Nařízení Komise (ES) č. 1819/2004, ze dne 20. října 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1819/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1819/2004, ze dne  20. října 2004 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a článek 18 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s rýží(2), a zejména na čl. 10 odst. 2 a článek 19 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne  28. července 2003 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže(3), stanoví, že pro produkty vyjmenované v uvedeném odstavci se vývozní licence vydávají třetí pracovní den po dni podání žádosti, pokud mezitím Komise nepřijala žádná zvláštní opatření.
          
          (2) Tato lhůta na rozmyšlení se použije jak na dovozní licence, jejichž výše náhrady je rovna nule, tak na dovozní licence, jejichž výše náhrady je vyšší než nula. S ohledem na situaci v zásobování trhu Společenství s obilovinami a rýží pro hospodářský rok 2004/05 je vhodné zvýšit plynulost vývozů obilovin a rýže, zejména vývozů za světovou tržní cenu.
          
          (3) Za daných podmínek je vhodné dočasně přerušit třídenní lhůtu na rozmyšlení pro dovozní licence pro obiloviny, rýži a některé produkty z obilovin, jejichž výše náhrady, včetně případných oprav, je rovna nule.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 8 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 1342/2003 se pro produkty vyjmenované v uvedeném pododstavci vývozní licence vydávají v den podání žádosti, pokud je výše náhrady rovna nule.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  20. října 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          (2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          (3) Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1092/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.