Nařízení Komise (ES) č. 1822/2004 ze dne 20. října 2004 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1822/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1822/2004 ze dne  20. října 2004  o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne  10. prosince 2002 , kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98(1),
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne  27. listopadu 2001  o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství ( Ťrozhodnutí o přidružení zámořských zemí a územíť )(2),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne  9. dubna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o režim použitelný na dovoz rýže pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a ze zámořských zemí a území (ZZÚ)(3), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Posouzení množství, na něž byly podány žádosti, ukazuje, že u tranše pro měsíc říjen 2004 je třeba vydat licence pro požadovaná množství, případně upravená procentní sazbou snížení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          K žádostem podaným během prvních pěti pracovních dnů měsíce října 2004 podle nařízení (ES) č. 638/2003 a oznámeným Komisi se vydávají dovozní licence pro množství rýže uvedená v žádostech, s případnou úpravou procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  21. října 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  20. října 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.
          (2) Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.
          (3) Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3.
          PŘÍLOHA
          
          Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc říjen 2004, a kvóta pro rok 2004


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.