Nařízení Komise (ES) č. 1806/2004 ze dne 18. října 2004 o změně nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1806/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1806/2004 ze dne  18. října 2004  o změně nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze dne  14. prosince 1999  o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích(1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Praktická zkušenost ukázala, že je nezbytné dále zlepšovat provádění informačního a propagačního režimu pro trhy třetích zemí, jak stanoví nařízení Komise (ES) č. 2879/2000(2).
          
          (2) Je nezbytné, aby každý členský stát jmenoval subjekt příslušný k uplatňování nařízení (ES) č. 2702/1999. Členské státy by měly Komisi sdělit jména a kontaktní údaje těchto orgánů, aby se zajistilo, že tato informace může být průběžně zveřejněna v aktualizovaném seznamu, který by byl k dispozici všem zúčastněným stranám prostřednictvím internetu.
          
          (3) Aby bylo možné zhodnotit a porovnat návrhy informačních a propagačních programů, měly by být tyto návrhy ve všech členských státech předloženy v jednotném formátu.
          
          (4) Praktické zkušenosti ukázaly, že lhůty, ve kterých mají členské státy uzavřít smlouvy s vybranými oborovými nebo mezioborovými organizacemi, jsou příliš krátké, zvláště v případě, že se jedná o několik takových organizací ve více členských státech. Tyto lhůty je tedy třeba prodloužit.
          
          (5) Použitím vzorových smluv se zajistí, že vybrané programy se ve všech členských státech provádějí za týchž podmínek. Pokud je to nezbytné, měly by mít členské státy možnost určité smluvní podmínky pozměnit, a zohlednit tak vnitrostátní pravidla.
          
          (6) Je třeba ujasnit, že při víceletých programech by měla být předložena po dokončení každého jednoletého období interní zpráva, a to i v případech, že se nežádá o platbu.
          
          (7) Praktické zkušenosti ukázaly, že současné požadavky na předávání čtvrtletních zpráv, tj. čtyřikrát za rok, mezi členskými státy a Komisí, jsou příliš těžkopádné. Členské státy by měly mít povinnost podávat tyto zprávy dvakrát do roka.
          
          (8) Úroková sazba, kterou má platit příjemce neoprávněné platby, by měla být založena na úrokové sazbě pro pohledávky nezaplacené v den splatnosti, stanovené v článku 86 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne  23. prosince 2002  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3).
          
          (9) Nařízení (ES) č. 2879/2000 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem vyjádřeným na společné schůzi řídících výborů pro propagaci zemědělských produktů,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2879/2000 se mění takto:
          1. Vkládá se článek 3a, který zní:
           ŤČlánek 3a
          Členské státy jmenují subjekt nebo subjekty příslušný (příslušné) k uplatňování nařízení (ES) č. 2702/1999. Sdělí Komisi jméno a veškeré kontaktní údaje jmenovaného orgánu nebo orgánů a rovněž uvědomí o jakýchkoli změnách těchto údajů. Komise tyto údaje vhodným způsobem veřejně zpřístupní.ť
          
          2. V ustanovení čl. 7 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
           ŤProgramy se předloží v podobě navržené Komisí a předané členským státům.ť
          
          3. V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
           Ť2. Členské státy uzavřou smlouvy s vybranými organizacemi do 60 kalendářních dnů od oznámení rozhodnutí Komise. V případě programů společně podaných několika oborovými nebo mezioborovými organizacemi ve více členských státech, uzavřou se smlouvy do 90 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty nesmějí být uzavřeny žádné smlouvy bez předchozího souhlasu Komise.
          Členské státy použijí vzorové smlouvy poskytnuté Komisí. Pokud je to nezbytné, mohou mít členské státy možnost určité smluvní podmínky pozměnit a zohlednit tak vnitrostátní pravidla, avšak jen do té míry, aby nebylo dotčeno právo Společenství.ť
          
          4. Článek 13 se mění takto:
          a) odstavec 2 se mění takto:
          i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
           Ť2. Žádost o platbu zůstatku se podává ve lhůtě čtyř měsíců od provedení ročních opatření stanovených ve smlouvě.ť ;
          
          ii) vkládá se odstavec 2a, který zní:
           Ť2 a. U víceletých programů se interní zpráva podle odst. 2 písm. c) předloží po dokončení každého jednoletého období, a to i v případě, že se nežádá o platbu zůstatku.ť ;
          
          
          b) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
           Ť7. Do 60 kalendářních dnů ode dne přijetí zašlou členské státy Komisi výkaz uvedený v odst. 2 písm. a) a b) a interní hodnotící zprávu uvedenou v odst. 2 písm. c).
          Dvakrát ročně zašlou Komisi čtvrtletní průběžnou zprávu požadovanou pro průběžné platby v souladu s odstavcem 1: první a druhá čtvrtletní zpráva se zašlou do 60 kalendářních dnů od obdržení druhé čtvrtletní zprávy a třetí a čtvrtá čtvrtletní zpráva společně s výkazy a zprávami uvedenými v prvním pododstavci tohoto odstavce.ť
          
          
          5. V ustanovení čl. 15 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
           ŤÚroková sazba, která se má použít, je sazba, kterou používá Evropská centrální banka na hlavní finanční operace v eurech, zveřejněná v  Úředním věstníku Evropské unie , řadě C, a která platila k prvnímu kalendářnímu dni měsíce, kdy je platba splatná, navýšená o tři a půl procentního bodu.ť
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Ustanovení čl. 1 odst. 2 se však použije na návrhy programů předložených Komisi od  1. ledna 2005 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7.
          (2) Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 63. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2171/2003 (Úř. věst. L 326, 13.12.2003, s. 6).
          (3) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.