Nařízení Komise (ES) č. 1807/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem na hospodářský rok 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1807/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1807/2004 ze dne  18. října 2004 , kterým se stanoví odhadovaná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem na hospodářský rok 2003/04
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne  22. září 1966  o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky(1),
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2261/84 ze dne  17. července 1984 , kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje(2), a zejména na čl. 17a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 5 nařízení č. 136/66/EHS musí být jednotková částka podpory produkce upravena v každém členském státě, jehož skutečná produkce překročí příslušné národní zaručené množství podle odstavce 3 uvedeného článku. Při výpočtu výše tohoto překročení je v případě Řecka, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska třeba zohlednit odhady produkce stolních oliv přepočítaných na ekvivalent olivového oleje na základě příslušných koeficientů stanovených pro Řecko v rozhodnutí Komise 2001/649/ES(3), pro Španělsko v rozhodnutí Komise 2001/650/ES(4), pro Francii v rozhodnutí Komise 2001/648/ES(5), pro Itálii v rozhodnutí Komise 2001/658/ES(6) a pro Portugalsko v rozhodnutí Komise 2001/670/ES(7).
          
          (2) Ustanovení čl. 17a odst. 1 nařízení (EHS) č. 2261/84 stanoví, že je třeba určit odhadovanou produkci pro daný hospodářský rok, aby bylo možné určit jednotkovou částku podpory produkce olivového oleje, kterou je možno vyplatit formou zálohy. Tato částka musí být stanovena tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí neoprávněných výplat pěstitelům oliv. Uvedená částka se rovněž týká stolních oliv přepočtených na ekvivalent olivového oleje.
          
          (3) Za účelem určení odhadované produkce musí členské státy sdělit Komisi údaje týkající se předpokládané produkce olivového oleje, popřípadě stolních oliv pro každý hospodářský rok. Komise může použít jiné zdroje informací. Na tomto základě je třeba určit odhadovanou produkci olivového oleje a stolních oliv přepočtených na ekvivalent olivového oleje.
          
          (4) Při stanovování zálohy je třeba přihlédnout k částkám zadržovaným za účelem financování opatření na zlepšení kvality produkce olivového oleje a stolních oliv podle čl. 5 odst. 9 nařízení č. 136/66/EHS a čl. 4a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1638/98(8).
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro hospodářský rok 2003/04 činí odhadovaná produkce olivového oleje, včetně produkce uvedené v odstavci 2:
          343356 tun pro Řecko,
          1591330 tun pro Španělsko,
          3335 tun pro Francii,
          741956 tun pro Itálii,
          34473 tun pro Portugalsko.
          
          2. Pro hospodářský rok 2003/04 činí odhadovaná produkce stolních oliv přepočtených na ekvivalent olivového oleje:
          13000 tun pro Řecko na základě koeficientu ekvivalence 13 %,
          65994 tun pro Španělsko na základě koeficientu ekvivalence 11,5 %,
          167 tun pro Francii na základě koeficientu ekvivalence 13 %,
          1829 tun pro Itálii na základě koeficientu ekvivalence 13 %,
          787 tun pro Portugalsko na základě koeficientu ekvivalence 11,5 %.
          
          3. Pro hospodářský rok 2003/04 činí jednotková částka podpory produkce, kterou je možno vyplatit předem:
          117,36 EUR na 100 kilogramů pro Řecko,
          56,62 EUR na 100 kilogramů pro Španělsko,
          117,21 EUR na 100 kilogramů pro Francii,
          86,26 EUR na 100 kilogramů pro Itálii,
          117,36 EUR na 100 kilogramů pro Portugalsko.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).
          (2) Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1639/1998 (Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 38).
          (3) Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 16. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/607/ES (Úř. věst. L 274, 24.8.2004, s. 13).
          (4) Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 20. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/607/ES.
          (5) Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 12. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/607/ES.
          (6) Úř. věst. L 231, 29.8.2001, s. 16. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/607/ES.
          (7) Úř. věst. L 235, 4.9.2001, s. 16. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/607/ES.
          (8) Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.