Nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění přílohaI nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1810/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 1810/2004
          ze dne 7. září 2004,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 [1], a zejména na články 9 a 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží, dále jen "kombinovaná nomenklatura", která splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky zahraničního obchodu Společenství a jiných politik Společenství, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
          (2) Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 spolu se všeobecnými a smluvními celními sazbami a doplňkovými statistickými jednotkami.
          (3) V souladu s iniciativou SLIM (zjednodušení právních předpisů týkajících se vnitřního trhu) je třeba přílohu I modernizovat a zjednodušit.
          (4) Je nezbytné změnit kombinovanou nomenklaturu tak, aby zohledňovala:
          i) změny, které se vztahují k vývoji potřeb v oblasti statistik a obchodní politiky;
          ii) technologický nebo obchodní rozvoj;
          iii) potřebu úpravy nebo vyjasnění znění.
          (5) V souladu s článkem 12 nařízení (EHS) č. 2658/87, Komise přijme nařízení obsahující úplné znění kombinované nomenklatury, společně se všeobecnými a smluvními celními sazbami, které vyplývají z opatření přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději dne 31. října a použije se ode dne 1. ledna následujícího roku.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. září 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2004 (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 7).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.