Nařízení Komise (ES) č. 1813/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1813/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1813/2004 ze dne  19. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1433/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou(1), a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003(2) stanoví, že členské státy, poté, co schválí operační programy předložené organizacemi producentů, stanoví schválenou částku podpory nejpozději do dne 15. prosince roku předcházejícího provádění těchto programů. Za účelem zlepšení rozpočtového řízení společné organizace trhu je třeba, aby členské státy informovaly Komisi o celkové schválené výši podpory pro všechny operační programy.
          
          (2) Článek 26 nařízení (ES) č. 1433/2003 stanoví, že údaje o organizacích producentů, fondech a operačních programech musí být předmětem zpráv členských států, které jsou předkládány Komisi každý rok do 1. června v souladu s přílohou III uvedeného nařízení. Pouze údaje o skutečně provedených platbách závěrečné podpory se předkládají nejpozději do 15. listopadu. Vzhledem ke zkušenosti získané v průběhu posledních let, dvě data předkládání představují zbytečný zdroj administrativních problémů. Toto je třeba zjednodušit a uzpůsobit tak, aby zprávy členských států byly předávány každý rok nejpozději dne 15. listopadu, a aby obsahovaly konečné údaje týkající se platby závěrečné podpory.
          
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 1433/2003 uvádí úplný seznam opatření a výdajů, které mohou být kryty operačními programy. Mezi těmito výdaji jsou v bodě 2 uvedené přílohy uvedeny zvláštní náklady zlepšení jakosti, které mimo jiné spočívají v nákupu certifikovaného osiva. Zkušenost ukázala, že je třeba výslovným odkazem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne  13. června 2002  o uvádění osiva zeleniny na trh vyjasnit pojem  Ťcertifikované osivoť (3), což odpovídá cíli zlepšování a podpory jakosti uvedené v uvedeném nařízení.
          
          (4) Proto je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 1433/2003.
          
          (5) Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1433/2003 se mění takto:
          1. V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
           ŤČlenské státy sdělí Komisi, během 30 dní po tomto dni, celkovou částku schválené podpory pro všechny operační programy.ť
          
          2. V čl. 26 odst. 1 se datum  Ť1. červnať  nahrazuje datem  Ť15. listopaduť .
          3. V příloze I se bod 2 písm. d) nahrazuje tímto:
           Ťd) opatření pro zlepšení jakosti včetně podhoubí a certifikovaných rostlin a osiva kategorií  Ťzákladní osivoť  a  Ťcertifikované osivoť , jak jsou definovány směrnicí Rady 2002/55/ES(4).
          
          4. V příloze III se zrušuje část 3 bod 3.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Přesto se čl. 1 bod 3 nevztahuje na operační programy, které jsou již schváleny členskými státy.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  19. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2002, s. 64).
          (2) Úř. věst. č. L 203, 12.8.2003, s. 25.
          (3) Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).
          (4) Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.