Nařízení Komise (ES) č. 1805/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1805/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1805/2004 ze dne  14. října 2004,  kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1784/2003 je žito vyňato z intervenčního režimu od hospodářského roku 2004/05.
          
          (2) Intervenční centra jsou stanovena v tabulce uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2273/93(2). Sloupec této tabulky týkající se žita je proto třeba zrušit. Navíc některé státy předložily žádost o změnu některých těchto center.
          
          (3) Nařízení (EHS) č. 2273/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EHS) č. 2273/93 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  14. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          (2) Úř. věst. L 207, 18.8.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 750/2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 6).
          PŘÍLOHA
          
          Příloha nařízení (EHS) č. 2273/93 se mění takto:
          1. Sloupec č. 3 se zrušuje.
          2. V oddíle  ŤBUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDť  se následující intervenční centra považují za intervenční centra pro ječmen:
          
          >TABELPOSITION>
          
          3. V oddíle  ŤPOLSKAť  se ruší centrum  ŤKrosnoť  oblasti  ŤPodkarpatieť .


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.