Nařízení Rady (ES) č. 1811/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1811/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1811/2004 ze dne  11. října 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2287/2003, pokud jde o počet dnů na moři pro plavidla lovící tresku jednoskvrnnou v Severním moři a o používání hloubkových vlečných sítí ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne  20. prosince 2002  o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1), a zejména článek 20 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle vědeckých zpráv z poslední doby, a zejména zpráv Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), byla v Atlantiku nalezena a zmapována vysoce citlivá hlubinná stanoviště. Tato stanoviště jsou osídlena velmi pestrými biologickými společenstvími, která byla posouzena jako vyžadující prioritní ochranu. Jsou zejména definována jako stanoviště významná pro Společenství podle směrnice Rady 92/43/ES ze dne  21. května 1992  o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(2). Dále byly na seznam ohrožených stanovišť v nedávné době zařazeny hlubinné korálové útesy v rámci Úmluvy na ochranu mořského životního prostředí severovýchodního Atlantiku ( ŤÚmluva OSPARť ).
          
          (2) Podle vědeckých dokladů je regenerace při poškození těchto stanovišť způsobeném vlečným lovným zařízením vlečeným po dně buď nemožná, nebo velmi obtížná a pomalá. Vody v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry obsahují několik známých nebo potenciálních hlubinných stanovišť, která až do nedávné doby zůstala ušetřena používání vlečných sítí. Je proto vhodné zakázat používání hloubkových vlečných sítí a podobné výzbroje ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry, kde jsou tato stanoviště doposud v příznivém stavu zachování.
          
          (3) Nové vědecké informace ukazují, že odlov tresky v rámci rybolovné činnosti vykonávané za podmínek uvedených v bodě 17 přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003 , kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů(3), bude pravděpodobně nízký, takže tato rybolovná činnost představuje pro regeneraci tresek jen malé riziko. Zvýšení počtu dnů pro lov tresky jednoskvrnné je proto opodstatněné.
          
          (4) Za účelem zajištění obživy rybářů Společenství je důležité tyto rybolovné oblasti otevřít co nejdříve. Je proto nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství.
          
          (5) Nařízení (ES) č. 2287/2003 by proto mělo být změněno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2287/2003 se mění takto:
          1. V příloze IV se doplňuje nový bod, který zní:
           Ť19. Zákaz lovu vlečnými sítěmi ve vodách v oblasti Azor, Kanárských ostrovů a Madeiry
          
          Plavidlům je zakázáno používat hloubkové vlečné sítě nebo jiné podobné vlečené sítě používané ve styku s mořským dnem v oblastech ohraničených linií spojující následující zeměpisné souřadnice:
          a)  Azory
          
          >TABELPOSITION>
          
          b)  Kanárské ostrovy a Madeira
          
          >TABELPOSITION>
          
          
          2. V příloze V bodě 6 se doplňuje nové písmeno, které zní:
           Ťg) Odchylně od počtu dnů uvedeného v písmenu a)  ŤKategorie lovných zařízení uvedené v bodě 4ať  mohou členské státy zvýšit maximální počet dnů strávených v oblasti a mimo přístav na 12 pro plavidla vybavená VMS a zvláštními povoleními k rybolovu uvedenými v bodě 17 písm. b) přílohy IV, jejichž platnost činí nejméně jeden kalendářní měsíc.
           Tato plavidla
          musí uvědomit vnitrostátní orgány o místě a době všech vykládek ryb nejméně čtyři hodiny před provedením každé takové vykládky,
          mohou shromažďovat dny podle písmene b) pouze po dobu nepřetržitého držení platného zvláštního povolení k rybolovu uvedeného v bodě 17 písm. b) přílohy IV,
          mohou převádět dny podle bodu 10 pouze na plavidla, která smějí využít zvýšení počtu dnů podle tohoto písmene.ť
          
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  11. října 2004 .
           Za Radu
          B. R.  Bot
           předseda
          (1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          (2) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          (3) Úř. věst. L 344, 31.12.3003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1691/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.