídících výborů pro dotyčné produkty,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 14/2004 se mění takto:
          1. v příloze I se části 1 a 3 nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          2. v příloze III se části 3, 4, 6 a 8 nahrazují zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          
          Článek 2
          V příloze II části 1 nařízení (ES) č. 14/2004 se kód KN týkající se plemenných koní opravuje takto:
          podpoložka  Ť01011100ť  se nahrazuje podpoložkou  Ť01011010ť .
          
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení  Úředním věstníku Evropské unie .
          Článek 2 se použije ode dne  1. ledna 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  15. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          (3) Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1232/2004 (Úř. věst. L 234, 3.7.2004, s. 5).
          PŘÍLOHA I
          
          
          
           ŤČást 1
          
          
          >TABELPOSITION>
           ŤČást 3
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II
          
          
          
          
          
           ŤČást 3
          
          Rostlinné oleje
          Předběžný odhad zásobování a podpora Společenství pro zásobování produkty ze Společenství za kalendářní rok
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
           ŤČást 4
          
          Produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          Předběžný odhad zásobování a podpora Společenství pro zásobování produkty ze Společenství za kalendářní rok
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
           ŤČást 6
          
          Mléko a mléčné výrobky
          Předběžný odhad zásobování a podpora Společenství pro zásobování produkty ze Společenství za kalendářní rok
          
          >TABELPOSITION>
           ŤČást 8
          
          Odvětví vepřového masa
          Předběžný odhad zásobování a podpora Společenství pro zásobování produkty ze Společenství za kalendářní rok


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.