Nařízení Komise (ES) č. 1809/2004 ze dne 18. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1809/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1809/2004 ze dne  18. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2848/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu se surovým tabákem(1), a zejména na článek 14a uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne  22. prosince 1998 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku(2), stanovilo v článku 36 částky, na které mají producenti, jejichž kvóty jsou vykoupeny ze sklizní 1999, 2000, 2001, 2002 a 2003 v rámci programu odkupních kvót , nárok.
          
          (2) Je vhodné sledovat cíle stanovené za účelem racionalizace produkce, protože u některých skupin odrůd se i nadále vyskytují velké problémy s odbytem a producentům jsou za ně vypláceny jen velmi nízké ceny.
          
          (3) Pro odkup ze sklizně 2004 je vhodné stanovit cenu za zpětný odkup s minimální úrovní podpory, kterou bude moci zemědělec získat v režimu přímé platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne  29. září 2003 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce(3). Kromě toho je vhodné za účelem provádění režimu jednotné platby omezit na minimum období placení ceny za odkup.
          
          (4) Nařízení (ES) č. 2848/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 36 odst. 1 nařízení (ES) č. 2848/98 se vkládá nový pododstavec, který zní:
           ŤProducenti, jejichž kvóty byly odkoupeny ze sklizně 2004 mají během roku 2005 právo na obdržení částky, která se rovná 40 % prémie. Tato částka se vyplatí do  31. května 2005 .ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  18. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2319/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 17).
          (2) Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1983/2002 (Úř. věst. L 306, 8.11.2002, s. 8).
          (3) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.